STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 000.00.32.H16-240108-0045 08/01/2024 11/01/2024 12/01/2024
Trễ hạn 1 ngày.
TRẦN VĂN LỢI Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
2 000.00.32.H16-240108-0050 08/01/2024 11/01/2024 12/01/2024
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN ANH HÀO Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
3 000.00.32.H16-240308-0016 08/03/2024 13/03/2024 14/03/2024
Trễ hạn 1 ngày.
TRƯƠNG THỊ NGỌC HÀ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
4 000.00.32.H16-240514-0026 14/05/2024 17/05/2024 20/05/2024
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN LONG PHỤNG Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
5 000.00.32.H16-240514-0058 14/05/2024 17/05/2024 20/05/2024
Trễ hạn 1 ngày.
TRẦN THỊ THÙY LAN Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
6 000.00.32.H16-240514-0064 14/05/2024 17/05/2024 20/05/2024
Trễ hạn 1 ngày.
VÕ VĂN BẢO Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
7 000.00.32.H16-240415-0055 15/04/2024 19/04/2024 22/04/2024
Trễ hạn 1 ngày.
KIM THÀNH PHÁT Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
8 000.00.32.H16-240123-0026 23/01/2024 26/01/2024 29/01/2024
Trễ hạn 1 ngày.
LÊ VĂN TÂM Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
9 000.00.32.H16-240123-0027 23/01/2024 26/01/2024 29/01/2024
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN TRONG SANG Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
10 000.00.32.H16-240123-0048 23/01/2024 26/01/2024 29/01/2024
Trễ hạn 1 ngày.
TRẦN THỊ LIÊN Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
11 000.00.32.H16-240123-0053 23/01/2024 26/01/2024 29/01/2024
Trễ hạn 1 ngày.
VÕ THỊ THU HIỀN Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
12 000.00.32.H16-240123-0069 23/01/2024 26/01/2024 29/01/2024
Trễ hạn 1 ngày.
LÊ HOÀNG PHÁT Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
13 000.00.32.H16-240201-0008 01/02/2024 29/03/2024 30/03/2024
Trễ hạn 0 ngày.
PHẠM CHÂU DUY (UQ VŨ THỊ HỒNG) Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
14 000.00.32.H16-240201-0018 01/02/2024 14/03/2024 26/03/2024
Trễ hạn 8 ngày.
TRẦN ĐÌNH LONG - CẤP ĐỔI + ĐKBĐ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
15 000.00.32.H16-240301-0007 01/03/2024 03/05/2024 08/05/2024
Trễ hạn 3 ngày.
PHÙNG THỊ THẢO - CẤP ĐỔI VỀ RANH GIỚI CÓ THAY ĐỔI Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
16 000.00.32.H16-240301-0027 01/03/2024 10/05/2024 13/05/2024
Trễ hạn 1 ngày.
ỪNG NÀM SẦU CN TRẦN NGỌC THỦY Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
17 000.00.32.H16-240401-0007 01/04/2024 16/04/2024 04/05/2024
Trễ hạn 11 ngày.
ĐOÀN THỊ NGỌC CN TRẦN THẾ HƯNG Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
18 000.00.32.H16-240401-0043 01/04/2024 09/05/2024 10/05/2024
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN ĐĂNG CƯỜNG - PHÂN CHIA - NGUYỄN ĐĂNG TUẤN Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
19 000.00.32.H16-230801-0039 01/08/2023 02/02/2024 04/02/2024
Trễ hạn 0 ngày.
NGUYỄN VĂN KIỂM TC NGUYỄN THỊ YẾN Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
20 000.00.32.H16-231101-0026 01/11/2023 23/02/2024 07/03/2024
Trễ hạn 9 ngày.
HÀ HUY LIỆP - CẤP ĐỔI + ĐKBĐ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
21 000.00.32.H16-231201-0032 01/12/2023 15/05/2024 19/05/2024
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN ĐÌNH ÂN Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
22 000.00.32.H16-231201-0044 01/12/2023 23/01/2024 06/02/2024
Trễ hạn 10 ngày.
HOÀNG VĂN ÚT Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
23 000.00.32.H16-240102-0042 02/01/2024 19/02/2024 28/02/2024
Trễ hạn 7 ngày.
PHAN THUẦN - ĐÍNH CHÍNH DO IN ẤN SAI Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
24 000.00.32.H16-240202-0012 02/02/2024 05/03/2024 26/03/2024
Trễ hạn 15 ngày.
HOÀNG VĂN LÂM Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
25 000.00.32.H16-240202-0017 02/02/2024 28/02/2024 03/03/2024
Trễ hạn 2 ngày.
PHẠM THỊ THÚY TC PHẠM TRỌNG NGÂN Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
26 000.00.32.H16-240202-0028 02/02/2024 07/02/2024 15/02/2024
Trễ hạn 6 ngày.
VŨ THỊ THU THỦY Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
27 000.00.32.H16-240402-0009 02/04/2024 26/04/2024 10/05/2024
Trễ hạn 8 ngày.
NGUYỄN VĂN SỸ - CẤP ĐỔI + ĐKBĐ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
28 000.00.32.H16-240402-0032 02/04/2024 11/04/2024 26/04/2024
Trễ hạn 11 ngày.
ĐOÀN TRƯỜNG GIANG Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
29 000.00.32.H16-240402-0042 02/04/2024 24/04/2024 07/05/2024
Trễ hạn 7 ngày.
VŨ TÁ DUẪN - ĐÍNH CHÍNH DO KÊ KHAI SAI + ĐKBĐ - IN BÌA MỚI Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
30 000.00.32.H16-240502-0004 02/05/2024 17/05/2024 20/05/2024
Trễ hạn 1 ngày.
ĐINH HỮU CHIỀN CN ĐINH QUYẾT THẮNG Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
31 000.00.32.H16-240502-0026 02/05/2024 17/05/2024 20/05/2024
Trễ hạn 1 ngày.
LÊ THẾ NHẬT - CN NGUYỄN VĂN SINH Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
32 000.00.32.H16-230802-0039 02/08/2023 01/02/2024 04/02/2024
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN THÀNH DUY Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
33 000.00.32.H16-231102-0005 02/11/2023 11/01/2024 16/01/2024
Trễ hạn 3 ngày.
HOÀNG VĂN QUANG (TỔ 2959) THỬA 279 - TBĐ 22 Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
34 000.00.32.H16-231102-0048 02/11/2023 20/05/2024 21/05/2024
Trễ hạn 1 ngày.
BÀ NGUYỄN THỊ TUYẾT Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
35 000.00.32.H16-240503-0033 03/05/2024 10/05/2024 17/05/2024
Trễ hạn 5 ngày.
NGUYỄN VĂN VÂN - Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
36 000.00.32.H16-240304-0006 04/03/2024 19/03/2024 25/03/2024
Trễ hạn 4 ngày.
NGUYỄN VĂN THÀNH - CN ĐỖ THỊ THANH THỦY- UQ NGÔ HỒNG THẮNG Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
37 000.00.32.H16-240304-0014 04/03/2024 21/03/2024 25/03/2024
Trễ hạn 2 ngày.
LÊ VĂN KHIÊM - NGUYỄN THỊ LAN -PHÂN CHIA TÀI SẢN HỘ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
38 000.00.32.H16-240304-0023 04/03/2024 19/03/2024 26/03/2024
Trễ hạn 5 ngày.
NGUYỄN THANH SANG - CN LÊ THỊ CHÁNH Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
39 000.00.32.H16-240304-0035 04/03/2024 20/03/2024 26/03/2024
Trễ hạn 4 ngày.
NGUYỄN THANH SANG CN TRẦN VĂN SƠN Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
40 000.00.32.H16-240304-0036 04/03/2024 22/03/2024 25/03/2024
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN QUANG CƯỜNG CN TRẦN VĂN LỄ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
41 000.00.32.H16-240304-0042 04/03/2024 18/03/2024 25/03/2024
Trễ hạn 5 ngày.
NGUYỄN THỊ HƯƠNG TC THANG VĂN NAM Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
42 000.00.32.H16-240404-0010 04/04/2024 18/04/2024 24/04/2024
Trễ hạn 4 ngày.
ĐÀO VĂN THE - CN NGUYỄN NGỌC QUỐC HUY Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
43 000.00.32.H16-240404-0011 04/04/2024 18/04/2024 24/04/2024
Trễ hạn 4 ngày.
ĐÀO VAN THE - CN ĐÀO THỊ THÊU - UQ LÊ QUỐC VŨ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
44 000.00.32.H16-240404-0020 04/04/2024 06/05/2024 07/05/2024
Trễ hạn 1 ngày.
HỒ NHẬT NHÂN - CN NGUYỄN DUY DANH Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
45 000.00.32.H16-230804-0020 04/08/2023 09/01/2024 10/01/2024
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN NGỌC MINH (NGƯỜI ĐƯỢC UỶ QUYỀN) Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
46 000.00.32.H16-231004-0074 04/10/2023 02/01/2024 03/01/2024
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN THỊ BIÊN Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
47 000.00.32.H16-240205-0001 05/02/2024 01/04/2024 10/04/2024
Trễ hạn 7 ngày.
ĐIỂU NG LƠI CN HOÀNG VĂN CÁN Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
48 000.00.32.H16-240205-0011 05/02/2024 29/02/2024 03/03/2024
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN THỊ HOÀI THƯƠNG CN LỘC CHẮN SÁNG Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
49 000.00.32.H16-240205-0020 05/02/2024 28/02/2024 01/03/2024
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN THỊ XUÂN - CN BÙI TRANG NHUNG Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
50 000.00.32.H16-240205-0034 05/02/2024 07/03/2024 08/03/2024
Trễ hạn 1 ngày.
LÊ THỊ THẢO - CN PHAN VIẾT VÂN Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
51 000.00.32.H16-240305-0034 05/03/2024 26/03/2024 01/04/2024
Trễ hạn 4 ngày.
TRƯƠNG THỊ KÍNH CN TRẦN MỸ DUYÊN Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
52 000.00.32.H16-240305-0064 05/03/2024 27/03/2024 10/04/2024
Trễ hạn 10 ngày.
NGUYỄN ĐỨC HUY CN NGUYỄN ĐỨC DŨNG Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
53 000.00.32.H16-240405-0005 05/04/2024 06/05/2024 08/05/2024
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN VĂN TÍNH - CN NGUYỄN THỊ TÚ QUYÊN Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
54 000.00.32.H16-240405-0019 05/04/2024 19/04/2024 24/04/2024
Trễ hạn 3 ngày.
PHẠM HAY CN LÊ VĂN TRỖI Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
55 000.00.32.H16-240405-0022 05/04/2024 19/04/2024 24/04/2024
Trễ hạn 3 ngày.
LÊ SỸ NHUẬN - CN NGUYỄN THỊ KIM VỈ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
56 000.00.32.H16-240405-0027 05/04/2024 12/04/2024 15/04/2024
Trễ hạn 1 ngày.
TRẦN VĂN VƯƠNG - Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
57 000.00.32.H16-240405-0032 05/04/2024 19/04/2024 06/05/2024
Trễ hạn 9 ngày.
PHAN TẤN LÂM - CN TRƯƠNG CÔNG HIỆP Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
58 000.00.32.H16-240405-0043 05/04/2024 19/04/2024 06/05/2024
Trễ hạn 9 ngày.
NGUYỄN THỊ QUYÊN - CN NGUYỄN THỊ HẰNG Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
59 000.00.32.H16-240306-0008 06/03/2024 20/03/2024 27/03/2024
Trễ hạn 5 ngày.
NGUYỄN ĐỨC HUY TC NGUYỄN ĐỨC DŨNG Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
60 000.00.32.H16-240506-0036 06/05/2024 14/05/2024 20/05/2024
Trễ hạn 4 ngày.
TRẦN CHÂU - THU HỒI ĐƯỜNG NÔNG THÔN MỚI Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
61 000.00.32.H16-240307-0032 07/03/2024 10/05/2024 21/05/2024
Trễ hạn 7 ngày.
CHÂU VĂN TRỊ - CMĐ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
62 000.00.32.H16-240307-0033 07/03/2024 08/05/2024 17/05/2024
Trễ hạn 7 ngày.
CHÂU VĂN DƯƠNG - CMĐ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
63 000.00.32.H16-240307-0041 07/03/2024 09/04/2024 10/04/2024
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN NGỌC TRÍ CN NGUYỄN NGỌC TUẤN Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
64 000.00.32.H16-240507-0030 07/05/2024 14/05/2024 17/05/2024
Trễ hạn 3 ngày.
NGUYỄN TRƯỜNG KHANH Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
65 000.00.32.H16-230907-0024 07/09/2023 04/01/2024 07/03/2024
Trễ hạn 45 ngày.
NGUYỄN TUẤN ANH Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
66 000.00.32.H16-231107-0019 07/11/2023 19/01/2024 26/01/2024
Trễ hạn 5 ngày.
ÔNG NGUYỄN VĂN NGỌC (TCT2959) Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
67 000.00.32.H16-231207-0010 07/12/2023 23/01/2024 26/01/2024
Trễ hạn 3 ngày.
TRẦN ĐĂNG PHÚC Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
68 000.00.32.H16-231207-0012 07/12/2023 08/04/2024 11/04/2024
Trễ hạn 3 ngày.
ĐIỂU NHÂNG - CẤP ĐỔI + ĐKBĐ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
69 000.00.32.H16-231207-0037 07/12/2023 17/01/2024 19/02/2024
Trễ hạn 23 ngày.
LÊ TRƯỜNG ĐỊNH - CẤP ĐỔI + ĐKBĐ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
70 000.00.32.H16-231207-0051 07/12/2023 04/01/2024 09/01/2024
Trễ hạn 3 ngày.
VÕ VĂN CHINH -CẤP ĐỔI + ĐKBĐ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
71 000.00.32.H16-231207-0073 07/12/2023 27/02/2024 29/02/2024
Trễ hạn 2 ngày.
ĐIỂU ÁNH - CẤP ĐỔI + ĐKBĐ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
72 000.00.32.H16-240308-0004 08/03/2024 16/05/2024 17/05/2024
Trễ hạn 1 ngày.
TRẦN TẤT QUẢNG CN PHẠM THỊ THOA - ĐSH ĐẶNG THỊ HƯỜNG + VŨ NGỌC QUÍ + NGUYỄN THỊ CHIÊN + ĐOÀN THỊ HỒNG YẾN Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
73 000.00.32.H16-240308-0020 08/03/2024 12/04/2024 19/04/2024
Trễ hạn 5 ngày.
NGUYỄN THÀNH CHUNG - CN PHẠM DUY KHANG Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
74 000.00.32.H16-240408-0004 08/04/2024 22/04/2024 06/05/2024
Trễ hạn 8 ngày.
HOÀNG XUÂN VANG TC HOÀNG VĂN ĐỘ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
75 000.00.32.H16-240408-0026 08/04/2024 24/04/2024 03/05/2024
Trễ hạn 5 ngày.
ĐẶNG THỊ DUNG - CN PHẠM THỊ KIM PHỤNG Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
76 000.00.32.H16-240408-0037 08/04/2024 19/04/2024 04/05/2024
Trễ hạn 8 ngày.
NGUYỄN VĂN THIỆN - CẤP ĐỔI Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
77 000.00.32.H16-240408-0038 08/04/2024 24/04/2024 02/05/2024
Trễ hạn 4 ngày.
