STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 000.00.17.H16-231222-0001 22/12/2023 22/01/2024 23/01/2024
Trễ hạn 1 ngày.
TĂNG THỊ UYÊN Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Y tế - Trung tâm HCC