Tìm thấy 3665 thủ tục

Mức độ 2
Thủ tục giải thể trường trung học phổ thông chuyên
Mức độ 2
Thủ tục thành lập trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập công lập hoặc cho phép thành lâp trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập tư thục
Mức độ 2
Thủ tục giải thể trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân thành lập)
Mức độ 2
Công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia
Mức độ 2
Công nhận trường tiểu học đạt chuẩn Quốc gia
Mức độ 2
Công nhận trường trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia
Mức độ 2
Công nhận trường trung học phổ thông đạt chuẩn Quốc gia
Mức độ 2
Công nhận trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia
Mức độ 2
Công nhận huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ
Mức độ 2
Hỗ trợ tiền ăn, tiền nhà ở cho học sinh trung học phổ thông ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn
Mức độ 2
Thủ tục thành lập Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh
Mức độ 2
Thủ tục thành lập phân hiệu của trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh và trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh
Mức độ 2
Thủ tục chia, tách, sáp nhập trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh.
Mức độ 2
Thủ tục giải thể trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập thuộc tỉnh và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh
Mức độ 2
Thủ tục chấm dứt hoạt động phân hiệu trường trung cấp công lập thuộc tỉnh và trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh
Loading...