NGUYỄN CÔNG HÂN - CN VŨ VĂN CƯỜNG Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
78 000.00.32.H16-240508-0025 08/05/2024 15/05/2024 16/05/2024
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN VĂN MẦU Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
79 000.00.32.H16-230808-0003 08/08/2023 21/03/2024 05/04/2024
Trễ hạn 11 ngày.
TRẦN THỊ HÒA Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
80 000.00.32.H16-231108-0056 08/11/2023 21/12/2023 02/01/2024
Trễ hạn 7 ngày.
TRỊNH THỊ SEN - THỪA KẾ - HOÀNG VĂN NGÁT Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
81 000.00.32.H16-231208-0025 08/12/2023 15/01/2024 16/01/2024
Trễ hạn 1 ngày.
TRƯƠNG THỊ PHƯỢNG CN TĂNG THỊ LƯỢC Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
82 000.00.32.H16-231208-0027 08/12/2023 03/01/2024 14/01/2024
Trễ hạn 7 ngày.
NGUYỄN VĂN SÁNG - CẤP ĐỔI + ĐKBĐ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
83 000.00.32.H16-231208-0031 08/12/2023 26/12/2023 10/01/2024
Trễ hạn 10 ngày.
LƯƠNG HOÀI NAM - CẤP ĐỔI + ĐKBĐ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
84 000.00.32.H16-231208-0047 08/12/2023 09/01/2024 11/01/2024
Trễ hạn 2 ngày.
VŨ THỊ THU CN HOÀNG XUÂN LUYỄN Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
85 000.00.32.H16-240109-0020 09/01/2024 16/01/2024 18/01/2024
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN NGỌC CẢNH Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
86 000.00.32.H16-240109-0024 09/01/2024 05/02/2024 15/02/2024
Trễ hạn 8 ngày.
ĐIỂU K LIÊNG - THỪA KẾ - ĐIỂU DIẾP + THỊ DƠM Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
87 000.00.32.H16-240409-0005 09/04/2024 25/04/2024 03/05/2024
Trễ hạn 4 ngày.
LƯU NGỌC SƠN - CN BÙI TẤN PHƯỚC Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
88 000.00.32.H16-240409-0011 09/04/2024 25/04/2024 03/05/2024
Trễ hạn 4 ngày.
NGUYỄN THÀNH NGUYỆN - CN ĐẶNG BÁ THƯƠNG Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
89 000.00.32.H16-240409-0050 09/04/2024 25/04/2024 03/05/2024
Trễ hạn 4 ngày.
NGUYỄN QUỐC TUẤN - ĐÍNH CHÍNH DO KÊ KHAI SAI + ĐKBĐ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
90 000.00.32.H16-240409-0057 09/04/2024 25/04/2024 03/05/2024
Trễ hạn 4 ngày.
NGUYỄN THÀNH NGUYỆN - CN TRẦN THỊ LÝ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
91 000.00.32.H16-240409-0060 09/04/2024 03/05/2024 08/05/2024
Trễ hạn 3 ngày.
T SEN CỎNG HẾNG CN LÊ VĂN HỒNG Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
92 000.00.32.H16-240409-0061 09/04/2024 06/05/2024 08/05/2024
Trễ hạn 2 ngày.
LÊ ANH TÚ - CN VŨ VĂN TRƯỜNG Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
93 000.00.32.H16-240409-0062 09/04/2024 18/04/2024 24/04/2024
Trễ hạn 4 ngày.
NGÔ ĐÌNH LINH Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
94 000.00.32.H16-240110-0002 10/01/2024 02/02/2024 07/02/2024
Trễ hạn 3 ngày.
VÕ NGỌC TƯƠI - CẤP ĐỔI + ĐKBĐ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
95 000.00.32.H16-240110-0003 10/01/2024 02/02/2024 07/02/2024
Trễ hạn 3 ngày.
VÕ NGỌC TƯƠI - CẤP ĐỔI + ĐKBĐ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
96 000.00.32.H16-240410-0032 10/04/2024 02/05/2024 13/05/2024
Trễ hạn 7 ngày.
NGUYỄN VĂN SƠN - TC - NGUYỄN THỊ HOA - Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
97 000.00.32.H16-240410-0034 10/04/2024 02/05/2024 13/05/2024
Trễ hạn 7 ngày.
NGUYỄN VĂN SƠN - TC NGUYỄN THỊ MỸ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
98 000.00.32.H16-240410-0037 10/04/2024 02/05/2024 13/05/2024
Trễ hạn 7 ngày.
NGUYỄN VĂN SƠN - TC - NGUYỄN VĂN NHẤT Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
99 000.00.32.H16-240410-0038 10/04/2024 02/05/2024 13/05/2024
Trễ hạn 7 ngày.
NGUYỄN VĂN SƠN - TC NGUYỄN THỊ KIỀU OANH Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
100 000.00.32.H16-240510-0051 10/05/2024 17/05/2024 20/05/2024
Trễ hạn 1 ngày.
ĐIỂU GÓP - Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
101 000.00.32.H16-231110-0025 10/11/2023 17/11/2023 04/01/2024
Trễ hạn 33 ngày.
NGUYỄN VĂN LÝ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
102 000.00.32.H16-240111-0021 11/01/2024 23/02/2024 18/03/2024
Trễ hạn 16 ngày.
NGUYỄN TRUNG ĐIỀN Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
103 000.00.32.H16-240311-0045 11/03/2024 09/04/2024 10/04/2024
Trễ hạn 1 ngày.
PHẠM GIA HÙNG CN TRƯƠNG THỊ THÚY UYÊN Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
104 000.00.32.H16-240411-0017 11/04/2024 13/05/2024 15/05/2024
Trễ hạn 2 ngày.
PHAN HUY ĐỨC - CN TRẦN THỊ THỦY Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
105 000.00.32.H16-240411-0029 11/04/2024 17/05/2024 23/05/2024
Trễ hạn 4 ngày.
BÙI THỊ THÌN - CN ĐẶNG QUANG TỚI Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
106 000.00.32.H16-240411-0031 11/04/2024 14/05/2024 16/05/2024
Trễ hạn 2 ngày.
HỒ NHẬT NHÂN CN NGUYỄN THỊ THU GIÀU Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
107 000.00.32.H16-240411-0042 11/04/2024 18/04/2024 19/04/2024
Trễ hạn 1 ngày.
TRỊNH VĂN ÂN - Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
108 000.00.32.H16-230811-0012 11/08/2023 22/03/2024 27/03/2024
Trễ hạn 3 ngày.
HOÀNG QUÔC VƯƠNG Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
109 000.00.32.H16-230811-0017 11/08/2023 28/12/2023 03/01/2024
Trễ hạn 3 ngày.
ĐỖ VĂN CỦA CN NGUYỄN THỊ HƯNG Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
110 000.00.32.H16-231111-0002 11/11/2023 02/05/2024 03/05/2024
Trễ hạn 1 ngày.
TRẦN THỊ HƯƠNG Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
111 000.00.32.H16-231111-0005 11/11/2023 26/01/2024 02/02/2024
Trễ hạn 5 ngày.
TRẦN CÔNG NGUYÊN Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
112 000.00.32.H16-231211-0022 11/12/2023 02/01/2024 04/01/2024
Trễ hạn 2 ngày.
TẠ THỊ MINH PHƯƠNG - PHÂN CHIA - HUỲNH TRƯƠNG LÂM VŨ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
113 000.00.32.H16-240312-0003 12/03/2024 27/03/2024 29/03/2024
Trễ hạn 2 ngày.
HỒ NGỌC HIỆP CN PHẠM HOÀNG PHÚ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
114 000.00.32.H16-240312-0004 12/03/2024 27/03/2024 29/03/2024
Trễ hạn 2 ngày.
HỒ NGỌC HIỆP CN VÕ THỊ Y NHI Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
115 000.00.32.H16-240312-0008 12/03/2024 27/03/2024 29/03/2024
Trễ hạn 2 ngày.
ĐIỂU YƠM TC ĐIỂU DRUINH Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
116 000.00.32.H16-240312-0010 12/03/2024 03/04/2024 10/04/2024
Trễ hạn 5 ngày.
ĐIỂU YƠM - PHÂN CHIA - THỊ BYƠL Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
117 000.00.32.H16-240412-0013 12/04/2024 10/05/2024 16/05/2024
Trễ hạn 4 ngày.
NGUYỄN THỊ SEN - CN PHAN VĂN THÀNH Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
118 000.00.32.H16-240412-0016 12/04/2024 17/05/2024 23/05/2024
Trễ hạn 4 ngày.
NGUYỄN VĂN THIỀU - TC NGUYỄN THỊ OANH Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
119 000.00.32.H16-240412-0019 12/04/2024 26/04/2024 03/05/2024
Trễ hạn 3 ngày.
MAI THỊ XUÂN - ĐÍNH CHÍNH DO IN ẤN SAI Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
120 000.00.32.H16-231012-0019 12/10/2023 16/04/2024 17/04/2024
Trễ hạn 1 ngày.
PHẠM VĂN THẮNG - CN THEO BẢN ÁN TÒA ÁN - NGUYỄN VĂN XUYÊN - UQ NGUYỄN LONG PHỤNG Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
121 000.00.32.H16-231012-0044 12/10/2023 10/01/2024 12/01/2024
Trễ hạn 2 ngày.
BÙI NGỌC ANH CN NGUYỄN THỊ SIM Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
122 000.00.32.H16-231212-0022 12/12/2023 08/01/2024 10/01/2024
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN THỊ ĐỎ - TC NGUYỄN THỊ PHẤN Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
123 000.00.32.H16-231212-0023 12/12/2023 08/01/2024 10/01/2024
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN THỊ PHẤN TC NGUYỄN THỊ ĐỎ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
124 000.00.32.H16-231212-0031 12/12/2023 02/02/2024 06/02/2024
Trễ hạn 2 ngày.
PHẠM TRỌNG ĐIỀU TC CAO THỊ HƯƠNG Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
125 000.00.32.H16-231212-0036 12/12/2023 02/01/2024 04/01/2024
Trễ hạn 2 ngày.
VÕ QUỐC TỨ - CẤP ĐỔI + ĐKBĐ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
126 000.00.32.H16-231212-0061 12/12/2023 12/01/2024 20/01/2024
Trễ hạn 5 ngày.
LÊ VĂN TRIỂN - ĐÍNH CHÍNH DO KÊ KHAI SAI Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
127 000.00.32.H16-240313-0030 13/03/2024 22/03/2024 25/03/2024
Trễ hạn 1 ngày.
ĐOÀN ĐỨC THÀNH - GIA HẠN + ĐKBĐ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
128 000.00.32.H16-240313-0032 13/03/2024 28/03/2024 29/03/2024
Trễ hạn 1 ngày.
TRẦN THỊ THANH THÚY - UQ ĐẶNG THI NGỌC HIỀN - CN VŨ THỊ NGỌC THƠ - UQ HOÀNG THỊ HÀ LÀM THỦ TỤC Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
129 000.00.32.H16-240313-0033 13/03/2024 22/03/2024 26/03/2024
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN ĐỨC TÍNH - CẤP ĐỔI + ĐKBĐ CCCD Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
130 000.00.32.H16-240513-0041 13/05/2024 20/05/2024 23/05/2024
Trễ hạn 3 ngày.
TRẦN THỊ TRỊ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
131 000.00.32.H16-240513-0051 13/05/2024 20/05/2024 23/05/2024
Trễ hạn 3 ngày.
TRẦN XUÂN LINH - UQ LÊ NGỌC ĐIỆP Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
132 000.00.32.H16-231113-0003 13/11/2023 30/01/2024 15/02/2024
Trễ hạn 12 ngày.
HOÀNG VĂN QUÝ - CẤP ĐỔI + ĐKBĐ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
133 000.00.32.H16-231113-0038 13/11/2023 28/03/2024 29/03/2024
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN VĂN ĐẸP - CN NGUYỄN THỊ THUẬN Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
134 000.00.32.H16-231113-0039 13/11/2023 12/04/2024 15/04/2024
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN VĂN ĐẸP CN NGUYỄN THẢO Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
135 000.00.32.H16-231113-0040 13/11/2023 12/04/2024 15/04/2024
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN VĂN ĐẸP CN ĐIỂU HOANG Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
136 000.00.32.H16-231113-0041 13/11/2023 28/03/2024 29/03/2024
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN VĂN ĐẸP CN ĐIỂU PỚT Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
137 000.00.32.H16-231113-0046 13/11/2023 02/01/2024 05/01/2024
Trễ hạn 3 ngày.
NGUYỄN THỊ THÚY Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
138 000.00.32.H16-231213-0046 13/12/2023 12/01/2024 14/01/2024
Trễ hạn 0 ngày.
HUỲNH TRẦN VĨNH CN NGUYỄN THỊ CHÂU SA Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
139 000.00.32.H16-231213-0056 13/12/2023 12/01/2024 19/01/2024
Trễ hạn 5 ngày.
NGUYỄN THỊ MAI LAN CN NGUYỄN THỊ MAI - UQ LÊ QUỐC VŨ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
140 000.00.32.H16-240314-0003 14/03/2024 09/04/2024 10/04/2024
Trễ hạn 1 ngày.
TRẦN VĂN QUÂN - ĐÍNH CHÍNH DO IN ẤN SAI Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
141 000.00.32.H16-240314-0040 14/03/2024 21/03/2024 25/03/2024
Trễ hạn 2 ngày.
NGÔ QUANG SÁCH - Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
142 000.00.32.H16-240314-0042 14/03/2024 19/03/2024 20/03/2024
Trễ hạn 1 ngày.
PHẠM THỊ THÀNH Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
143 000.00.32.H16-230714-0007 14/07/2023 17/11/2023 12/01/2024
Trễ hạn 39 ngày.
NGUYỄN VĂN TRIỀU Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
144 000.00.32.H16-231114-0030 14/11/2023 12/01/2024 24/01/2024
Trễ hạn 8 ngày.
NGUYỄN THỊ XUÂN PHƯƠNG (TCT 2959) Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
145 000.00.32.H16-231114-0031 14/11/2023 31/01/2024 15/02/2024
Trễ hạn 11 ngày.
NGUYỄN XUÂN VIỆT (TCT 2959) Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
146 000.00.32.H16-231214-0004 14/12/2023 28/03/2024 29/03/2024
Trễ hạn 1 ngày.
LÊ TRỌNG HÙNG - CẤP ĐỔI + ĐKBĐ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
147 000.00.32.H16-240115-0027 15/01/2024 02/02/2024 15/02/2024
Trễ hạn 9 ngày.
PHẠM XUÂN HỒNG C NGUYỄN ĐÌNH QUỐC Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
148 000.00.32.H16-240315-0022 15/03/2024 22/03/2024 25/03/2024
Trễ hạn 1 ngày.
LÊ VĂN KIÊN - Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
149 000.00.32.H16-240315-0023 15/03/2024 05/04/2024 14/04/2024
Trễ hạn 5 ngày.
NGUYỄN THỊ LANH - CẤP ĐỔI TĂNG DIỆN TÍCH Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
150 000.00.32.H16-240315-0027 15/03/2024 04/04/2024 05/04/2024
Trễ hạn 1 ngày.
HOÀNG VĂN VẠN CN LỘC VĂN NGHĨA Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
151 000.00.32.H16-240315-0039 15/03/2024 17/04/2024 19/04/2024
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN HỒ CN BÙI VĂN THƯ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
152 000.00.32.H16-240415-0009 15/04/2024 08/05/2024 13/05/2024
Trễ hạn 3 ngày.
