STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 000.00.11.H16-220401-0001 01/04/2022 08/04/2022 04/05/2022
Trễ hạn 18 ngày.
THANH TRA TỈNH ĐẮK NÔNG Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tài chính - Trung tâm HCC
2 000.00.11.H16-220105-0001 05/01/2022 12/01/2022 04/05/2022
Trễ hạn 80 ngày.
CÔNG AN TỈNH ĐẮK NÔNG Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tài chính - Trung tâm HCC
3 000.00.11.H16-220307-0001 07/03/2022 14/03/2022 04/05/2022
Trễ hạn 37 ngày.
PHÒNG CẢNH SÁT GIAO THÔNG, CÔNG AN TỈNH ĐẮK NÔNG Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tài chính - Trung tâm HCC
4 000.00.11.H16-220708-0001 08/07/2022 15/07/2022 19/07/2022
Trễ hạn 2 ngày.
PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ HOẠCH HUYỆN ĐẮK R' LẤP Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tài chính - Trung tâm HCC
5 000.00.11.H16-220708-0002 08/07/2022 15/07/2022 19/07/2022
Trễ hạn 2 ngày.
PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ HOẠCH HUYỆN ĐẮK R'LẤP Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tài chính - Trung tâm HCC
6 000.00.11.H16-211210-0004 10/12/2021 17/12/2021 04/05/2022
Trễ hạn 98 ngày.
BAN QLDA GIAO THÔNG DÂN DỤNG CÔNG NGHIỆP Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tài chính - Trung tâm HCC
7 000.00.11.H16-211210-0005 10/12/2021 17/12/2021 04/05/2022
Trễ hạn 98 ngày.
CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH ĐẮK NÔNG Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tài chính - Trung tâm HCC
8 000.00.11.H16-220311-0001 11/03/2022 18/03/2022 04/05/2022
Trễ hạn 33 ngày.
ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH TỈNH ĐẮK NÔNG Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tài chính - Trung tâm HCC
9 000.00.11.H16-220112-0002 12/01/2022 19/01/2022 04/05/2022
Trễ hạn 75 ngày.
UBND HUYỆN KRÔNG NÔ Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tài chính - Trung tâm HCC
10 000.00.11.H16-220615-0001 15/06/2022 22/06/2022 27/06/2022
Trễ hạn 3 ngày.
HUYỆN ỦY ĐẮK GLONG Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tài chính - Trung tâm HCC
11 000.00.11.H16-220117-0002 17/01/2022 24/01/2022 04/05/2022
Trễ hạn 72 ngày.
CỤC THUẾ TỈNH ĐẮK NÔNG Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tài chính - Trung tâm HCC
12 000.00.11.H16-220317-0001 17/03/2022 24/03/2022 04/05/2022
Trễ hạn 29 ngày.
BÁO ĐẮK NÔNG Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tài chính - Trung tâm HCC
13 000.00.11.H16-220418-0002 18/04/2022 25/04/2022 04/05/2022
Trễ hạn 7 ngày.
VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH ĐẮK NÔNG Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tài chính - Trung tâm HCC
14 000.00.11.H16-220119-0001 19/01/2022 26/01/2022 04/05/2022
Trễ hạn 70 ngày.
BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH ĐẮK NÔNG Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tài chính - Trung tâm HCC
15 000.00.11.H16-211220-0001 20/12/2021 27/12/2021 04/05/2022
Trễ hạn 92 ngày.
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tài chính - Trung tâm HCC
16 000.00.11.H16-211220-0002 20/12/2021 27/12/2021 04/05/2022
Trễ hạn 92 ngày.
SỞ TƯ PHÁP Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tài chính - Trung tâm HCC
17 000.00.11.H16-211221-0002 21/12/2021 28/12/2021 04/05/2022
Trễ hạn 91 ngày.
PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ HOẠCH HUYỆN ĐẮK SONG Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tài chính - Trung tâm HCC
18 000.00.11.H16-210223-0002 23/02/2021 06/04/2021 23/03/2022
Trễ hạn 249 ngày.
CHI CỤC KIỂM LÂM TỈNH ĐẮK NÔNG Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tài chính - Trung tâm HCC
19 000.00.11.H16-211227-0001 27/12/2021 03/01/2022 04/05/2022
Trễ hạn 87 ngày.
BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tài chính - Trung tâm HCC
20 000.00.11.H16-220228-0001 28/02/2022 07/03/2022 04/05/2022
Trễ hạn 42 ngày.
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tài chính - Trung tâm HCC
21 000.00.11.H16-211231-0001 31/12/2021 07/01/2022 04/05/2022
Trễ hạn 83 ngày.
PHÒNG CẢNH SÁT GIAO THÔNG, CÔNG AN TỈNH ĐẮK NÔNG Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tài chính - Trung tâm HCC
22 000.00.11.H16-220301-0001 01/03/2022 04/03/2022 27/06/2022
Trễ hạn 81 ngày.
CÔNG TY TNHH MTDV VẬN TẢI VIỆT ĐỨC Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tài chính - Trung tâm HCC
23 000.00.11.H16-220104-0001 04/01/2022 07/01/2022 27/06/2022
Trễ hạn 121 ngày.
CN CTY TNHH VIỆT TÂN PHÁT TẠI ĐẮK NÔNG Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tài chính - Trung tâm HCC
24 000.00.11.H16-220105-0002 05/01/2022 10/01/2022 27/06/2022
Trễ hạn 120 ngày.
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CHUYỂN PHÁT NHANH PHƯƠNG TRANG FUTA TẠI ĐẮK NÔNG Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tài chính - Trung tâm HCC
25 000.00.11.H16-211208-0001 08/12/2021 13/12/2021 27/06/2022
Trễ hạn 140 ngày.
CHI NHÁNH ĐẮK NÔNG - CÔNG TY TNHH TỔNG CÔNG TY HÒA BÌNH MINH Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tài chính - Trung tâm HCC
26 000.00.11.H16-220310-0001 10/03/2022 15/03/2022 27/06/2022
Trễ hạn 74 ngày.
CÔNG TY TNHH MTV VTK QUỐC LONG Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tài chính - Trung tâm HCC
27 000.00.11.H16-220111-0001 11/01/2022 14/01/2022 27/06/2022
Trễ hạn 116 ngày.
CÔNG TY TNHH MTV VTK QUỐC LONG Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tài chính - Trung tâm HCC
28 000.00.11.H16-220112-0001 12/01/2022 17/01/2022 27/06/2022
Trễ hạn 115 ngày.
CHI NHÁNH ĐẮK NÔNG - CÔNG TY TNHH TỔNG CÔNG TY HÒA BÌNH MINH Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tài chính - Trung tâm HCC
29 000.00.11.H16-220412-0001 12/04/2022 15/04/2022 27/06/2022
Trễ hạn 51 ngày.
CÔNG TY TNHH MTV VẬN TẢI KHÁCH QUỐC LONG Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tài chính - Trung tâm HCC
30 000.00.11.H16-220613-0001 13/06/2022 20/06/2022 27/06/2022
Trễ hạn 5 ngày.
CHI NHÁNH ĐẮK NÔNG - CÔNG TY TNHH TỔNG CÔNG TY HÒA BÌNH MINH Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tài chính - Trung tâm HCC
31 000.00.11.H16-220314-0001 14/03/2022 17/03/2022 27/06/2022
Trễ hạn 72 ngày.
CN CTY TNHH VIỆT TÂN PHÁT TẠI ĐẮK NÔNG Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tài chính - Trung tâm HCC
32 000.00.11.H16-220414-0001 14/04/2022 19/04/2022 27/06/2022
Trễ hạn 49 ngày.
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI DỊCH VỤ ĐẮK SONG Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tài chính - Trung tâm HCC
33 000.00.11.H16-220414-0002 14/04/2022 19/04/2022 27/06/2022
Trễ hạn 49 ngày.
CN CTY TNHH VIỆT TÂN PHÁT TẠI ĐẮK NÔNG Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tài chính - Trung tâm HCC
34 000.00.11.H16-220614-0001 14/06/2022 21/06/2022 27/06/2022
Trễ hạn 4 ngày.
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MAI LINH TẠI ĐẮK NÔNG Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tài chính - Trung tâm HCC
35 000.00.11.H16-220614-0002 14/06/2022 21/06/2022 27/06/2022
Trễ hạn 4 ngày.
CHI NHÁNH HỢP TÁC XÃ HÒA BÌNH XANH TẠI ĐẮK NÔNG Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tài chính - Trung tâm HCC
36 000.00.11.H16-220215-0001 15/02/2022 18/02/2022 27/06/2022
Trễ hạn 91 ngày.
