Thống kê chi tiết theo tháng Văn phòng Sở VHTT&DL

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 12 48 42 6 0 100 %
Tháng 11 38 36 2 0 100 %
Tháng 10 51 50 1 0 100 %
Tháng 9 32 32 0 0 100 %
Tháng 8 48 46 2 0 100 %
Tháng 7 29 29 0 0 100 %
Tháng 6 25 23 2 0 100 %
Tháng 5 44 44 0 0 100 %
Tháng 4 58 54 4 0 100 %
Tháng 3 34 33 1 0 100 %
Tháng 2 14 14 0 0 100 %
Tháng 1 6 6 0 0 100 %