TRẦN CHINH - CN PHẠM TUẤN ANH Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
153 000.00.32.H16-240415-0011 15/04/2024 10/05/2024 14/05/2024
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN ĐỨC THÚY - CN ĐIỂU BÁCH - UQ NGUYỄN XUÂN HÒE Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
154 000.00.32.H16-240415-0019 15/04/2024 13/05/2024 15/05/2024
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN ĐỨC THÚY - CN TRẦN THỊ HỒNG PHƯỚC Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
155 000.00.32.H16-240415-0024 15/04/2024 06/05/2024 07/05/2024
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN TẤN BÍNH - CN TRẦN TẤN TÂM Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
156 000.00.32.H16-240415-0032 15/04/2024 10/05/2024 13/05/2024
Trễ hạn 1 ngày.
NGÔ MINH LỢI - CN TRIỆU VĂN HOẠT Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
157 000.00.32.H16-240415-0065 15/04/2024 25/04/2024 26/04/2024
Trễ hạn 1 ngày.
PHẠM THỊ HOA - CẤP ĐỔI Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
158 000.00.32.H16-231115-0022 15/11/2023 25/01/2024 15/02/2024
Trễ hạn 15 ngày.
NGUYỄN THỊ XUÂN AN (TCT 2959) Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
159 000.00.32.H16-231115-0040 15/11/2023 01/04/2024 05/04/2024
Trễ hạn 4 ngày.
BÙI VĂN NGUYÊN (TCT 2959) Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
160 000.00.32.H16-231115-0050 15/11/2023 25/01/2024 31/01/2024
Trễ hạn 4 ngày.
TRỊNH QUANG TRUNG VÀ BÀ NGUYỄN THỊ HIẾN (TCT 2959) Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
161 000.00.32.H16-231115-0051 15/11/2023 11/03/2024 19/03/2024
Trễ hạn 6 ngày.
QUÁCH VĂN HAI (TCT 2959) Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
162 000.00.32.H16-231115-0052 15/11/2023 16/01/2024 24/01/2024
Trễ hạn 6 ngày.
NGUYỄN VĂN HOÀI (TCT 2959) Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
163 000.00.32.H16-231115-0055 15/11/2023 14/05/2024 20/05/2024
Trễ hạn 4 ngày.
LÂM THANH VŨ (TCT 2959) Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
164 000.00.32.H16-231215-0021 15/12/2023 08/01/2024 17/01/2024
Trễ hạn 7 ngày.
DƯƠNG ĐÌNH TUỆ CN LÊ ĐỨC TOÀN - UQ LÊ QUỐC VŨ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
165 000.00.32.H16-231215-0022 15/12/2023 08/01/2024 17/01/2024
Trễ hạn 7 ngày.
DƯƠNG ĐÌNH TUỆ CN ĐỖ NGỌC SANG Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
166 000.00.32.H16-231215-0023 15/12/2023 03/01/2024 10/01/2024
Trễ hạn 5 ngày.
DƯƠNG ĐÌNH TUỆ CN VÕ THỊ HÒA Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
167 000.00.32.H16-231215-0024 15/12/2023 04/01/2024 10/01/2024
Trễ hạn 4 ngày.
DƯƠNG ĐÌNH TUỆ CN PHẠM THỊ DIỆP Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
168 000.00.32.H16-231215-0025 15/12/2023 15/01/2024 16/01/2024
Trễ hạn 1 ngày.
PHẠM THỊ QUYNH - ĐÍNH CHÍNH DO KÊ KHAI SAI + ĐKBĐ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
169 000.00.32.H16-231215-0028 15/12/2023 10/01/2024 16/01/2024
Trễ hạn 4 ngày.
LÊ TRỌNG LÂM - CN NGÔ THỊ LÝ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
170 000.00.32.H16-240116-0059 16/01/2024 21/02/2024 29/02/2024
Trễ hạn 6 ngày.
KIỀU THỊ HOA Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
171 000.00.32.H16-240216-0001 16/02/2024 16/02/2024 19/02/2024
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN XUÂN TIÊN Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
172 000.00.32.H16-240416-0006 16/04/2024 25/04/2024 02/05/2024
Trễ hạn 3 ngày.
HÀ TIÊN PHONG - TC Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
173 000.00.32.H16-240416-0063 16/04/2024 24/04/2024 25/04/2024
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN VĂN MẦU - UQ TRƯƠNG TRƯỜNG SƠN Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
174 000.00.32.H16-231016-0010 16/10/2023 31/01/2024 19/04/2024
Trễ hạn 57 ngày.
PHẠM VĂN ÁNH Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
175 000.00.32.H16-231016-0028 16/10/2023 18/03/2024 28/03/2024
Trễ hạn 8 ngày.
VŨ VĂN LƯƠNG Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
176 000.00.32.H16-231116-0022 16/11/2023 11/01/2024 20/01/2024
Trễ hạn 6 ngày.
PHẠM THỊ HƯƠNG - CẤP ĐỔI + ĐKBĐ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
177 000.00.32.H16-231116-0026 16/11/2023 18/01/2024 24/01/2024
Trễ hạn 4 ngày.
NGUYỄN VIỆT ĐỨC UQ LÊ NGỌC ĐIỆP Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
178 000.00.32.H16-240117-0010 17/01/2024 31/01/2024 01/02/2024
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN VĂN SƠN TC NGUYỄN VÕ NGỌC SƠN HÀ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
179 000.00.32.H16-240117-0027 17/01/2024 01/03/2024 04/03/2024
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN HỮU ĐẠI - TC Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
180 000.00.32.H16-240117-0037 17/01/2024 19/03/2024 03/04/2024
Trễ hạn 11 ngày.
LÊ THỊ BÍCH TUYỀN UQ TRỀN THỊ MẸO Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
181 000.00.32.H16-240117-0046 17/01/2024 01/02/2024 02/02/2024
Trễ hạn 1 ngày.
ĐIỂU QUÂN - CN VÕ THỊ BÍCH TRÂM Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
182 000.00.32.H16-240417-0029 17/04/2024 10/05/2024 14/05/2024
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN THỊ DOAN CN NGÔ THỊ QUỲNH Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
183 000.00.32.H16-240417-0030 17/04/2024 13/05/2024 14/05/2024
Trễ hạn 1 ngày.
ĐÀO THỊ HƯƠNG - CN NGUYỄN VĂN TÂM Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
184 000.00.32.H16-230717-0018 17/07/2023 30/01/2024 04/02/2024
Trễ hạn 3 ngày.
DƯƠNG NGỌC BÁU Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
185 000.00.32.H16-231017-0014 17/10/2023 29/03/2024 17/04/2024
Trễ hạn 13 ngày.
PHAN TẤN BẮC (TCT) Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
186 000.00.32.H16-231017-0021 17/10/2023 18/12/2023 02/01/2024
Trễ hạn 10 ngày.
VÕ VĂN LỢI (TCT) Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
187 000.00.32.H16-231017-0033 17/10/2023 27/12/2023 02/01/2024
Trễ hạn 3 ngày.
PHẠM ÁNH NGỌC (TCT) Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
188 000.00.32.H16-231117-0033 17/11/2023 26/12/2023 14/01/2024
Trễ hạn 12 ngày.
PHAN THANH BA - CẤP ĐỔI + ĐKBĐ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
189 000.00.32.H16-240118-0038 18/01/2024 03/04/2024 11/04/2024
Trễ hạn 6 ngày.
PHẠM TIẾN DŨNG - CẤP ĐỔI + ĐKBĐ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
190 000.00.32.H16-240318-0029 18/03/2024 27/03/2024 28/03/2024
Trễ hạn 1 ngày.
HUỲNH VĂN TÙNG - CẤP ĐỔI Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
191 000.00.32.H16-240318-0044 18/03/2024 25/04/2024 02/05/2024
Trễ hạn 3 ngày.
NGUYỄN BÁCH VIỆT CN NGUYỄN NGỌC YẾN NHI - UQ NGUYỄN TRUNG HIẾU Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
192 000.00.32.H16-230818-0002 18/08/2023 03/11/2023 04/01/2024
Trễ hạn 43 ngày.
NGUYỄN DUY THUẦN Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
193 000.00.32.H16-230818-0033 18/08/2023 04/01/2024 05/01/2024
Trễ hạn 1 ngày.
PHẠM NHẬT QUỲNH -ĐẤU GIÁ - TRẦN THỊ CẨM LỆ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
194 000.00.32.H16-230818-0039 18/08/2023 29/12/2023 05/01/2024
Trễ hạn 4 ngày.
PHẠM NHẬT QUỲNH - ĐẤU GIÁ- TRẦN THỊ CẨM LỆ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
195 000.00.32.H16-231218-0014 18/12/2023 04/01/2024 09/01/2024
Trễ hạn 3 ngày.
ĐỖ VĂN PHƯỢNG CN ĐOÀN THỊ CẨM LOAN Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
196 000.00.32.H16-231218-0021 18/12/2023 03/01/2024 08/01/2024
Trễ hạn 3 ngày.
VŨ HỒNG TÝ CN NGUYỄN VĂN HÀ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
197 000.00.32.H16-231218-0024 18/12/2023 18/03/2024 26/03/2024
Trễ hạn 6 ngày.
NGUYỄN NHẬT TRƯỜNG - THỪA KẾ - NGUYỄN THỊ NHƯỜNG _ NGUYỄN VĂN GIANG Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
198 000.00.32.H16-231218-0032 18/12/2023 09/01/2024 16/01/2024
Trễ hạn 5 ngày.
NGÔ THANH MẪN CN HOÀNG VĂN CƯỜNG - UQ LÊ QUỐC VŨ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
199 000.00.32.H16-231218-0036 18/12/2023 04/01/2024 05/01/2024
Trễ hạn 1 ngày.
ĐIỂU K LÚC - CẤP ĐỔI + ĐKBĐ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
200 000.00.32.H16-231218-0048 18/12/2023 11/01/2024 16/01/2024
Trễ hạn 3 ngày.
NGUYỄN VĂN HOÀNG Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
201 000.00.32.H16-240119-0029 19/01/2024 16/02/2024 19/02/2024
Trễ hạn 1 ngày.
TRẦN VĂN PHÚ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
202 000.00.32.H16-240219-0008 19/02/2024 20/02/2024 01/03/2024
Trễ hạn 8 ngày.
TRẦN MỘNG TRÚC Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
203 000.00.32.H16-240319-0007 19/03/2024 23/04/2024 04/05/2024
Trễ hạn 6 ngày.
LÊ VĂN ĐÌNH - CN TRẦN NAM PHONG Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
204 000.00.32.H16-240319-0025 19/03/2024 10/04/2024 12/04/2024
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN THỊ NGA Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
205 000.00.32.H16-240319-0044 19/03/2024 16/04/2024 19/04/2024
Trễ hạn 3 ngày.
ĐẶNG VĂN HOÀNG CN NGUYỄN VĂN SA Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
206 000.00.32.H16-240319-0052 19/03/2024 10/04/2024 14/04/2024
Trễ hạn 2 ngày.
THỊ NHUEL - CN VŨ VĂN DŨNG Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
207 000.00.32.H16-240419-0023 19/04/2024 15/05/2024 17/05/2024
Trễ hạn 2 ngày.
HOÀNG NGỌC HẠNH CN PHẠM VĂN TỨ - Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
208 000.00.32.H16-230719-0013 19/07/2023 22/12/2023 18/01/2024
Trễ hạn 18 ngày.
VŨ THỊ HOA Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
209 000.00.32.H16-230719-0014 19/07/2023 22/12/2023 18/01/2024
Trễ hạn 18 ngày.
VŨ THỊ HOA Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
210 000.00.32.H16-231219-0001 19/12/2023 03/01/2024 05/01/2024
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN VĂN TÚ CN PHẠM QUỐC ÂN Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
211 000.00.32.H16-231219-0005 19/12/2023 18/01/2024 24/01/2024
Trễ hạn 4 ngày.
NGÔ ĐÌNH THẮNG CN LƯU THỊ KIM NHUNG - UQ VÕ THỊ KIM PHỤNG Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
212 000.00.32.H16-231219-0014 19/12/2023 20/03/2024 25/03/2024
Trễ hạn 3 ngày.
TRỊNH NGỌC HƯNG - NHẬN THỪA KẾ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
213 000.00.32.H16-231219-0017 19/12/2023 11/01/2024 15/01/2024
Trễ hạn 2 ngày.
TRỊNH VĂN HÀ - CN - ĐỖ MINH HÙNG Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
214 000.00.32.H16-231219-0029 19/12/2023 04/01/2024 09/01/2024
Trễ hạn 3 ngày.
LÊ XUÂN TĂNG CN NGUYỄN HỮU LAN Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
215 000.00.32.H16-231219-0031 19/12/2023 04/01/2024 08/01/2024
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN VĂN TUYẾN CN VŨ TRUNG HẬU Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
216 000.00.32.H16-231219-0040 19/12/2023 12/01/2024 14/01/2024
Trễ hạn 0 ngày.
TRẦN VĂN NHUỆ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
217 000.00.32.H16-231219-0045 19/12/2023 23/02/2024 27/02/2024
Trễ hạn 2 ngày.
PHẠM MINH SƠN CN PHẠM THỊ THU HÀ - ĐSH NGÔ THỊ DUNG + VŨ MẠNH CƯỜNG + PHẠM MINH HƯỚNG Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
218 000.00.32.H16-231219-0052 19/12/2023 09/01/2024 11/01/2024
Trễ hạn 2 ngày.
LÊ THANH TÙNG CN NGUYỄN TRƯỜNG THỊNH Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
219 000.00.32.H16-231219-0070 19/12/2023 10/01/2024 11/01/2024
Trễ hạn 1 ngày.
ĐINH CÔNG LĨNH - PHÂN CHIA TÀI SẢN HỘ - ĐKBĐ CMND Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
220 000.00.32.H16-231219-0071 19/12/2023 10/01/2024 11/01/2024
Trễ hạn 1 ngày.
ĐINH CÔNG LĨNH TC ĐINH CÔNG QUYỀN -ĐK BĐ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
221 000.00.32.H16-231219-0080 19/12/2023 22/01/2024 23/01/2024
Trễ hạn 1 ngày.
BÙI THỊ NHUNG - PHÂN CHIA TÀI SẢN - TRẦN ĐỨC THÀNH ( ĐSH) TRẦN THỊ BÍCH NGỌC Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
222 000.00.32.H16-231219-0081 19/12/2023 17/01/2024 18/01/2024
Trễ hạn 1 ngày.
BÙI THỊ NHUNG - PHÂN CHIA TÀI SẢN HỘ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
223 000.00.32.H16-231219-0082 19/12/2023 22/01/2024 23/01/2024
Trễ hạn 1 ngày.
BÙI THỊ NHUNG - PHÂN CHIA - TRẦN QUYẾT THẰNG ( ĐSH) BÙI THỊ NHUNG Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
224 000.00.32.H16-231219-0083 19/12/2023 15/01/2024 16/01/2024
Trễ hạn 1 ngày.
BÙI THỊ NHUNG - PHÂN CHIA TRẦN ĐỨC TOÀN Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
225 000.00.32.H16-231219-0085 19/12/2023 22/01/2024 23/01/2024
Trễ hạn 1 ngày.
BÙI THỊ NHUNG - PHÂN CHIA - TRẦN ĐỨC TIẾN ( ĐSH) TRẦN THỊ THANH DUYÊN Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
226 000.00.32.H16-231219-0094 19/12/2023 17/01/2024 19/01/2024
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN CÔNG HOAN Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
227 000.00.32.H16-240220-0009 20/02/2024 12/03/2024 15/03/2024
Trễ hạn 3 ngày.
PHẠM VĂN TÚ - CẤP ĐỔI Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
228 000.00.32.H16-240220-0017 20/02/2024 03/05/2024 14/05/2024
Trễ hạn 7 ngày.
NGUYỄN THỊ CHUNG Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
229 000.00.32.H16-240320-0005 20/03/2024 10/05/2024 13/05/2024
Trễ hạn 1 ngày.
LÊ VĂN SƠN - CẤP ĐỔI + ĐKBĐ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
230 000.00.32.H16-240320-0013 20/03/2024 12/04/2024 15/04/2024
Trễ hạn 1 ngày.
VŨ THỊ KIM OANH - CN TRẦN VĂN HỌC Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
231 000.00.32.H16-240320-0034 20/03/2024 11/04/2024 15/04/2024
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN THỊ BẮC - CN LÊ ĐỨC MINH - UQ LÊ QUỐC VŨ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
232 000.00.32.H16-240320-0047 20/03/2024 27/03/2024 28/03/2024
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN VĂN THIỀU - Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
233 000.00.32.H16-240320-0050 20/03/2024 15/04/2024 16/04/2024
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN THỊ CỬU - CN HỒ XUÂN VIỆT Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
234 000.00.32.H16-240320-0051 20/03/2024 28/03/2024 29/03/2024
Trễ hạn 1 ngày.
ĐẶNG CAO CHÍ - Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
235 000.00.32.H16-240320-0052 20/03/2024 28/03/2024 01/04/2024
Trễ hạn 2 ngày.
QUÁCH VĂN HAI - Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
236 000.00.32.H16-231020-0041 20/10/2023 01/02/2024 09/04/2024
Trễ hạn 48 ngày.
TĂNG THỊ HOÀI HIÊN (UỶ QUYỀN CHO DƯƠNG MINH TRỌNG) Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
237 000.00.32.H16-231120-0005 20/11/2023 28/12/2023 03/01/2024
Trễ hạn 3 ngày.
PHẠM SƠN THUẬN TC PHẠM THỊ NHÀN Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
238 000.00.32.H16-231120-0012 20/11/2023 27/12/2023 17/01/2024
Trễ hạn 14 ngày.
NGUYỄN VĂN PHONG Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
239 000.00.32.H16-231120-0040 20/11/2023 19/01/2024 24/01/2024
Trễ hạn 3 ngày.
TRẦN THỊ HÓA - CẤP ĐỔI + ĐKBĐ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
240 000.00.32.H16-231120-0061 20/11/2023 27/03/2024 28/03/2024
Trễ hạn 1 ngày.
ĐÀO TƯỜNG - CẤP ĐỔI + ĐKBĐ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
241 000.00.32.H16-231220-0036 20/12/2023 22/02/2024 23/02/2024
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN THỊ KIM VỈ CN NGUYỄN THỊ LOAN Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
242 000.00.32.H16-231220-0072 20/12/2023 28/02/2024 29/02/2024
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN THỊ NGỌC HOA - CẤP ĐỔI + ĐKBĐ - UQ LÊ THỊ XUÂN Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
243 000.00.32.H16-231220-0074 20/12/2023 12/04/2024 24/04/2024
Trễ hạn 8 ngày.
TRẦN TRUNG THẢO Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
244 000.00.32.H16-231220-0080 20/12/2023 07/05/2024 13/05/2024
Trễ hạn 4 ngày.
NGUYỄN NGỌC KHẢ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
245 000.00.32.H16-231220-0100 20/12/2023 08/01/2024 10/01/2024
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN THỊ HƯỜNG - ĐÍNH CHÍNH DO KÊ KHAI SAI + ĐKBĐ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
246 000.00.32.H16-240221-0008 21/02/2024 28/02/2024 29/02/2024
Trễ hạn 1 ngày.
TRƯƠNG BÉ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
247 000.00.32.H16-240221-0039 21/02/2024 13/03/2024 01/04/2024
Trễ hạn 13 ngày.
CHƯƠNG DI DỊCH CN TRẦN VĂN DƯỠNG Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
248 000.00.32.H16-231021-0004 21/10/2023 27/12/2023 04/01/2024
Trễ hạn 5 ngày.
BÀ NGUYỄN THỊ THU HÀ (TCT 2959) Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
249 000.00.32.H16-231121-0023 21/11/2023 07/03/2024 20/03/2024
Trễ hạn 9 ngày.
PHẠM THỊ MINH - TRÚNG ĐẤU GIÁ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
250 000.00.32.H16-231121-0032 21/11/2023 15/01/2024 19/01/2024
Trễ hạn 4 ngày.
ĐÀO VĂN MINH Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
251 000.00.32.H16-231221-0008 21/12/2023 24/01/2024 26/01/2024
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN VIẾT CƯỜNG Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
252 000.00.32.H16-231221-0018 21/12/2023 17/01/2024 18/01/2024
Trễ hạn 1 ngày.
LƯỜNG TÚ TÁM - CẤP ĐỔI + ĐKBĐ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
253 000.00.32.H16-231221-0069 21/12/2023 12/01/2024 14/01/2024
Trễ hạn 0 ngày.
LƯƠNG VĂN TÚ CN HOÀNG THỊ MẾN Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
254 000.00.32.H16-240122-0018 22/01/2024 07/03/2024 21/03/2024
Trễ hạn 10 ngày.
BÙI VƯƠNG HẬU (UQ LÊ HỮU TUẤN) Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
255 000.00.32.H16-240122-0028 22/01/2024 16/04/2024 26/04/2024
Trễ hạn 8 ngày.
THỊ HƠ R - CẤP ĐỔI RẢNH GIỚI CÓ THAY ĐỔI Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
256 000.00.32.H16-240122-0029 22/01/2024 13/03/2024 28/03/2024
Trễ hạn 11 ngày.
ĐINH XUÂN BÌNH Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
257 000.00.32.H16-240122-0048 22/01/2024 02/02/2024 01/03/2024
Trễ hạn 20 ngày.
HUỲNH THỊ NGỌC Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
258 000.00.32.H16-240222-0005 22/02/2024 14/03/2024 15/04/2024
Trễ hạn 22 ngày.
TRẦN VĂN CHI - CẤP ĐỔI + ĐKBĐ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
259 000.00.32.H16-240222-0014 22/02/2024 19/03/2024 27/03/2024
Trễ hạn 6 ngày.
PHAN THÀNH ĐỨC - CẤP ĐỔI + ĐKBĐ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
260 000.00.32.H16-240222-0022 22/02/2024 20/03/2024 25/03/2024
Trễ hạn 3 ngày.
PHẠM ĐẬU CN NGUYỄN THỊ QUÝ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
261 000.00.32.H16-240222-0031 22/02/2024 18/03/2024 21/03/2024
Trễ hạn 3 ngày.
TRẦN THỊ SÁNG - CẤP ĐỔI - UQ LÊ QUỐC VŨ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
262 000.00.32.H16-240322-0025 22/03/2024 16/04/2024 24/04/2024
Trễ hạn 6 ngày.
TRẦN DUY - CN NGUYỄN THỊ NGỌC LINH - UQ LÊ QUỐC VŨ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
263 000.00.32.H16-240422-0017 22/04/2024 21/05/2024 23/05/2024
Trễ hạn 2 ngày.
TRẦN ĐÌNH HÒA - TT Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
264 000.00.32.H16-240422-0021 22/04/2024 03/05/2024 08/05/2024
Trễ hạn 3 ngày.
ĐẶNG THỊ KIM LOAN - ĐKBĐ + GIA HẠN Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
265 000.00.32.H16-230822-0011 22/08/2023 19/03/2024 01/04/2024
Trễ hạn 9 ngày.
NGUYỄN TẤN LỢI Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
266 000.00.32.H16-231122-0049 22/11/2023 17/01/2024 18/01/2024
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN VĂN CHÍNH - CẤP ĐỔI + ĐKBĐ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
267 000.00.32.H16-231122-0068 22/11/2023 02/04/2024 26/04/2024
Trễ hạn 18 ngày.
TRẦN QUANG BAN Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
268 000.00.32.H16-231222-0040 22/12/2023 17/01/2024 22/01/2024
Trễ hạn 3 ngày.
ĐỖ VĨNH HƯNG TC ĐỖ NGUYỄN NGỌC LONG Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
269 000.00.32.H16-231222-0045 22/12/2023 15/01/2024 16/01/2024
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN THỊ THU TUYỀN CN NGUYỄN THẾ VŨ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
270 000.00.32.H16-240123-0002 23/01/2024 19/02/2024 21/02/2024
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN BÁ LƯƠNG - CẤP ĐỔI + ĐKBĐ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
271 000.00.32.H16-240123-0007 23/01/2024 22/02/2024 01/03/2024
Trễ hạn 6 ngày.
NGUYỄN THANH SANG Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
272 000.00.32.H16-240123-0046 23/01/2024 23/02/2024 29/02/2024
Trễ hạn 4 ngày.
MAI THỊ HỒNG - CẤP ĐỔI + ĐKBĐ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
273 000.00.32.H16-240223-0019 23/02/2024 07/05/2024 08/05/2024
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN THỊ DIỄM HẰNG (UQ VŨ THỊ HỒNG) Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
274 000.00.32.H16-240223-0021 23/02/2024 26/04/2024 27/04/2024
Trễ hạn 0 ngày.
NGUYỄN THUỲ THANH THUỶ (UQ VŨ THỊ HỒNG) Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
275 000.00.32.H16-240223-0028 23/02/2024 12/03/2024 14/03/2024
Trễ hạn 2 ngày.
ĐOÀN THỊ NGỌC - UQ DƯƠNG THỊ LỆ CN LÊ THỊ THU HỒNG Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
276 000.00.32.H16-240223-0030 23/02/2024 22/04/2024 04/05/2024
Trễ hạn 7 ngày.
LÌU THỌ THÀNH - ĐINH CÔNG HÀ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
277 000.00.32.H16-240423-0031 23/04/2024 10/05/2024 14/05/2024
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN TRƯỜNG LÂM - ĐÍNH CHÍNH DO KÊ KHAI SAI Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
278 000.00.32.H16-231123-0010 23/11/2023 08/01/2024 10/01/2024
Trễ hạn 2 ngày.
ĐẶNG NGỌC MINH - THỪA KẾ - SÚ THỊ MAI Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
279 000.00.32.H16-231123-0031 23/11/2023 19/12/2023 04/01/2024
Trễ hạn 11 ngày.
VÕ VĂN HỢI - CẤP ĐỔI + ĐKBĐ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
280 000.00.32.H16-231123-0041 23/11/2023 26/12/2023 14/01/2024
Trễ hạn 12 ngày.
TRẦN VĂN THOAN Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
281 000.00.32.H16-231123-0060 23/11/2023 29/12/2023 15/01/2024
Trễ hạn 10 ngày.
HOÀNG ANH TUẤN - CẤP ĐỔI + ĐKBĐ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
282 000.00.32.H16-231123-0066 23/11/2023 19/12/2023 15/01/2024
Trễ hạn 18 ngày.
PHAN THANH BA - CẤP ĐỔI + ĐKBĐ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
283 000.00.32.H16-240124-0008 24/01/2024 23/02/2024 07/03/2024
Trễ hạn 9 ngày.
BÙI THỊ NGỤ - TT Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
284 000.00.32.H16-240124-0013 24/01/2024 21/02/2024 22/02/2024
Trễ hạn 1 ngày.
BÙI THỊ LAN CN LÊ VĂN TRƯỜNG Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
285 000.00.32.H16-240124-0055 24/01/2024 26/02/2024 29/02/2024
Trễ hạn 3 ngày.
HỒ VĂN PHÚC CN NGUYỄN THỊ QUYÊN Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
286 000.00.32.H16-240124-0057 24/01/2024 15/03/2024 18/03/2024
Trễ hạn 1 ngày.
VƯƠNG THANH VŨ CN LƯƠNG THỊ DIỆP VÂN Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
287 000.00.32.H16-240424-0034 24/04/2024 02/05/2024 03/05/2024
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN THỊ ÁNH TUYẾT Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
288 000.00.32.H16-240125-0018 25/01/2024 28/03/2024 16/04/2024
Trễ hạn 13 ngày.
BÙI THỊ CÁO - ĐÍNH CHÍNH DO IN ẤN SAI Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
289 000.00.32.H16-240125-0030 25/01/2024 16/04/2024 19/04/2024
Trễ hạn 3 ngày.
VŨ THỊ SÁNG CN TRẦN NGỌC TUẤN Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
290 000.00.32.H16-240125-0031 25/01/2024 16/04/2024 19/04/2024
Trễ hạn 3 ngày.
VŨ THỊ SÁNG CN HOÀNG THỊ THU HÀ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
291 000.00.32.H16-240125-0039 25/01/2024 27/02/2024 29/02/2024
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN QUANG TRUNG CN NGÔ VĂN TƯƠI Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
292 000.00.32.H16-240125-0044 25/01/2024 04/03/2024 06/03/2024
Trễ hạn 2 ngày.
ĐIỂU XUÂN - CẤP ĐỔI + ĐKBĐ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
293 000.00.32.H16-240325-0026 25/03/2024 28/03/2024 29/03/2024
Trễ hạn 1 ngày.
VÕ THỊ KIỀU OANH Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
294 000.00.32.H16-240325-0048 25/03/2024 10/04/2024 15/04/2024
Trễ hạn 3 ngày.
LÊ THÀNH PHÚC TC LÊ THỊ ĐỒNG - UQ VÕ THỊ KIM PHỤNG Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
295 000.00.32.H16-240325-0059 25/03/2024 19/04/2024 22/04/2024
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN VĂN LIÊM - CN NGUYỄN XUÂN HỌA MY + ĐKBĐ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
296 000.00.32.H16-240325-0064 25/03/2024 28/03/2024 29/03/2024
Trễ hạn 1 ngày.
TRƯƠNG THỊ CÚC Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
297 000.00.32.H16-240325-0071 25/03/2024 28/03/2024 29/03/2024
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN THỊ NHÀN Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
298 000.00.32.H16-231225-0042 25/12/2023 25/01/2024 31/01/2024
Trễ hạn 4 ngày.
THỊ THƠM Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
299 000.00.32.H16-240126-0015 26/01/2024 28/02/2024 29/02/2024
Trễ hạn 1 ngày.
NGÔ TRỌNG NGHĨA - CN NGÔ ĐỨC THẢO Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
300 000.00.32.H16-240126-0024 26/01/2024 04/03/2024 05/03/2024
Trễ hạn 1 ngày.
ĐOÀN THI NGỌC CN LÊ THANH TỊNH Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
301 000.00.32.H16-240126-0034 26/01/2024 27/02/2024 07/03/2024
Trễ hạn 7 ngày.
NGUYỄN NGỌC LUẬT Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
302 000.00.32.H16-240226-0033 26/02/2024 29/02/2024 01/03/2024
Trễ hạn 1 ngày.
ĐIỂU BÔT Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
303 000.00.32.H16-240326-0057 26/03/2024 16/04/2024 23/04/2024
Trễ hạn 5 ngày.
