Tìm thấy 3665 thủ tục

Mức độ 2
Thủ tục đổi tên trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh và trung tâm giáo dục nghề nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh.
Mức độ 2
Thủ tục bổ nhiệm giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp công lập thuộc tỉnh (QĐ 2269/QD-UBND ngày 09/12/2016)
Mức độ 2
Thủ tục miễn nhiệm giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp công lập thuộc tỉnh (QĐ 2269/QD-UBND ngày 09/12/2016)
Mức độ 2
Thủ tục công nhận trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục hoạt động không vì lợi nhuận (QĐ 2269/QD-UBND ngày 09/12/2016)
Mức độ 2
Cấp phép thành lập Văn phòng giám định tư pháp
Mức độ 2
Thay đổi, bổ sung lĩnh vực giám định của Văn phòng giám định tư pháp
Mức độ 2
Chuyển đổi loại hình Văn phòng giám định tư pháp
Mức độ 2
Thủ tục xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường
Mức độ 2
Bổ nhiệm giám định viên tư pháp xây dựng đối với cá nhân khác không thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng
Mức độ 2
Đăng ký công bố thông tin người giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc, tổ chức giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc đối với các cá nhân, tổ chức không thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng, văn phòng giám định tư pháp xây dựng trên địa bàn được Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép hoạt động
Mức độ 2
Điều chỉnh, thay đổi thông tin cá nhân, tổ chức giám định tư pháp xây dựng đối với cá nhân, tổ chức do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đã tiếp nhận đăng ký, công bố thông tin.
Mức độ 2
Chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản do UBND cấp tỉnh, cấp huyện quyết định việc đầu tư
Mức độ 2
Cho phép người nước ngoài, tổ chức nước ngoài đến làm việc tại địa bàng tỉnh Đăk Nông
Mức độ 2
Phê chuẩn Đề án tổ chức Đại hội nhiệm kỳ, phương án xây dựng Ban chủ nhiệm, Hội đồng khen thưởng, kỷ luật nhiệm kỳ mới của Đoàn luật sư
Mức độ 2
Phê chuẩn kết quả Đại hội Đoàn luật sư
Loading...