STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 000.29.32.H16-230516-0003 16/05/2023 14/03/2024 01/04/2024
Trễ hạn 12 ngày.
PHẠM THỊ BẮC UBND xã Quảng Tín
2 000.29.32.H16-230616-0004 16/06/2023 04/03/2024 01/04/2024
Trễ hạn 20 ngày.
NGUYỄN ĐẠT KIÊN UBND xã Quảng Tín
3 000.29.32.H16-230731-0004 31/07/2023 29/12/2023 04/01/2024
Trễ hạn 3 ngày.
LÊ VĂN THÀ UBND xã Quảng Tín
4 000.29.32.H16-230815-0001 15/08/2023 21/03/2024 05/04/2024
Trễ hạn 11 ngày.
HỒ MINH SƠN UBND xã Quảng Tín
5 000.29.32.H16-230823-0003 23/08/2023 21/12/2023 08/01/2024
Trễ hạn 11 ngày.
ĐẶNG THỊ THANH TRÚC NHẬN TK TRỊNH THANH LÂM UBND xã Quảng Tín
6 000.29.32.H16-230927-0013 27/09/2023 16/01/2024 21/03/2024
Trễ hạn 47 ngày.
LÊ VĂN THÀ UBND xã Quảng Tín
7 000.29.32.H16-231108-0002 08/11/2023 28/03/2024 02/04/2024
Trễ hạn 3 ngày.
ĐIỂU MRÁ UBND xã Quảng Tín
8 000.29.32.H16-231109-0002 09/11/2023 09/01/2024 16/01/2024
Trễ hạn 5 ngày.
MAI CHÍ HIẾU CN NGUYỄN BÁ SƠN UBND xã Quảng Tín
9 000.29.32.H16-231115-0003 15/11/2023 26/02/2024 08/03/2024
Trễ hạn 9 ngày.
ỪNG A CÚ + ỪNG A NHỘC + ỪNG HÁ MÚI NHẬN THỪA KẾ THEO DI CHÚC UBND xã Quảng Tín
10 000.29.32.H16-231121-0012 21/11/2023 30/01/2024 06/02/2024
Trễ hạn 5 ngày.
(ƯNG A CÚ; ƯNG A NHỘC; ƯNG HÁ MÚI) NHẬN TK (ƯNG A ME & LẦU A MÚI) UBND xã Quảng Tín
11 000.29.32.H16-231128-0009 28/11/2023 30/01/2024 01/02/2024
Trễ hạn 2 ngày.
HỒ THỊ NGỌC LỆ UBND xã Quảng Tín
12 000.29.32.H16-231212-0003 12/12/2023 05/04/2024 08/04/2024
Trễ hạn 1 ngày.
LƯU QUANG MINH UBND xã Quảng Tín
13 000.29.32.H16-231222-0001 22/12/2023 29/01/2024 31/01/2024
Trễ hạn 2 ngày.
HOÀNG QUỐC THỊNH CN NGUYỄN THỊ VỊNH UBND xã Quảng Tín
14 000.29.32.H16-240102-0002 02/01/2024 07/03/2024 11/03/2024
Trễ hạn 2 ngày.
VŨ VĂN KHÁNH UBND xã Quảng Tín
15 000.29.32.H16-240115-0002 15/01/2024 21/03/2024 15/04/2024
Trễ hạn 17 ngày.
TRẦN QUỐC HỒNG CN BÙI VĂN HOA UBND xã Quảng Tín
16 000.29.32.H16-240126-0001 26/01/2024 05/02/2024 20/02/2024
Trễ hạn 11 ngày.
NGUYỄN CÔNG TUYẾN UBND xã Quảng Tín
17 000.29.32.H16-240130-0001 30/01/2024 12/03/2024 24/03/2024
Trễ hạn 8 ngày.
HOÀNG THỊ THOI CN NGUYỄN VĂN BẮC UBND xã Quảng Tín
18 000.29.32.H16-240130-0002 30/01/2024 20/03/2024 15/04/2024
Trễ hạn 18 ngày.
ĐIỂU THƠNG CN NGUYỄN THỊ THÁI UBND xã Quảng Tín
19 000.29.32.H16-240221-0001 21/02/2024 13/03/2024 28/03/2024
Trễ hạn 11 ngày.
HOÀNG VĂN NHÂN TC HOÀNG THỊ KIM LIÊN UBND xã Quảng Tín