CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 188 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực Mã QR Code Thao tác
16 1.007028.000.00.00.H16 trường hợp người nộp thuế lựa chọn và gửi hồ sơ đến cơ quan thuế thông qua giao dịch điện tử thì phải tuân thủ đúng các quy định của pháp luật về giao dịch điện tử. Cục Thuế tỉnh Thuế
17 1.008544.000.00.00.H16 Xác nhận đối tượng cư trú của Việt Nam Cục Thuế tỉnh Thuế
18 1.008587.000.00.00.H16 Xác nhận số thuế đã nộp tại Việt Nam đối với đối tượng cư trú của nước ngoài Cục Thuế tỉnh Thuế
19 1.008591.000.00.00.H16 Thủ tục xác nhận thực hiện nghĩa vụ thuế Cục Thuế tỉnh Thuế
20 1.008596.000.00.00.H16 Xóa nợ tiền thuế, tiền phạt phát sinh trước ngày 01/7/2007 đối với doanh nghiệp nhà nước hoàn thành cổ phần hóa (Cấp Cục Thuế) Cục Thuế tỉnh Thuế
21 1.007777.000.00.00.H16 Khai gia hạn thời hạn nộp thuế TNDN của doanh nghiệp nhỏ và vừa đã được gia hạn năm 2010 tiếp tục được gia hạn theo Thông tư số 52/2011/TT-BTC Cục Thuế tỉnh Thuế
22 1.007769.000.00.00.H16 Thủ tục: khai gia hạn nộp số thuế TNDN của doanh nghiệp nhỏ và vừa đã được gia hạn thời hạn nộp thuế TNDN năm 2010 tiếp tục gia hạn theo Thông tư số 52/2011/TT-BTC Cục Thuế tỉnh Thuế
23 1.008555.000.00.00.H16 Thông báo về việc ủy nhiệm lập biên lai thu tiền phí, lệ phí/ Thông báo về việc chấm dứt ủy nhiệm lập biên lai thu tiền phí, lệ phí Cục Thuế tỉnh Thuế
24 1.008567.000.00.00.H16 Thủ tục đăng ký điều chỉnh, chấm dứt việc bán hàng hoàn thuế giá trị gia tăng Cục Thuế tỉnh Thuế
25 1.008593.000.00.00.H16 Thông báo về việc chuyển lợi nhuận ra nước ngoài Cục Thuế tỉnh Thuế
26 1.008313.000.00.00.H16 Tiêu hủy biên lai Cục Thuế tỉnh Thuế
27 1.007710.000.00.00.H16 Báo cáo biên lai đặt in, tự in trong trường hợp mất, cháy, hỏng Cục Thuế tỉnh Thuế
28 1.008548.000.00.00.H16 Báo cáo dự kiến sản lượng dầu khí khai thác và tỷ lệ tạm nộp thuế Cục Thuế tỉnh Thuế
29 1.008592.000.00.00.H16 Thông báo phương pháp trích khấu hao tài sản cố định... Cục Thuế tỉnh Thuế
30 1.007780.000.00.00.H16 Thông báo phương pháp trích khấu hao tài sản cố định Cục Thuế tỉnh Thuế