CÔNG TY TNHH MTV VTK QUỐC LONG Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tài chính - Trung tâm HCC
37 000.00.11.H16-220615-0002 15/06/2022 22/06/2022 27/06/2022
Trễ hạn 3 ngày.
CÔNG TY TNHH MTDV VẬN TẢI VIỆT ĐỨC Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tài chính - Trung tâm HCC
38 000.00.11.H16-220615-0003 15/06/2022 22/06/2022 27/06/2022
Trễ hạn 3 ngày.
CÔNG TY TNHH MTV VTK QUỐC LONG Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tài chính - Trung tâm HCC
39 000.00.11.H16-220117-0003 17/01/2022 20/01/2022 27/06/2022
Trễ hạn 112 ngày.
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI DỊCH VỤ ĐẮK SONG Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tài chính - Trung tâm HCC
40 000.00.11.H16-220617-0001 17/06/2022 24/06/2022 27/06/2022
Trễ hạn 1 ngày.
CÔNG TY TNHH TMDV VẬN TẢI VIỆT ĐỨC Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tài chính - Trung tâm HCC
41 000.00.11.H16-220118-0003 18/01/2022 21/01/2022 27/06/2022
Trễ hạn 111 ngày.
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THIÊN TRUNG ĐẮK NÔNG Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tài chính - Trung tâm HCC
42 000.00.11.H16-220119-0002 19/01/2022 24/01/2022 27/06/2022
Trễ hạn 110 ngày.
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI THÀNH TÂN Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tài chính - Trung tâm HCC
43 000.00.11.H16-220120-0001 20/01/2022 25/01/2022 27/06/2022
Trễ hạn 109 ngày.
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI HÀNH KHÁCH VỆ SINH MÔI TRƯỜNG ĐẮK GLONG Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tài chính - Trung tâm HCC
44 000.00.11.H16-220120-0002 20/01/2022 25/01/2022 27/06/2022
Trễ hạn 109 ngày.
HXT VẬN TẢI HUYỆN TUY ĐỨC Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tài chính - Trung tâm HCC
45 000.00.11.H16-220720-0001 20/07/2022 27/07/2022 29/07/2022
Trễ hạn 2 ngày.
CHI NHÁNH ĐẮK NÔNG - CÔNG TY TNHH TỔNG CÔNG TY HÒA BÌNH MINH Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tài chính - Trung tâm HCC
46 000.00.11.H16-220422-0001 22/04/2022 27/04/2022 27/06/2022
Trễ hạn 43 ngày.
HXT VẬN TẢI HUYỆN TUY ĐỨC Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tài chính - Trung tâm HCC
47 000.00.11.H16-211122-0001 22/11/2021 25/11/2021 27/06/2022
Trễ hạn 152 ngày.
CHI NHÁNH ĐẮK NÔNG - CÔNG TY TNHH TỔNG CÔNG TY HÒA BÌNH MINH Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tài chính - Trung tâm HCC
48 000.00.11.H16-220325-0001 25/03/2022 30/03/2022 27/06/2022
Trễ hạn 63 ngày.
HXT VẬN TẢI HUYỆN TUY ĐỨC Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tài chính - Trung tâm HCC
49 000.00.11.H16-220425-0001 25/04/2022 28/04/2022 27/06/2022
Trễ hạn 42 ngày.
CÔNG TY TNHH MTV TAXI ĐĂK MIL Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tài chính - Trung tâm HCC
50 000.00.11.H16-220627-0001 27/06/2022 30/06/2022 01/07/2022
Trễ hạn 1 ngày.
TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ TRUNG HỌC CƠ SỞ LÝ TỰ TRỌNG Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tài chính - Trung tâm HCC
51 000.00.11.H16-211028-0001 28/10/2021 02/11/2021 27/06/2022
Trễ hạn 169 ngày.
CHI NHÁNH ĐẮK NÔNG - CÔNG TY TNHH TỔNG CÔNG TY HÒA BÌNH MINH Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tài chính - Trung tâm HCC
52 000.00.11.H16-220429-0001 29/04/2022 06/05/2022 27/06/2022
Trễ hạn 36 ngày.
HTX GIAO THÔNG VẬN TẢI ĐẮK MIL Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tài chính - Trung tâm HCC