Mức độ 2  chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Ký hiệu thủ tục: DD03
Lượt xem: 1289
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện Sở tài nguyên
Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Đất đai
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết không quá 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. (không kể thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất).

Trong đó:

• UBND tỉnh: 05 ngày.

• Sở Tài nguyên và Môi Trường: 25 ngày;

• Cơ quan thuế: Theo quy định của ngành thuế;

Trường hợp nội dung hồ sơ có sai sót, không đủ điều kiện giải quyết thì trong thời gian tối đa 03 ngày, cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ phải thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.
Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện
Phí hoặc lệ phí Không
Căn cứ pháp lý - Luật Đất đai năm 2013.

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đất đai.

- Nghị định 45/2014/NĐ-CP, ngày 15/5/2014của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất.

- Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất.

- Thông tư số 76/2014/TT-BTNMT, ngày 16/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn một số Điều của Nghị định 45/2014/NĐ-CP, ngày 15/5/2014của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất.

- Quyết định số 27/2015/QĐ-UBND ngày 19/10/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông ban hành Quy định cơ quan tiếp nhận, giải quyết thủ tục; thời gian và các bước thực hiện thủ tục của từng cơ quan, đơn vị; giải quyết liên thông giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan thủ tục hành chính về đất đai trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

a) Đối với tổ chức:

Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Tài nguyên và Môi trường. Địa chỉ: đường 23/3, Phường Nghĩa Đức, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.

Thời gian từ 07 giờ đến 11 giờ 30 phút; từ 13  giờ 30 phút đến 16 giờ (từ 16 giờ đến 17 giờ tình vào ngày hôm sau); vào các ngày thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày lễ).

b) Đối với cơ quan nhà nước:

- Bước 1: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và viết giấy hẹn trả kết quả cho tổ chức. Trường hợp hồ sơ còn thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn tổ chức bổ sung hồ sơ theo quy định.

- Bước 2: Sau khi nhận hồ sơ xin giao đất của tổ chức, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ đến phòng Quy hoạch - Giao đất để kiểm tra hồ sơ.

Phòng Quy hoạch - Giao đất thẩm tra hồ sơ, tiến hành xác minh thực địa, thẩm định nhu cầu sử dụng đất.

Sau đó phòng Quy hoạch – Giao đất, chuyển hồ sơ sang Văn phòng đăng ký đất đai để thực hiện việc chuyển thông tin để xác định nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất đến cơ quan thuế.

- Bước 3: Người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định.

- Bước 4: Sở Tài nguyên và Môi trường trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

- Bước 5: Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính.

) Thành phần hồ sơ:

1) Đơn xin phép chuyển mục đích sử dụng đất.

2) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

3) Văn bản thẩm định điều kiện cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc để cho thuê hoặc để bán kết hợp cho thuê theo quy định của pháp luật về nhà ở; dự án đầu tư kinh doanh bất động sản gắn với quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản; dự án sản xuất, kinh doanh không sử dụng vốn từ ngân sách nhà nước

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

File mẫu:

Không