Thống kê chi tiết theo tháng Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực VHTT&DL - Trung tâm HCC

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 12 48 42 6 0 100 %
Tháng 11 38 36 2 0 100 %
Tháng 10 52 51 1 0 100 %
Tháng 9 34 33 1 0 100 %
Tháng 8 49 47 2 0 100 %
Tháng 7 29 29 0 0 100 %
Tháng 6 26 24 2 0 100 %
Tháng 5 44 44 0 0 100 %
Tháng 4 58 54 4 0 100 %
Tháng 3 34 33 1 0 100 %
Tháng 2 15 15 0 0 100 %
Tháng 1 7 7 0 0 100 %