CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 2 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực Mã QR Code
1 1.004875.000.00.00.H16 Công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số Ban Dân tộc Dân tộc
2 1.004888.000.00.00.H16 Đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số Ban Dân tộc Dân tộc