TRẦN THỊ LĨNH - TC - VŨ THỊ KIỀU NINH Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
304 000.00.32.H16-240326-0073 26/03/2024 02/04/2024 03/04/2024
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN VĂN HỒNG - Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
305 000.00.32.H16-240426-0036 26/04/2024 10/05/2024 13/05/2024
Trễ hạn 1 ngày.
PHẠM QUỐC HÙNG Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
306 000.00.32.H16-230926-0013 26/09/2023 10/01/2024 23/02/2024
Trễ hạn 32 ngày.
ĐIỂU RONG - CẤP ĐỔI + ĐKBĐ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
307 000.00.32.H16-231026-0029 26/10/2023 23/01/2024 24/01/2024
Trễ hạn 1 ngày.
ÔNG NGUYỄN HUỲNH Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
308 000.00.32.H16-231226-0015 26/12/2023 10/01/2024 26/01/2024
Trễ hạn 12 ngày.
NGUYỄN VĂN HƯNG CN TẠ THỊ HỒNG ĐÀO Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
309 000.00.32.H16-231226-0018 26/12/2023 25/01/2024 29/01/2024
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN VĂN HIỆP - PHAN THỊ BÉ - ĐÍNH CHÍNH DO KÊ KHAI SAI + ĐKBĐ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
310 000.00.32.H16-240227-0049 27/02/2024 15/03/2024 18/03/2024
Trễ hạn 1 ngày.
LÊ VĂN LUYẾN CN HOÀNG MINH HÙNG Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
311 000.00.32.H16-240327-0016 27/03/2024 10/05/2024 15/05/2024
Trễ hạn 3 ngày.
LÊ THỊ DẦN - TC LƯƠNG SỸ LONG Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
312 000.00.32.H16-231027-0034 27/10/2023 01/04/2024 03/04/2024
Trễ hạn 2 ngày.
HOÀNG VĂN MINH Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
313 000.00.32.H16-231027-0041 27/10/2023 26/03/2024 29/03/2024
Trễ hạn 3 ngày.
TRẦN NGỌC CHINH Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
314 000.00.32.H16-231027-0048 27/10/2023 23/01/2024 24/01/2024
Trễ hạn 1 ngày.
TRẦN THỊ THU THÙY Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
315 000.00.32.H16-231127-0044 27/11/2023 21/12/2023 02/01/2024
Trễ hạn 7 ngày.
NGUYỄN VĂN ĐỨC Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
316 000.00.32.H16-231127-0056 27/11/2023 06/02/2024 15/02/2024
Trễ hạn 7 ngày.
NGUYỄN KHẮC TỊNH - UQ NGUYỄN VĂN DŨNG Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
317 000.00.32.H16-231227-0020 27/12/2023 07/03/2024 23/03/2024
Trễ hạn 11 ngày.
NGUYỄN VĂN LÂM - CẤP ĐỔI + ĐKBĐ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
318 000.00.32.H16-231227-0032 27/12/2023 12/03/2024 03/04/2024
Trễ hạn 16 ngày.
TRẦN THỊ HUỆ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
319 000.00.32.H16-231227-0036 27/12/2023 29/01/2024 31/01/2024
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN VĂN TÌNH Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
320 000.00.32.H16-231227-0039 27/12/2023 02/02/2024 07/02/2024
Trễ hạn 3 ngày.
NGUYỄN THANH TÙNG Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
321 000.00.32.H16-240228-0031 28/02/2024 26/03/2024 29/03/2024
Trễ hạn 3 ngày.
CHU QUANG THẮNG - TT Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
322 000.00.32.H16-240228-0047 28/02/2024 20/03/2024 25/03/2024
Trễ hạn 3 ngày.
LƯƠNG THỊ LOÁN TC NGUYỄN THẾ NAM - UQ VÕ THỊ KIM PHỤNG Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
323 000.00.32.H16-240328-0012 28/03/2024 15/04/2024 16/04/2024
Trễ hạn 1 ngày.
TRẦN THỊ BÍCH LIÊN - ĐÍNH CHÍNH DO KÊ KHAI SAI Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
324 000.00.32.H16-231128-0011 28/11/2023 25/12/2023 05/01/2024
Trễ hạn 8 ngày.
TRẦN VĂN VƯƠNG - UQ DƯƠNG THỊ ÁNH NGUYỆT Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
325 000.00.32.H16-231128-0056 28/11/2023 21/12/2023 04/01/2024
Trễ hạn 9 ngày.
NGUYỄN THỊ HOÀI THƯƠNG Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
326 000.00.32.H16-240229-0023 29/02/2024 07/05/2024 20/05/2024
Trễ hạn 9 ngày.
ĐỖ VIẾT THẮNG - TC ĐỖ VIẾT NAM Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
327 000.00.32.H16-240229-0024 29/02/2024 24/04/2024 21/05/2024
Trễ hạn 17 ngày.
NGUYỄN THỊ THƠ - CẤP ĐỔI Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
328 000.00.32.H16-240229-0039 29/02/2024 22/04/2024 16/05/2024
Trễ hạn 16 ngày.
NGUYỄN VĂN HẬU - CẤP ĐỔI + ĐKBĐ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
329 000.00.32.H16-240329-0037 29/03/2024 19/04/2024 23/04/2024
Trễ hạn 2 ngày.
PHẠM VĂN SỸ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
330 000.00.32.H16-240329-0039 29/03/2024 26/04/2024 02/05/2024
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN DƯ - TC NGUYỄN THĂNG TRẦM Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
331 000.00.32.H16-240329-0046 29/03/2024 08/05/2024 10/05/2024
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN ĐĂNG TUẤN - PHÂN CHIA TÀI SẢN NGUYỄN ĐĂNG CƯỜNG Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
332 000.00.32.H16-230529-0003 29/05/2023 06/02/2024 15/02/2024
Trễ hạn 7 ngày.
LÊ NGỌC ĐIỆP Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
333 000.00.32.H16-230629-0021 29/06/2023 21/02/2024 27/02/2024
Trễ hạn 4 ngày.
TRƯƠNG VĂN SÂM Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
334 000.00.32.H16-230829-0039 29/08/2023 17/05/2024 20/05/2024
Trễ hạn 1 ngày.
LẠI VĂN TUẤN CN PHẠM THỊ HẠ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
335 000.00.32.H16-230829-0045 29/08/2023 09/01/2024 14/01/2024
Trễ hạn 3 ngày.
NGUYỄN VĂN TÈO TC NGUYỄN THỊ THƯ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
336 000.00.32.H16-231129-0026 29/11/2023 22/01/2024 15/02/2024
Trễ hạn 18 ngày.
VŨ VĂN HƯNG - CẤP ĐỔI + ĐKBĐ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
337 000.00.32.H16-231129-0042 29/11/2023 24/01/2024 30/01/2024
Trễ hạn 4 ngày.
PHẠM VŨ THỊ NGÁT Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
338 000.00.32.H16-231229-0020 29/12/2023 06/03/2024 01/04/2024
Trễ hạn 18 ngày.
TRẦN OÁNH CNB NGUYỄN THỊ NỮ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
339 000.00.32.H16-231229-0028 29/12/2023 13/03/2024 15/03/2024
Trễ hạn 2 ngày.
VÕ VĂN TƯ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
340 000.00.32.H16-240130-0054 30/01/2024 28/02/2024 29/02/2024
Trễ hạn 1 ngày.
TRẦN VĂN THƯỜNG CN TRẦN VĂN THÔNG Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
341 000.00.32.H16-231130-0027 30/11/2023 26/03/2024 29/03/2024
Trễ hạn 3 ngày.
NGUYỄN VĂN OAI Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
342 000.19.32.H16-231004-0001 04/10/2023 28/02/2024 08/04/2024
Trễ hạn 28 ngày.
NGUYỄN VĂN RÂNG - CẤP MỚI UBND TT Kiến Đức
343 000.19.32.H16-231005-0001 05/10/2023 12/04/2024 03/05/2024
Trễ hạn 13 ngày.
TỐNG ĐỨC HẢI - CẤP MỚI UBND TT Kiến Đức
344 000.19.32.H16-230607-0022 07/06/2023 26/03/2024 27/03/2024
Trễ hạn 1 ngày.
THỊ RIÊNG - CẤP MỚI UBND TT Kiến Đức
345 000.19.32.H16-231011-0001 11/10/2023 21/02/2024 21/03/2024
Trễ hạn 21 ngày.
ÔNG HÀ VĂN TRƯỜNG VÀ BÀ LÊ THỊ THẢO UBND TT Kiến Đức
346 000.19.32.H16-230627-0002 27/06/2023 05/03/2024 21/03/2024
Trễ hạn 12 ngày.
NGUYỄN BÁ THƯỞNG - CẤP MỚI UBND TT Kiến Đức
347 000.20.32.H16-230713-0001 13/07/2023 20/03/2024 15/04/2024
Trễ hạn 18 ngày.
PHAN VĂN CẦM UBND xã Đạo Nghĩa
348 000.20.32.H16-240117-0013 17/01/2024 24/01/2024 07/03/2024
Trễ hạn 31 ngày.
HOÀNG THỊ KHƯỚU UBND xã Đạo Nghĩa
349 000.26.32.H16-240221-0004 21/02/2024 16/04/2024 17/04/2024
Trễ hạn 1 ngày.
BÙI THỊ NGỌC LIÊN UBND xã Đạo Nghĩa
350 000.19.32.H16-230525-0001 25/05/2023 08/05/2024 17/05/2024
Trễ hạn 7 ngày.
TRẦN VĂN THỌ - CẤP MỚI UBND xã Đạo Nghĩa
351 000.20.32.H16-231027-0001 27/10/2023 28/11/2023 07/03/2024
Trễ hạn 71 ngày.
NGUYỄN VĂN TẢI UBND xã Đạo Nghĩa
352 000.20.32.H16-231027-0002 27/10/2023 28/11/2023 07/03/2024
Trễ hạn 71 ngày.
TRẦN THỊ HẠNH UBND xã Đạo Nghĩa
353 000.20.32.H16-231027-0004 27/10/2023 30/11/2023 07/03/2024
Trễ hạn 69 ngày.
NGUYỄN THỊ LOAN UBND xã Đạo Nghĩa
354 000.26.32.H16-230630-0001 30/06/2023 17/01/2024 30/01/2024
Trễ hạn 9 ngày.
VŨ NGỌC GIAO UBND xã Đạo Nghĩa
355 000.20.32.H16-240301-0004 01/03/2024 25/03/2024 27/03/2024
Trễ hạn 2 ngày.
LÊ MAI HY(TK) BÙI THỊ NHUẬN UBND xã Đạo Nghĩa
356 000.20.32.H16-230807-0001 07/08/2023 11/12/2023 04/01/2024
Trễ hạn 17 ngày.
NGUYỄN VĂN VUI UBND xã Đạo Nghĩa
357 000.20.32.H16-230712-0020 12/07/2023 17/01/2024 24/01/2024
Trễ hạn 5 ngày.
HUỲNH DUY TRUNG (CN) LÊ CHÂN DŨNG UBND xã Đạo Nghĩa
358 000.22.32.H16-240403-0001 03/04/2024 08/04/2024 10/04/2024
Trễ hạn 2 ngày.
PHAN ANH NHẬT UBND xã Đăk Sin
359 000.22.32.H16-240307-0004 07/03/2024 15/03/2024 01/04/2024
Trễ hạn 11 ngày.
NGUYỄN THỊ HÀ SINH UBND xã Đăk Sin
360 000.22.32.H16-240507-0002 07/05/2024 08/05/2024 09/05/2024
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN PHƯỚC NGHĨA UBND xã Đăk Sin
361 000.22.32.H16-240507-0003 07/05/2024 08/05/2024 09/05/2024
Trễ hạn 1 ngày.
CHU SỸ NGUYÊN UBND xã Đăk Sin
362 000.22.32.H16-240111-0001 11/01/2024 11/01/2024 12/01/2024
Trễ hạn 1 ngày.
PHẠM NGỌC THIẾP UBND xã Đăk Sin
363 000.22.32.H16-240111-0012 11/01/2024 16/01/2024 18/01/2024
Trễ hạn 2 ngày.
ĐẶNG THỊ LÊ UBND xã Đăk Sin
364 000.22.32.H16-240513-0003 13/05/2024 13/05/2024 16/05/2024
Trễ hạn 3 ngày.
NGUYỄN VĂN ĐỨC UBND xã Đăk Sin
365 000.22.32.H16-240223-0001 23/02/2024 28/02/2024 01/03/2024
Trễ hạn 2 ngày.
CHU VĂN THÀNH UBND xã Đăk Sin
366 000.22.32.H16-240223-0003 23/02/2024 23/02/2024 01/03/2024
Trễ hạn 5 ngày.
TRẦN THỊ THẢO UBND xã Đăk Sin
367 000.22.32.H16-240223-0004 23/02/2024 23/02/2024 01/03/2024
Trễ hạn 5 ngày.
BÙI THỊ CHÍN UBND xã Đăk Sin
368 000.22.32.H16-240223-0005 23/02/2024 23/02/2024 01/03/2024
Trễ hạn 5 ngày.
TRẦN THỊ ÁNH LOAN UBND xã Đăk Sin
369 000.22.32.H16-240223-0007 23/02/2024 27/02/2024 01/03/2024
Trễ hạn 3 ngày.
NGUYỄN THỊ DIỆU THẢO UBND xã Đăk Sin
370 000.22.32.H16-240223-0008 23/02/2024 27/02/2024 01/03/2024
Trễ hạn 3 ngày.
NGUYỄN THỊ DIỆU THẢO UBND xã Đăk Sin
371 000.22.32.H16-240126-0004 26/01/2024 24/04/2024 02/05/2024
Trễ hạn 4 ngày.
NGUYỄN VĂN HẢI TC NGUYỄN VĂN HỢP UBND xã Đăk Sin
372 000.22.32.H16-231026-0001 26/10/2023 09/11/2023 16/01/2024
Trễ hạn 47 ngày.
PHẠM VĂN TRUNG UBND xã Đăk Sin
373 000.22.32.H16-240228-0001 28/02/2024 28/02/2024 29/02/2024
Trễ hạn 1 ngày.
ĐỖ MINH PHONG UBND xã Đăk Sin
374 000.22.32.H16-240129-0006 29/01/2024 01/02/2024 05/02/2024
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN VŨ KIỆT UBND xã Đăk Sin
375 000.22.32.H16-240129-0007 29/01/2024 01/02/2024 05/02/2024
Trễ hạn 2 ngày.
LÊ CAO TÚ UBND xã Đăk Sin
376 000.24.32.H16-240306-0002 06/03/2024 08/04/2024 09/04/2024
Trễ hạn 1 ngày.
TỐNG XUÂN ĐẢM CN VŨ VĂN ĐƯỚC UBND xã Hưng Bình
377 000.24.32.H16-240108-0002 08/01/2024 25/01/2024 31/01/2024
Trễ hạn 4 ngày.
ĐẶNG NGỌC HIẾU UBND xã Hưng Bình
378 000.24.32.H16-230808-0010 08/08/2023 19/02/2024 14/03/2024
Trễ hạn 18 ngày.
TRẦN VĂN HOAN UBND xã Hưng Bình
379 000.24.32.H16-230808-0011 08/08/2023 21/02/2024 21/03/2024
Trễ hạn 21 ngày.
