Thống kê chi tiết theo tháng Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực BQLKCN - Trung tâm HCC

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 12 2 2 0 0 100 %
Tháng 11 2 2 0 0 100 %
Tháng 10 5 5 0 0 100 %
Tháng 9 2 2 0 0 100 %
Tháng 8 7 7 0 0 100 %
Tháng 6 1 1 0 0 100 %
Tháng 5 2 2 0 0 100 %
Tháng 4 1 1 0 0 100 %
Tháng 3 1 1 0 0 100 %
Tháng 2 1 1 0 0 100 %
Tháng 1 4 4 0 0 100 %