STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 000.00.17.H16-211203-0003 03/12/2021 31/05/2022 01/06/2022
Trễ hạn 1 ngày.
QUẦY THUỐC TÂY ÂN UYÊN Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Y tế - Trung tâm HCC
2 000.00.17.H16-220404-0004 04/04/2022 19/05/2022 20/05/2022
Trễ hạn 1 ngày.
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VTYT ĐĂK NÔNG Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Y tế - Trung tâm HCC