TRẦN VĂN PHÚC UBND xã Hưng Bình
380 000.24.32.H16-240110-0001 10/01/2024 23/01/2024 24/01/2024
Trễ hạn 1 ngày.
HOÀNG THỊ NƠM UBND xã Hưng Bình
381 000.24.32.H16-230214-0001 14/02/2023 05/01/2024 01/04/2024
Trễ hạn 61 ngày.
TRẦN VĂN AN UBND xã Hưng Bình
382 000.24.32.H16-240115-0001 15/01/2024 22/01/2024 31/01/2024
Trễ hạn 7 ngày.
NGUYỄN HOÀNG LONG UBND xã Hưng Bình
383 000.24.32.H16-230615-0002 15/06/2023 03/01/2024 29/01/2024
Trễ hạn 18 ngày.
NGUYỄN VĂN THIỀU UBND xã Hưng Bình
384 000.24.32.H16-240118-0002 18/01/2024 28/02/2024 29/02/2024
Trễ hạn 1 ngày.
BÙI MINH TẤN CN NGUYỄN TIẾN DŨNG UBND xã Hưng Bình
385 000.24.32.H16-240118-0003 18/01/2024 26/02/2024 29/02/2024
Trễ hạn 3 ngày.
BÙI MINH TẤN CN NGUYỄN TIẾN DŨNG UBND xã Hưng Bình
386 000.24.32.H16-240419-0001 19/04/2024 15/05/2024 17/05/2024
Trễ hạn 2 ngày.
VŨ SỸ MY (CẤP ĐỔI) UBND xã Hưng Bình
387 000.24.32.H16-240226-0001 26/02/2024 04/03/2024 06/03/2024
Trễ hạn 2 ngày.
BÙI CHÂU HIẾU UBND xã Hưng Bình
388 000.24.32.H16-240327-0001 27/03/2024 03/04/2024 09/04/2024
Trễ hạn 4 ngày.
THỊ GÃ UBND xã Hưng Bình
389 000.25.32.H16-240401-0006 01/04/2024 02/04/2024 03/04/2024
Trễ hạn 1 ngày.
LÊ VĂN MINH UBND xã Kiến Thành
390 000.25.32.H16-240401-0007 01/04/2024 02/04/2024 03/04/2024
Trễ hạn 1 ngày.
MAI XUÂN CƯỜNG UBND xã Kiến Thành
391 000.25.32.H16-240102-0004 02/01/2024 25/04/2024 02/05/2024
Trễ hạn 3 ngày.
PHẠM VĂN NGỌC - CM UBND xã Kiến Thành
392 000.25.32.H16-240202-0002 02/02/2024 20/02/2024 21/02/2024
Trễ hạn 1 ngày.
TRỊNH MINH CƯỜNG UBND xã Kiến Thành
393 000.25.32.H16-240202-0004 02/02/2024 20/02/2024 21/02/2024
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN HUỲNH NGỌC MAI UBND xã Kiến Thành
394 000.25.32.H16-240202-0005 02/02/2024 20/02/2024 21/02/2024
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN VĂN THẾ UBND xã Kiến Thành
395 000.25.32.H16-230705-0003 05/07/2023 18/12/2023 13/01/2024
Trễ hạn 18 ngày.
VŨ VĂN THƯỜNG - CM UBND xã Kiến Thành
396 000.25.32.H16-240307-0003 07/03/2024 07/03/2024 08/03/2024
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN QUỐC HÙNG UBND xã Kiến Thành
397 000.25.32.H16-240408-0003 08/04/2024 08/04/2024 09/04/2024
Trễ hạn 1 ngày.
TRỊNH THỊ BÉ UBND xã Kiến Thành
398 000.25.32.H16-240311-0004 11/03/2024 11/03/2024 12/03/2024
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN THỊ YẾN UBND xã Kiến Thành
399 000.25.32.H16-230612-0003 12/06/2023 17/01/2024 06/03/2024
Trễ hạn 35 ngày.
PHAN VĂN HÙNG - CM UBND xã Kiến Thành
400 000.25.32.H16-240314-0004 14/03/2024 21/03/2024 26/03/2024
Trễ hạn 3 ngày.
TRẦN THỊ BÉ UBND xã Kiến Thành
401 000.25.32.H16-240314-0005 14/03/2024 21/03/2024 22/03/2024
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN THỊ YẾN UBND xã Kiến Thành
402 000.25.32.H16-240514-0004 14/05/2024 14/05/2024 15/05/2024
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN VIẾT NHƯỜNG UBND xã Kiến Thành
403 000.25.32.H16-240514-0005 14/05/2024 14/05/2024 15/05/2024
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN VIẾT NHƯỜNG UBND xã Kiến Thành
404 000.25.32.H16-240515-0007 15/05/2024 20/05/2024 23/05/2024
Trễ hạn 3 ngày.
NGUYỄN THỊ SÂM UBND xã Kiến Thành
405 000.25.32.H16-230615-0001 15/06/2023 14/12/2023 22/01/2024
Trễ hạn 26 ngày.
TRẦN NGỌC TRƯỜNG - CM UBND xã Kiến Thành
406 000.25.32.H16-230615-0003 15/06/2023 08/12/2023 13/01/2024
Trễ hạn 24 ngày.
LÊ VĂN ĐẠI - CM UBND xã Kiến Thành
407 000.25.32.H16-240116-0006 16/01/2024 23/01/2024 25/01/2024
Trễ hạn 2 ngày.
TRẦN ĐÌNH KHIÊM UBND xã Kiến Thành
408 000.25.32.H16-240116-0007 16/01/2024 23/01/2024 25/01/2024
Trễ hạn 2 ngày.
ĐÀM VĂN QUÂN UBND xã Kiến Thành
409 000.25.32.H16-240416-0006 16/04/2024 22/04/2024 25/04/2024
Trễ hạn 3 ngày.
TRƯƠNG CÔNG THÔN UBND xã Kiến Thành
410 000.25.32.H16-240117-0001 17/01/2024 25/04/2024 02/05/2024
Trễ hạn 3 ngày.
NGUYỄN HỒNG KHẢI - CM UBND xã Kiến Thành
411 000.25.32.H16-230817-0002 17/08/2023 27/03/2024 26/04/2024
Trễ hạn 22 ngày.
NGUYỄN TRỌNG MINH - CM UBND xã Kiến Thành
412 000.25.32.H16-240220-0005 20/02/2024 21/02/2024 22/02/2024
Trễ hạn 1 ngày.
HỒ VĂN SƠN UBND xã Kiến Thành
413 000.25.32.H16-240126-0008 26/01/2024 26/01/2024 30/01/2024
Trễ hạn 2 ngày.
BÙI THỊ HUỆ UBND xã Kiến Thành
414 000.25.32.H16-240126-0010 26/01/2024 29/01/2024 30/01/2024
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN THỊ NGỌC THANH UBND xã Kiến Thành
415 000.25.32.H16-240129-0002 29/01/2024 29/01/2024 30/01/2024
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN HỮU NGHĨA UBND xã Kiến Thành
416 000.25.32.H16-240329-0006 29/03/2024 01/04/2024 05/04/2024
Trễ hạn 4 ngày.
VŨ ĐÌNH PHAN UBND xã Kiến Thành
417 000.25.32.H16-240130-0005 30/01/2024 15/02/2024 21/02/2024
Trễ hạn 4 ngày.
NGUYỄN BÁ KHA UBND xã Kiến Thành
418 000.25.32.H16-240131-0002 31/01/2024 01/02/2024 05/02/2024
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN TRÍ KỶ UBND xã Kiến Thành
419 000.25.32.H16-230531-0001 31/05/2023 13/03/2024 20/05/2024
Trễ hạn 46 ngày.
ĐẶNG VĂN ĐỦ - CDCL UBND xã Kiến Thành
420 000.25.32.H16-231031-0003 31/10/2023 20/03/2024 21/03/2024
Trễ hạn 1 ngày.
TRẦN THỊ TRỊ UBND xã Kiến Thành
421 000.26.32.H16-240402-0001 03/04/2024 03/04/2024 09/04/2024
Trễ hạn 4 ngày.
VÕ MỸ UYÊN UBND xã Nhân Cơ
422 000.26.32.H16-240508-0001 08/05/2024 09/05/2024 10/05/2024
Trễ hạn 1 ngày.
ĐOÀN QUANG SỬ UBND xã Nhân Cơ
423 000.26.32.H16-230801-0003 01/08/2023 19/12/2023 30/01/2024
Trễ hạn 29 ngày.
HỘ TRẦN PHÚC UBND xã Nhân Cơ
424 000.26.32.H16-231101-0001 01/11/2023 12/03/2024 21/03/2024
Trễ hạn 7 ngày.
NGUYỄN THANH LONG UBND xã Nhân Cơ
425 000.26.32.H16-231101-0002 01/11/2023 22/03/2024 28/03/2024
Trễ hạn 4 ngày.
NGUYỄN THANH LONG UBND xã Nhân Cơ
426 000.26.32.H16-240304-0001 04/03/2024 07/03/2024 13/03/2024
Trễ hạn 4 ngày.
NGUYỄN NGỌC BÀN UBND xã Nhân Cơ
427 000.26.32.H16-230704-0002 04/07/2023 26/02/2024 21/03/2024
Trễ hạn 18 ngày.
LÊ QUANG DIỄN UBND xã Nhân Cơ
428 000.26.32.H16-240305-0011 05/03/2024 05/03/2024 13/03/2024
Trễ hạn 6 ngày.
NGUYỄN THÀNH PHƯỚC UBND xã Nhân Cơ
429 000.26.32.H16-240308-0002 08/03/2024 08/03/2024 13/03/2024
Trễ hạn 3 ngày.
NGUYỄN THỊ THU TÂM UBND xã Nhân Cơ
430 000.26.32.H16-240308-0003 08/03/2024 08/03/2024 13/03/2024
Trễ hạn 3 ngày.
NGUYỄN THỊ HỨA UBND xã Nhân Cơ
431 000.26.32.H16-240308-0004 08/03/2024 08/03/2024 13/03/2024
Trễ hạn 3 ngày.
TRẦN THỊ QUÊ UBND xã Nhân Cơ
432 000.26.32.H16-240308-0005 08/03/2024 08/03/2024 13/03/2024
Trễ hạn 3 ngày.
THÂN THỊ HUỆ UBND xã Nhân Cơ
433 000.26.32.H16-240308-0006 08/03/2024 08/03/2024 13/03/2024
Trễ hạn 3 ngày.
NGUYỄN MINH THANH UBND xã Nhân Cơ
434 000.26.32.H16-240308-0007 08/03/2024 08/03/2024 13/03/2024
Trễ hạn 3 ngày.
ĐINH NHƯ PHÚ UBND xã Nhân Cơ
435 000.26.32.H16-240308-0008 08/03/2024 08/03/2024 13/03/2024
Trễ hạn 3 ngày.
VŨ THỊ MAI LOAN UBND xã Nhân Cơ
436 000.26.32.H16-240308-0009 08/03/2024 08/03/2024 13/03/2024
Trễ hạn 3 ngày.
LƯƠNG QUỐC HIẾU UBND xã Nhân Cơ
437 000.26.32.H16-240308-0010 08/03/2024 08/03/2024 13/03/2024
Trễ hạn 3 ngày.
NGUYỄN MINH PHƯƠNG UBND xã Nhân Cơ
438 000.26.32.H16-231208-0001 08/12/2023 16/01/2024 23/01/2024
Trễ hạn 5 ngày.
NGUYỄN VĂN LẮM UBND xã Nhân Cơ
439 000.26.32.H16-231208-0002 08/12/2023 05/01/2024 15/01/2024
Trễ hạn 6 ngày.
LÊ THANH HẢI UBND xã Nhân Cơ
440 000.26.32.H16-231109-0001 09/11/2023 15/12/2023 02/01/2024
Trễ hạn 11 ngày.
TRẦN ĐÌNH MẠO UBND xã Nhân Cơ
441 000.26.32.H16-231010-0003 10/10/2023 23/02/2024 02/04/2024
Trễ hạn 27 ngày.
LÊ THỊ HỒNG PHƯƠNG UBND xã Nhân Cơ
442 000.26.32.H16-240112-0005 12/01/2024 22/04/2024 25/04/2024
Trễ hạn 3 ngày.
LÊ HỮU LỢI UBND xã Nhân Cơ
443 000.26.32.H16-230913-0002 13/09/2023 28/12/2023 03/01/2024
Trễ hạn 3 ngày.
ĐẶNG BÁ LĨNH UBND xã Nhân Cơ
444 000.26.32.H16-231013-0002 13/10/2023 20/03/2024 01/04/2024
Trễ hạn 8 ngày.
NGUYỄN VĂN DŨNG UBND xã Nhân Cơ
445 000.26.32.H16-231116-0001 16/11/2023 12/01/2024 15/01/2024
Trễ hạn 1 ngày.
PHẠM NGỌC CƯƠNG UBND xã Nhân Cơ
446 000.26.32.H16-231116-0002 16/11/2023 07/03/2024 04/04/2024
Trễ hạn 20 ngày.
ĐOÀN VĂN YÊN UBND xã Nhân Cơ
447 000.26.32.H16-231116-0004 16/11/2023 30/01/2024 31/01/2024
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN HẢI DƯƠNG UBND xã Nhân Cơ
448 000.26.32.H16-240117-0014 17/01/2024 24/01/2024 01/02/2024
Trễ hạn 6 ngày.
THỊ PHER UBND xã Nhân Cơ
449 000.26.32.H16-240117-0015 17/01/2024 18/01/2024 01/02/2024
Trễ hạn 10 ngày.
NGUYỄN QUỲNH NGA - MAI HOÀNG QUÂN UBND xã Nhân Cơ
450 000.26.32.H16-240117-0016 17/01/2024 18/01/2024 01/02/2024
Trễ hạn 10 ngày.
NGUYỄN HÀ THÚY VI - NGUYỄN TIẾN TÙNG UBND xã Nhân Cơ
451 000.26.32.H16-240117-0017 17/01/2024 22/01/2024 01/02/2024
Trễ hạn 8 ngày.
NGUYỄN THỊ NGỌC HIẾU - NGUYỄN NGỌC THƯỜNG UBND xã Nhân Cơ
452 000.26.32.H16-240117-0018 17/01/2024 18/01/2024 01/02/2024
Trễ hạn 10 ngày.
TRẦN THỊ NHƯ THỦY - PHẠM HUY TÙNG UBND xã Nhân Cơ
453 000.26.32.H16-230922-0002 22/09/2023 11/01/2024 18/01/2024
Trễ hạn 5 ngày.
ĐỖ THỊ THÙY TRANG UBND xã Nhân Cơ
454 000.26.32.H16-230526-0001 26/05/2023 09/04/2024 14/04/2024
Trễ hạn 3 ngày.
LƯU CHÍ NÚI UBND xã Nhân Cơ
455 000.26.32.H16-240227-0002 27/02/2024 09/04/2024 10/04/2024
Trễ hạn 1 ngày.
LƯƠNG QUỐC HUY UBND xã Nhân Cơ
456 000.26.32.H16-230727-0002 27/07/2023 06/02/2024 07/02/2024
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN THỊ MỘNG OANH UBND xã Nhân Cơ
457 000.26.32.H16-230628-0001 28/06/2023 29/01/2024 30/01/2024
Trễ hạn 1 ngày.
VŨ NGỌC GIAO UBND xã Nhân Cơ
458 000.26.32.H16-231128-0001 28/11/2023 04/03/2024 14/03/2024
Trễ hạn 8 ngày.
LÊ ĐỨC KỲ UBND xã Nhân Cơ
459 000.26.32.H16-231128-0002 28/11/2023 04/03/2024 14/03/2024
Trễ hạn 8 ngày.
LÊ ĐỨC KỲ UBND xã Nhân Cơ
460 000.27.32.H16-231101-0004 01/11/2023 16/02/2024 19/02/2024
Trễ hạn 1 ngày.
PHẠM THỊ HỒNG NGỌC UBND xã Nhân Đạo
461 000.27.32.H16-240104-0002 04/01/2024 27/03/2024 10/04/2024
Trễ hạn 10 ngày.
ĐIỂU VÔS UBND xã Nhân Đạo
462 000.27.32.H16-231006-0004 06/10/2023 18/01/2024 06/02/2024
Trễ hạn 13 ngày.
LÊ VĂN THÀNH UBND xã Nhân Đạo
463 000.27.32.H16-240307-0004 07/03/2024 08/03/2024 11/03/2024
Trễ hạn 1 ngày.
NGÔ MINH TUẤN UBND xã Nhân Đạo
464 000.27.32.H16-240307-0005 07/03/2024 08/03/2024 11/03/2024
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN HOÀNG CƯỜNG UBND xã Nhân Đạo
465 000.27.32.H16-240307-0006 07/03/2024 08/03/2024 11/03/2024
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN MINH HOÀNG UBND xã Nhân Đạo
466 000.27.32.H16-240108-0005 08/01/2024 08/01/2024 15/01/2024
Trễ hạn 5 ngày.
HỒ VĂN HỘI UBND xã Nhân Đạo
467 000.27.32.H16-230310-0007 10/03/2023 03/01/2024 12/04/2024
Trễ hạn 72 ngày.
NGUYỄN THÁI THẢO UBND xã Nhân Đạo
468 000.27.32.H16-230711-0009 11/07/2023 27/10/2023 01/04/2024
Trễ hạn 110 ngày.
LÊ VĂN RỒI UBND xã Nhân Đạo
469 000.27.32.H16-231115-0001 15/11/2023 28/12/2023 03/01/2024
Trễ hạn 3 ngày.
NGUYỄN MẸO UBND xã Nhân Đạo
470 000.27.32.H16-240116-0001 16/01/2024 07/02/2024 20/02/2024
Trễ hạn 9 ngày.
NGUYỄN CÔNG CHÁNH UBND xã Nhân Đạo
471 000.27.32.H16-231017-0004 17/10/2023 25/12/2023 15/01/2024
Trễ hạn 14 ngày.
TRƯƠNG CHUNG UBND xã Nhân Đạo
472 000.27.32.H16-231024-0005 24/10/2023 04/01/2024 08/01/2024
Trễ hạn 2 ngày.
HỒ VĂN MINH CN NGÔ CHÍ CHUYỂN UBND xã Nhân Đạo
473 000.27.32.H16-230425-0005 25/04/2023 06/12/2023 23/01/2024
Trễ hạn 33 ngày.
NGUYỄN MINH QUANG UBND xã Nhân Đạo
474 000.27.32.H16-230929-0001 29/09/2023 17/01/2024 24/01/2024
Trễ hạn 5 ngày.
LÊ VĂN RỒI TC LÊ THỊ LÀNH UBND xã Nhân Đạo
475 000.28.32.H16-230705-0002 05/07/2023 29/12/2023 21/03/2024
Trễ hạn 58 ngày.
TRỪ MINH DŨNG UBND xã Nghĩa Thắng
476 000.28.32.H16-231205-0001 05/12/2023 22/12/2023 05/01/2024
Trễ hạn 9 ngày.
PHAN THẾ MỸ UBND xã Nghĩa Thắng
477 000.28.32.H16-230907-0001 07/09/2023 25/12/2023 01/04/2024
Trễ hạn 69 ngày.
LỘ VĂN PHẢI UBND xã Nghĩa Thắng
478 000.28.32.H16-230907-0003 07/09/2023 02/01/2024 11/03/2024
Trễ hạn 49 ngày.
LÊ SỸ NHUẬN UBND xã Nghĩa Thắng
479 000.28.32.H16-240108-0001 08/01/2024 20/03/2024 27/03/2024
Trễ hạn 5 ngày.
TRẦN BÁ TẢI CN K TÔI UBND xã Nghĩa Thắng
480 000.28.32.H16-230608-0002 08/06/2023 17/11/2023 02/04/2024
Trễ hạn 96 ngày.
NGUYỄN TẤN THÀNH UBND xã Nghĩa Thắng
481 000.28.32.H16-240411-0002 11/04/2024 10/05/2024 16/05/2024
Trễ hạn 4 ngày.
PHẠM VIẾT TRUNG TC PHẠM THỊ THU NGA UBND xã Nghĩa Thắng
482 000.28.32.H16-240411-0003 11/04/2024 16/05/2024 22/05/2024
Trễ hạn 4 ngày.
NGUYỄN VĂN HỒNG UBND xã Nghĩa Thắng
483 000.28.32.H16-240411-0004 11/04/2024 16/05/2024 22/05/2024
Trễ hạn 4 ngày.
VÕ THỊ QUẾ ( NGUYỄN VĂN LỢI ) UBND xã Nghĩa Thắng
484 000.28.32.H16-240411-0005 11/04/2024 16/05/2024 22/05/2024
Trễ hạn 4 ngày.
NGUYỄN THỊ LỆ HƯƠNG UBND xã Nghĩa Thắng
485 000.28.32.H16-231011-0001 11/10/2023 11/01/2024 01/02/2024
Trễ hạn 15 ngày.
NGUYỄN ĐÌNH ĐƯƠNG CN NGUYỄN THỊ HAY UBND xã Nghĩa Thắng
486 000.28.32.H16-231012-0003 12/10/2023 22/03/2024 22/05/2024
Trễ hạn 41 ngày.
NGÔ VĂN HÒA UBND xã Nghĩa Thắng
487 000.28.32.H16-231213-0002 13/12/2023 27/12/2023 03/01/2024
Trễ hạn 4 ngày.
PHAN THẾ MỸ UBND xã Nghĩa Thắng
488 000.28.32.H16-230814-0001 14/08/2023 19/01/2024 21/03/2024
Trễ hạn 44 ngày.
NGUYỄN ANH TUẤN UBND xã Nghĩa Thắng
489 000.28.32.H16-230814-0002 14/08/2023 17/01/2024 21/03/2024
Trễ hạn 46 ngày.
NGUYỄN ANH QUỐC UBND xã Nghĩa Thắng
490 000.28.32.H16-231221-0001 21/12/2023 19/03/2024 29/03/2024
Trễ hạn 8 ngày.
HỒ VĂN LANH UBND xã Nghĩa Thắng
491 000.28.32.H16-240325-0001 25/03/2024 15/04/2024 16/04/2024
Trễ hạn 1 ngày.
TRẦN THỊ THƯƠNG (NHẬN THỪA KẾ TỪ ÔNG HỒ TUỆ) UBND xã Nghĩa Thắng
492 000.28.32.H16-230525-0002 25/05/2023 22/11/2023 30/01/2024
Trễ hạn 48 ngày.
LÊ VĂN LỢI UBND xã Nghĩa Thắng
493 000.28.32.H16-230725-0003 25/07/2023 27/10/2023 29/02/2024
Trễ hạn 88 ngày.
NGUYỄN THỊ HÒA UBND xã Nghĩa Thắng
494 000.28.32.H16-230929-0004 29/09/2023 08/12/2023 02/04/2024
Trễ hạn 81 ngày.
ĐIỂU BRAH UBND xã Nghĩa Thắng
495 000.29.32.H16-230616-0004 16/06/2023 04/03/2024 01/04/2024
Trễ hạn 20 ngày.
NGUYỄN ĐẠT KIÊN UBND xã Quảng Tín
496 000.29.32.H16-240102-0002 02/01/2024 07/03/2024 11/03/2024
Trễ hạn 2 ngày.
VŨ VĂN KHÁNH UBND xã Quảng Tín
497 000.29.32.H16-230703-0004 03/07/2023 26/03/2024 26/04/2024
Trễ hạn 23 ngày.
NGUYỄN VĂN KHIỄN UBND xã Quảng Tín
498 000.29.32.H16-231108-0002 08/11/2023 28/03/2024 02/04/2024
Trễ hạn 3 ngày.
ĐIỂU MRÁ UBND xã Quảng Tín
499 000.29.32.H16-231108-0003 08/11/2023 16/04/2024 26/04/2024
Trễ hạn 8 ngày.
PHẠM NGỌC ĐẠI UBND xã Quảng Tín
500 000.29.32.H16-231109-0002 09/11/2023 09/01/2024 16/01/2024
Trễ hạn 5 ngày.
MAI CHÍ HIẾU CN NGUYỄN BÁ SƠN UBND xã Quảng Tín
501 000.29.32.H16-240312-0002 12/03/2024 23/04/2024 03/05/2024
Trễ hạn 6 ngày.
PHAN BIỀN TC PHAN VĂN TẤT UBND xã Quảng Tín
502 000.29.32.H16-231212-0003 12/12/2023 05/04/2024 08/04/2024
Trễ hạn 1 ngày.
LƯU QUANG MINH UBND xã Quảng Tín
503 000.29.32.H16-240115-0002 15/01/2024 21/03/2024 15/04/2024
Trễ hạn 17 ngày.
TRẦN QUỐC HỒNG CN BÙI VĂN HOA UBND xã Quảng Tín
504 000.29.32.H16-230815-0001 15/08/2023 21/03/2024 05/04/2024
Trễ hạn 11 ngày.
HỒ MINH SƠN UBND xã Quảng Tín
505 000.29.32.H16-231115-0003 15/11/2023 26/02/2024 08/03/2024
Trễ hạn 9 ngày.
ỪNG A CÚ + ỪNG A NHỘC + ỪNG HÁ MÚI NHẬN THỪA KẾ THEO DI CHÚC UBND xã Quảng Tín
506 000.29.32.H16-230516-0003 16/05/2023 14/03/2024 01/04/2024
Trễ hạn 12 ngày.
PHẠM THỊ BẮC UBND xã Quảng Tín
507 000.29.32.H16-240221-0001 21/02/2024 13/03/2024 28/03/2024
Trễ hạn 11 ngày.
HOÀNG VĂN NHÂN TC HOÀNG THỊ KIM LIÊN UBND xã Quảng Tín
508 000.29.32.H16-231121-0012 21/11/2023 30/01/2024 06/02/2024
Trễ hạn 5 ngày.
(ƯNG A CÚ; ƯNG A NHỘC; ƯNG HÁ MÚI) NHẬN TK (ƯNG A ME & LẦU A MÚI) UBND xã Quảng Tín
509 000.29.32.H16-230822-0001 22/08/2023 11/04/2024 26/04/2024
Trễ hạn 11 ngày.
VOÒNG DƯỠNG UBND xã Quảng Tín
510 000.29.32.H16-231222-0001 22/12/2023 29/01/2024 31/01/2024
Trễ hạn 2 ngày.
HOÀNG QUỐC THỊNH CN NGUYỄN THỊ VỊNH UBND xã Quảng Tín
511 000.29.32.H16-230823-0003 23/08/2023 21/12/2023 08/01/2024
Trễ hạn 11 ngày.
ĐẶNG THỊ THANH TRÚC NHẬN TK TRỊNH THANH LÂM UBND xã Quảng Tín
512 000.29.32.H16-240126-0001 26/01/2024 05/02/2024 20/02/2024
Trễ hạn 11 ngày.
NGUYỄN CÔNG TUYẾN UBND xã Quảng Tín
513 000.29.32.H16-230927-0013 27/09/2023 16/01/2024 21/03/2024
Trễ hạn 47 ngày.
LÊ VĂN THÀ UBND xã Quảng Tín
514 000.29.32.H16-231128-0009 28/11/2023 30/01/2024 01/02/2024
Trễ hạn 2 ngày.
HỒ THỊ NGỌC LỆ UBND xã Quảng Tín
515 000.29.32.H16-240130-0001 30/01/2024 12/03/2024 24/03/2024
Trễ hạn 8 ngày.
HOÀNG THỊ THOI CN NGUYỄN VĂN BẮC UBND xã Quảng Tín
516 000.29.32.H16-240130-0002 30/01/2024 20/03/2024 15/04/2024
Trễ hạn 18 ngày.
ĐIỂU THƠNG CN NGUYỄN THỊ THÁI UBND xã Quảng Tín
517 000.29.32.H16-230731-0004 31/07/2023 29/12/2023 04/01/2024
Trễ hạn 3 ngày.
LÊ VĂN THÀ UBND xã Quảng Tín
518 000.21.32.H16-230510-0001 10/05/2023 20/12/2023 11/01/2024
Trễ hạn 15 ngày.
ĐIỂU KHƯN
519 000.21.32.H16-231225-0006 25/12/2023 25/04/2024 08/05/2024
Trễ hạn 7 ngày.
ĐẶNG VĂN HÀ
520 000.21.32.H16-231103-0001 03/11/2023 19/02/2024 20/02/2024
Trễ hạn 1 ngày.
TRẦN THỊ ÁNH TUYẾT
521 000.21.32.H16-240305-0001 05/03/2024 05/03/2024 06/03/2024
Trễ hạn 1 ngày.
ĐIỂU HAN
522 000.21.32.H16-240305-0003 05/03/2024 05/03/2024 06/03/2024
Trễ hạn 1 ngày.
THỊ LUYÊN
523 000.21.32.H16-240305-0004 05/03/2024 05/03/2024 06/03/2024
Trễ hạn 1 ngày.
LÝ VÀ THOÒNG
524 000.21.32.H16-231205-0006 05/12/2023 04/01/2024 15/01/2024
Trễ hạn 7 ngày.
HỒ THỊ NGỌC THẮM
525 000.21.32.H16-230906-0001 06/09/2023 13/03/2024 21/03/2024
Trễ hạn 6 ngày.
THANG VĂN QUYẾT
526 000.21.32.H16-240308-0003 08/03/2024 14/05/2024 20/05/2024
Trễ hạn 4 ngày.
THỊ PRIA
527 000.21.32.H16-230508-0004 08/05/2023 02/05/2024 09/05/2024
Trễ hạn 5 ngày.
PHẠM XUÂN KÌNH VÀ VỢ LÀ BÀ LÊ THỊ NGỌC
528 000.21.32.H16-240411-0003 11/04/2024 20/05/2024 23/05/2024
Trễ hạn 3 ngày.
ĐOÀN THỊ BÌNH
529 000.21.32.H16-231214-0001 14/12/2023 08/01/2024 15/01/2024
Trễ hạn 5 ngày.
NGUYỄN TẤN VIỆN
530 000.21.32.H16-240318-0004 18/03/2024 16/04/2024 17/04/2024
Trễ hạn 1 ngày.
ĐẶNG VĂN SỰ
531 000.21.32.H16-240320-0003 20/03/2024 20/03/2024 21/03/2024
Trễ hạn 1 ngày.
