CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 5 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực Mã QR Code
1 1.005386.000.00.00.H16 Thủ tục xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện trở lên Sở Nội vụ Công chức, viên chức
2 1.005384.000.00.00.H16 Thủ tục thi tuyển công chức Sở Nội vụ Công chức, viên chức
3 1.005385.000.00.00.H16 Thủ tục tiếp nhận tiếp nhận vào công chức (Điều 18 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020). Sở Nội vụ Công chức, viên chức
4 1.005388.000.00.00.H16 Thủ tục thi tuyển Viên chức Sở Nội vụ Công chức, viên chức
5 1.005392.000.00.00.H16 Thủ tục xét tuyển viên chức Sở Nội vụ Công chức, viên chức