Thống kê theo lĩnh vực của Văn phòng Sở VHTT&DL

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Quảng cáo 397 397 382 0 100 %
Nghệ thuật biểu diễn 17 17 14 0 100 %
Văn hóa cơ sở 11 11 11 0 100 %
Thể dục thể thao 2 2 2 0 100 %