LÊ THỊ LAN TRINH
532 000.21.32.H16-240320-0004 20/03/2024 20/03/2024 21/03/2024
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN THỊ NGỌC HOA
533 000.21.32.H16-240320-0005 20/03/2024 20/03/2024 21/03/2024
Trễ hạn 1 ngày.
LÊ THẢO HƯƠNG
534 000.21.32.H16-240521-0006 21/05/2024 22/05/2024 23/05/2024
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN THỊ VINH
535 000.21.32.H16-231122-0001 22/11/2023 20/12/2023 15/01/2024
Trễ hạn 17 ngày.
NGUYỄN VĂN NGỌC
536 000.21.32.H16-240123-0004 23/01/2024 11/04/2024 15/04/2024
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN THỊ THỌ
537 000.21.32.H16-231226-0005 26/12/2023 31/01/2024 01/02/2024
Trễ hạn 1 ngày.
HOÀNG VĂN LỈU
538 000.21.32.H16-231227-0003 27/12/2023 10/01/2024 15/01/2024
Trễ hạn 3 ngày.
BÙI VĂN HƯỚNG
539 000.21.32.H16-240328-0002 28/03/2024 22/04/2024 06/05/2024
Trễ hạn 8 ngày.
NGUYỄN VĂN KHOA
540 000.21.32.H16-240328-0004 28/03/2024 19/04/2024 24/04/2024
Trễ hạn 3 ngày.
ĐẶNG XUÂN TĨNH
541 000.21.32.H16-240130-0001 30/01/2024 30/01/2024 31/01/2024
Trễ hạn 1 ngày.
ĐẶNG THỊ HẬU
542 000.23.32.H16-240201-0001 01/02/2024 10/05/2024 16/05/2024
Trễ hạn 4 ngày.
PHAN VĂN THÀNH (CẤP ĐỔI)
543 000.23.32.H16-240104-0001 04/01/2024 04/01/2024 05/01/2024
Trễ hạn 1 ngày.
THỊ YET
544 000.23.32.H16-240104-0002 04/01/2024 04/01/2024 05/01/2024
Trễ hạn 1 ngày.
TRẦN ĐỨC MINH
545 000.23.32.H16-240404-0001 04/04/2024 03/05/2024 06/05/2024
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN ĐỆ CT NGUYỄN MINH HƯNG
546 000.23.32.H16-240305-0009 05/03/2024 07/05/2024 08/05/2024
Trễ hạn 1 ngày.
ĐIỂU TRINH (CẤP MỚI)
547 000.23.32.H16-240405-0007 05/04/2024 08/04/2024 09/04/2024
Trễ hạn 1 ngày.
ĐIỂU THINH
548 000.23.32.H16-240307-0001 07/03/2024 08/03/2024 11/03/2024
Trễ hạn 1 ngày.
LÊ THỊ TRÀ MY
549 000.23.32.H16-240507-0011 07/05/2024 08/05/2024 10/05/2024
Trễ hạn 2 ngày.
THỊ DUYÊN
550 000.23.32.H16-240108-0002 08/01/2024 09/01/2024 10/01/2024
Trễ hạn 1 ngày.
TRẦN HỮU LỘC
551 000.23.32.H16-240108-0003 08/01/2024 09/01/2024 10/01/2024
Trễ hạn 1 ngày.
VÕ QUỐC THUẬN
552 000.23.32.H16-240308-0001 08/03/2024 08/03/2024 11/03/2024
Trễ hạn 1 ngày.
PHAN KHẮC KỲ
553 000.23.32.H16-240408-0002 08/04/2024 08/04/2024 09/04/2024
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN VĂN TUẤN
554 000.23.32.H16-240109-0004 09/01/2024 10/01/2024 11/01/2024
Trễ hạn 1 ngày.
VÕ QUỐC THUẬN
555 000.23.32.H16-240409-0004 09/04/2024 10/04/2024 12/04/2024
Trễ hạn 2 ngày.
PHẠM VĂN CHƯƠNG
556 000.23.32.H16-240409-0005 09/04/2024 10/04/2024 12/04/2024
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN VĂN TÂM
557 000.23.32.H16-240509-0002 09/05/2024 09/05/2024 10/05/2024
Trễ hạn 1 ngày.
ĐOÀN VĂN NHẬT
558 000.23.32.H16-240509-0003 09/05/2024 09/05/2024 10/05/2024
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN THÀNH VI
559 000.23.32.H16-240111-0002 11/01/2024 11/01/2024 12/01/2024
Trễ hạn 1 ngày.
DƯƠNG XUÂN TỚI
560 000.23.32.H16-240112-0001 12/01/2024 12/01/2024 15/01/2024
Trễ hạn 1 ngày.
ĐẬU MINH TRÍ
561 000.23.32.H16-240112-0002 12/01/2024 12/01/2024 15/01/2024
Trễ hạn 1 ngày.
THỊ XUY
562 000.23.32.H16-240513-0001 13/05/2024 16/05/2024 17/05/2024
Trễ hạn 1 ngày.
TRẦN THỊ OANH
563 000.23.32.H16-240513-0002 13/05/2024 14/05/2024 17/05/2024
Trễ hạn 3 ngày.
TRẦN MƯỜI
564 000.23.32.H16-240415-0003 15/04/2024 16/04/2024 17/04/2024
Trễ hạn 1 ngày.
VŨ VĂN NHẤT
565 000.23.32.H16-240515-0001 15/05/2024 16/05/2024 20/05/2024
Trễ hạn 2 ngày.
PHAN VĂN VINH
566 000.23.32.H16-240116-0003 16/01/2024 17/01/2024 18/01/2024
Trễ hạn 1 ngày.
THỊ PLUÔ
567 000.23.32.H16-240116-0004 16/01/2024 17/01/2024 18/01/2024
Trễ hạn 1 ngày.
ĐINH VĂN THỂ
568 000.23.32.H16-240416-0004 16/04/2024 16/04/2024 17/04/2024
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN THỊ PHƯƠNG TRÂM
569 000.23.32.H16-230417-0003 17/04/2023 08/01/2024 30/01/2024
Trễ hạn 16 ngày.
NGUYỄN QUANG HOAN (CẤP MỚI)
570 000.23.32.H16-240517-0001 17/05/2024 17/05/2024 20/05/2024
Trễ hạn 1 ngày.
PHAN MINH TÂN
571 000.23.32.H16-240517-0003 17/05/2024 20/05/2024 21/05/2024
Trễ hạn 1 ngày.
VẮN NHỊT MÙI
572 000.23.32.H16-230717-0005 17/07/2023 29/03/2024 05/04/2024
Trễ hạn 5 ngày.
TRẦN THỊ HIỀN (CẤP MỚI)
573 000.23.32.H16-240318-0003 18/03/2024 19/03/2024 20/03/2024
Trễ hạn 1 ngày.
THỊ HÂN
574 000.23.32.H16-240318-0004 18/03/2024 19/03/2024 20/03/2024
Trễ hạn 1 ngày.
LƯU THỊ KÍU
575 000.23.32.H16-240119-0002 19/01/2024 22/01/2024 23/01/2024
Trễ hạn 1 ngày.
ĐẶNG ĐÌNH NAM
576 000.23.32.H16-240319-0002 19/03/2024 19/03/2024 20/03/2024
Trễ hạn 1 ngày.
TRƯƠNG THỊ OANH
577 000.23.32.H16-240419-0003 19/04/2024 22/04/2024 23/04/2024
Trễ hạn 1 ngày.
LÊ QUANQ THÁI
578 000.23.32.H16-230919-0007 19/09/2023 06/03/2024 02/04/2024
Trễ hạn 19 ngày.
DÀO VIẾT LUẬN (CẤP MỚI)
579 000.23.32.H16-240221-0003 21/02/2024 22/02/2024 27/02/2024
Trễ hạn 3 ngày.
VÒNG NGỌC SƠN
580 000.23.32.H16-240422-0006 22/04/2024 23/04/2024 25/04/2024
Trễ hạn 2 ngày.
HOÀNG THỊ NGÂN
581 000.23.32.H16-240223-0003 23/02/2024 23/02/2024 27/02/2024
Trễ hạn 2 ngày.
MAI VĂN KIÊN
582 000.23.32.H16-240223-0004 23/02/2024 26/02/2024 27/02/2024
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN THANH ĐẠT
583 000.23.32.H16-240424-0002 24/04/2024 25/04/2024 02/05/2024
Trễ hạn 3 ngày.
THỊ SÔ
584 000.23.32.H16-240424-0003 24/04/2024 26/04/2024 02/05/2024
Trễ hạn 2 ngày.
VÕ NGUYÊN VŨ
585 000.23.32.H16-240425-0001 25/04/2024 25/04/2024 02/05/2024
Trễ hạn 3 ngày.
HOÀNG ĐÌNH PHÙNG
586 000.23.32.H16-240425-0002 25/04/2024 25/04/2024 02/05/2024
Trễ hạn 3 ngày.
NGUYỄN TRUNG THU
587 000.23.32.H16-240425-0005 25/04/2024 15/05/2024 20/05/2024
Trễ hạn 3 ngày.
NGUYỄN THỊ THUẬN (RANH KHÔNG THAY ĐỔI)
588 000.23.32.H16-240326-0003 26/03/2024 26/03/2024 27/03/2024
Trễ hạn 1 ngày.
HOÀNG ĐỨC TUYÊN
589 000.23.32.H16-240129-0001 29/01/2024 29/01/2024 01/02/2024
Trễ hạn 3 ngày.
ĐẶNG VĂN HẢI
590 000.23.32.H16-240129-0003 29/01/2024 30/01/2024 01/02/2024
Trễ hạn 2 ngày.
TRẦN THỊ MƠ
591 000.23.32.H16-230929-0002 29/09/2023 17/01/2024 22/01/2024
Trễ hạn 3 ngày.
PHẠM ĐẬU (CHUYỂN ĐỔI)
592 000.23.32.H16-231229-0002 29/12/2023 29/12/2023 03/01/2024
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN ĐỨC VINH
593 000.22.32.H16-231116-0018 16/11/2023 09/01/2024 10/01/2024
Trễ hạn 1 ngày.
Huỳnh Công Đoàn
594 000.22.32.H16-231116-0019 16/11/2023 09/01/2024 10/01/2024
Trễ hạn 1 ngày.
Huỳnh Quang Vọng
595 000.22.32.H16-231116-0020 16/11/2023 09/01/2024 10/01/2024
Trễ hạn 1 ngày.
Huỳnh Tấn Khương
596 000.22.32.H16-231116-0021 16/11/2023 09/01/2024 10/01/2024
Trễ hạn 1 ngày.
Huỳnh Thị Ánh Tư
597 000.22.32.H16-231116-0022 16/11/2023 09/01/2024 10/01/2024
Trễ hạn 1 ngày.
Đỗ Xuân Đức
598 000.22.32.H16-231116-0023 16/11/2023 09/01/2024 10/01/2024
Trễ hạn 1 ngày.
Lê Thị Chính
599 000.22.32.H16-231116-0024 16/11/2023 09/01/2024 10/01/2024
Trễ hạn 1 ngày.
Lê Thị Lầm
600 000.22.32.H16-231116-0025 16/11/2023 09/01/2024 10/01/2024
Trễ hạn 1 ngày.
Lê Văn Lũy
601 000.22.32.H16-231116-0026 16/11/2023 09/01/2024 10/01/2024
Trễ hạn 1 ngày.
Lê Việt Hồng
602 000.22.32.H16-231116-0027 16/11/2023 09/01/2024 10/01/2024
Trễ hạn 1 ngày.
Mã Văn Cường
603 000.22.32.H16-231116-0028 16/11/2023 09/01/2024 10/01/2024
Trễ hạn 1 ngày.
Ngô Quang Huy
604 000.22.32.H16-231116-0029 16/11/2023 09/01/2024 10/01/2024
Trễ hạn 1 ngày.
Nguyễn Thị Liên
605 000.22.32.H16-231116-0030 16/11/2023 09/01/2024 10/01/2024
Trễ hạn 1 ngày.
Ngô Thị Hằng
606 000.22.32.H16-231116-0031 16/11/2023 09/01/2024 10/01/2024
Trễ hạn 1 ngày.
Ngô Thị Thêu
607 000.22.32.H16-231116-0032 16/11/2023 09/01/2024 10/01/2024
Trễ hạn 1 ngày.
Ngô Văn Dưỡng
608 000.22.32.H16-231116-0033 16/11/2023 09/01/2024 10/01/2024
Trễ hạn 1 ngày.
Nguyễn Bá Nguyên
609 000.22.32.H16-231116-0034 16/11/2023 09/01/2024 10/01/2024
Trễ hạn 1 ngày.
Nguyễn Đình Tuyển
610 000.22.32.H16-231116-0035 16/11/2023 09/01/2024 10/01/2024
Trễ hạn 1 ngày.
Nguyễn Thị Cận
611 000.22.32.H16-231116-0003 16/11/2023 09/01/2024 10/01/2024
Trễ hạn 1 ngày.
Nguyễn Văn Thủy
612 000.22.32.H16-231116-0004 16/11/2023 09/01/2024 10/01/2024
Trễ hạn 1 ngày.
Vũ Văn Tú
613 000.22.32.H16-231116-0005 16/11/2023 09/01/2024 10/01/2024
Trễ hạn 1 ngày.
Vũ Văn Tiến
614 000.22.32.H16-231116-0006 16/11/2023 09/01/2024 10/01/2024
Trễ hạn 1 ngày.
Ngô Quang Giảng
615 000.22.32.H16-231116-0007 16/11/2023 09/01/2024 10/01/2024
Trễ hạn 1 ngày.
Nguyễn Thị Mai
616 000.22.32.H16-231116-0008 16/11/2023 09/01/2024 10/01/2024
Trễ hạn 1 ngày.
Bùi Duy Kiểm
617 000.22.32.H16-231116-0009 16/11/2023 09/01/2024 10/01/2024
Trễ hạn 1 ngày.
Bùi Văn An
618 000.22.32.H16-231116-0010 16/11/2023 09/01/2024 10/01/2024
Trễ hạn 1 ngày.
Đặng Thị Lê
619 000.22.32.H16-231116-0011 16/11/2023 09/01/2024 10/01/2024
Trễ hạn 1 ngày.
Đỗ Thị Hải
620 000.22.32.H16-231116-0012 16/11/2023 09/01/2024 10/01/2024
Trễ hạn 1 ngày.
Đỗ Văn Dương
621 000.22.32.H16-231116-0013 16/11/2023 09/01/2024 10/01/2024
Trễ hạn 1 ngày.
Đinh Thị Hường
622 000.22.32.H16-231116-0014 16/11/2023 09/01/2024 10/01/2024
Trễ hạn 1 ngày.
Đỗ Xuân Quyền
623 000.22.32.H16-231116-0015 16/11/2023 09/01/2024 10/01/2024
Trễ hạn 1 ngày.
Hà Thị Lợi
624 000.22.32.H16-231116-0016 16/11/2023 09/01/2024 10/01/2024
Trễ hạn 1 ngày.
Hồ Đức Vượng
625 000.22.32.H16-231116-0017 16/11/2023 09/01/2024 10/01/2024
Trễ hạn 1 ngày.
Hoàng Thị Ngoan