CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 225 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
76 1.004440.000.00.00.H16 Cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác
77 2.002080.000.00.00.H16 Thủ tục thanh toán thù lao cho hòa giải viên Hòa giải cơ sở
78 1.001022.000.00.00.H16 Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con Hộ tịch
79 2.000779.000.00.00.H16 Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Hộ tịch
80 1.003783.000.00.00.H16 Thủ tục Chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội Tổ chức, biên chế
81 2.001819.000.00.00.H16 Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản (trường hợp Giấy chứng nhận ATTP vẫn còn thời hạn hiệu lực nhưng bị mất, bị hỏng, thất lạc, hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên Giấy chứng nhận ATTP) Nông nghiệp
82 1.000123.000.00.00.H16 Miễn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai tại trung tâm quản lý sau cai nghiện Phòng chống tệ nạn xã hội
83 2.000305.000.00.00.H16 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến Thi đua - Khen thưởng
84 1.001078.000.00.00.H16 Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã Tôn giáo Chính phủ
85 1.004646.000.00.00.H16 Thủ tục công nhận lần đầu Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới Văn hóa cơ sở
86 1.003103.000.00.00.H16 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện) Gia đình
87 1.004441.000.00.00.H16 Cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác
88 1.004444.000.00.00.H16 Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác
89 1.000689.000.00.00.H16 Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con Hộ tịch
90 1.001695.000.00.00.H16 Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Hộ tịch