STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 000.19.32.H16-230607-0022 07/06/2023 26/03/2024 27/03/2024
Trễ hạn 1 ngày.
THỊ RIÊNG - CẤP MỚI UBND TT Kiến Đức
2 000.19.32.H16-230627-0002 27/06/2023 05/03/2024 21/03/2024
Trễ hạn 12 ngày.
NGUYỄN BÁ THƯỞNG - CẤP MỚI UBND TT Kiến Đức
3 000.19.32.H16-231004-0001 04/10/2023 28/02/2024 08/04/2024
Trễ hạn 28 ngày.
NGUYỄN VĂN RÂNG - CẤP MỚI UBND TT Kiến Đức
4 000.19.32.H16-231011-0001 11/10/2023 21/02/2024 21/03/2024
Trễ hạn 21 ngày.
ÔNG HÀ VĂN TRƯỜNG VÀ BÀ LÊ THỊ THẢO UBND TT Kiến Đức