CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 86 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực Mã QR Code
16 2.001717.000.00.00.H16 Thủ tục thành lập tổ chức thanh niên xung phong ở cấp tỉnh Sở Nội vụ Công tác thanh niên
17 2.001567.000.00.00.H16 Thủ tục công nhận thay đổi, bổ sung thành viên hội đồng quản lý quỹ (Cấp tỉnh) Sở Nội vụ Tổ chức phi chính phủ
18 1.003783.000.00.00.H16 Thủ tục chia, tách; sát nhập; hợp nhất hội Sở Nội vụ Tổ chức phi chính phủ
19 2.000287.000.00.00.H16 Thủ tục tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc Sở Nội vụ Thi đua - Khen thưởng
20 1.001875.000.00.00.H16 Thủ tục đề nghị thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh Sở Nội vụ Tôn giáo Chính phủ
21 2.001540.000.00.00.H16 Thủ tục cấp, cấp lại, bổ sung lĩnh vực hành nghề của chứng chỉ hành nghề lưu trữ Sở Nội vụ Văn thư và Lưu trữ Nhà nước
22 2.001678.000.00.00.H16 Thủ tục đổi tên hội Sở Nội vụ Tổ chức phi chính phủ
23 1.003621.000.00.00.H16 Thủ tục thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) quỹ (Cấp tỉnh) Sở Nội vụ Tổ chức phi chính phủ
24 1.000924.000.00.00.H16 Thủ tục Tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Bộ, ban, ngành đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Sở Nội vụ Thi đua - Khen thưởng
25 1.001854.000.00.00.H16 Thủ tục đăng ký thuyên chuyển chức sắc, chức việc, nhà tu hành là người đang bị buộc tội hoặc người chưa được xóa án tích Sở Nội vụ Tôn giáo Chính phủ
26 1.003916.000.00.00.H16 Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ (Cấp tỉnh) Sở Nội vụ Tổ chức phi chính phủ
27 1.003918.000.00.00.H16 Thủ tục hội tự giải thể Sở Nội vụ Tổ chức phi chính phủ
28 1.000681.000.00.00.H16 Thủ tục tặng thưởng Bằng khen cấp bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về thành tích đối ngoại Sở Nội vụ Thi đua - Khen thưởng
29 1.001843.000.00.00.H16 Thủ tục đề nghị sinh hoạt tôn giáo tập trung của người nước ngoài cử trú hợp pháp tại Việt Nam Sở Nội vụ Tôn giáo Chính phủ
30 1.003900.000.00.00.H16 Thủ tục báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường của Hội Sở Nội vụ Tổ chức phi chính phủ