STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 000.00.03.H16-211105-0001 05/11/2021 25/04/2022 28/04/2022
Trễ hạn 3 ngày.
TRƯỜNG TIỂU HỌC LƯƠNG THẾ VINH
2 000.00.03.H16-220509-0001 09/05/2022 10/05/2022 11/05/2022
Trễ hạn 1 ngày.
TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG
3 000.00.03.H16-220509-0002 09/05/2022 10/05/2022 11/05/2022
Trễ hạn 1 ngày.
PHẠM BÁ NHẬT MINH
4 000.00.03.H16-220721-0001 21/07/2022 22/07/2022 25/07/2022
Trễ hạn 1 ngày.
PHẠM BÁ NHẬT MINH
5 000.00.03.H16-220721-0002 21/07/2022 22/07/2022 25/07/2022
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN VĂN ĐÌNH