Tìm thấy 3665 thủ tục

Mức độ 2
Thủ tục giải thể trường phổ thông trung học (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lập trường phổ thông trung học)
Mức độ 2
Thủ tục thành lập trung tâm kỹ thuật tổng hợp-hướng nghiệp
Mức độ 2
Thủ tục sáp nhập, chia tách trung tâm kỹ thuật tổng hợp-hướng nghiệp
Mức độ 2
Thủ tục giải thể trung tâm kỹ thuật tổng hợp-hướng nghiệp
Mức độ 2
Thủ tục cho phép trung tâm kỹ thuật tổng hợp-hướng nghiệp hoạt động trở lại
Mức độ 2
Thủ tục thành lập trung tâm giáo dục thường xuyên
Mức độ 2
Thủ tục cho phép trung tâm giáo dục thường xuyên hoạt động giáo dục trở lại
Mức độ 2
Thủ tục sáp nhập, chia tách trung tâm giáo dục thường xuyên
Mức độ 2
Thủ tục giải thể trung tâm giáo dục thường xuyên
Mức độ 2
Thủ tục thành lập, cho phép thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học
Mức độ 2
Sáp nhập, chia, tách trung tâm ngoại ngữ, tin học
Mức độ 2
Giải thể trung tâm ngoại ngữ, tin học (theo đề nghị của cá nhân tổ chức thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học)
Mức độ 2
Thành lập trường năng khiếu thể dục thể thao thuộc địa phương hoặc lớp năng khiếu thể dục, thể thao thuộc trường trung học phổ thông
Mức độ 2
Thủ tục sáp nhập, chia tách trường trung học phổ thông chuyên
Mức độ 2
Thủ tục thành lập trường trung học phổ thông chuyên công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học phổ thông chuyên tư thục
Loading...