Mức độ 2  Trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài

Ký hiệu thủ tục: BC01
Lượt xem: 966
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện - Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
_ Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Báo chí
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Thông tin và Truyền thông hoặc thông qua hệ thống bưu chính.
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện
Phí hoặc lệ phí Không
Căn cứ pháp lý + Luật Báo chí; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí;
+ Nghị định 51/2002/NĐ-CP ngày 26/4/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Báo chí; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí;
+ Nghị định số 88/2012/NĐ-CP ngày 23/10/2012 của Chính phủ về hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam;
+ Thông tư số 04/2014/TT-BTTTT ngày 19/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số Điều của Nghị định số 88/2012/ NĐ-CP ngày 23/10/2012 của Chính phủ về hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam.

- Tổ chức có nhu cầu chuẩn bị hồ sơ nộp tại tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Thông tin truyền thông, Đường 23/3, phường Nghĩa Trung, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông  ĐT: 0501.555.600.

- Chậm nhất 05 ngày làm việc,  Sở Thông tin và Truyền thông thẩm định hồ sơ; đề xuất ý kiến giải quyết trình UBND tỉnh cho Trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài.

- Chậm nhất 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ do Sở Thông tin và Truyền thông trình Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài.

- Thời gian trả kết quả: Cơ quan, tổ chức nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Thông tin và Truyền thông trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

- Đơn đề nghị (theo mẫu);
- Nội dung thông tin, tranh, ảnh dự kiến trưng bày.

File mẫu:

Không