Đến tháng 11
UBND Huyện Tuy Đức đã giải quyết

96,8 %

hồ sơ đúng hạn

(tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 30/11/2023)