CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 77 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực Mã QR Code Thao tác
31 2.001824.000.00.00.H16 Chuyển đổi trường phổ thông dân tộc bán trú Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục dân tộc
32 2.001837.000.00.00.H16 Sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc bán trú Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục dân tộc
33 2.001839.000.00.00.H16 Cho phép trường phổ thông dân tộc bán trú hoạt động giáo dục Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục dân tộc
34 1.003734.000.00.00.H16 Đăng ký dự thi cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin Sở Giáo dục và Đào tạo Quy chế thi, tuyển sinh
35 1.005090.000.00.00.H16 Xét tuyển sinh vào trường phổ thông dân tộc nội trú Sở Giáo dục và Đào tạo Quy chế thi, tuyển sinh
36 1.009394.000.00.00.H16 Đăng ký xét tuyển học theo chế độ cử tuyển Sở Giáo dục và Đào tạo Quy chế thi, tuyển sinh
37 2.001806.000.00.00.H16 Xét tuyển học sinh vào trường dự bị đại học Sở Giáo dục và Đào tạo Quy chế thi, tuyển sinh
38 1.001497.000.00.00.H16 Gia hạn, điều chỉnh hoạt động liên kết giáo dục Sở Giáo dục và Đào tạo GD đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác
39 1.005084.000.00.00.H16 Thành lập trường phổ thông dân tộc nội trú Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
40 2.000011.000.00.00.H16 Thủ tục công nhận huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
41 1.005076.000.00.00.H16 Giải thể trường phổ thông dân tộc nội trú (Theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường) Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
42 1.000691.000.00.00.H16 Công nhận trường trung học đạt chuẩn Quốc gia Sở Giáo dục và Đào tạo GD đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác
43 1.005070.000.00.00.H16 Sáp nhập, chia tách trường trung học phổ thông Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
44 1.006389.000.00.00.H16 Giải thể trường trung học phổ thông (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lập trường) Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
45 1.001496.000.00.00.H16 Chấm dứt hoạt động liên kết giáo dục theo đề nghị của các bên liên kết Sở Giáo dục và Đào tạo GD đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác