Thống kê theo lĩnh vực của Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực BQLKCN - Trung tâm HCC

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Đầu tư 9 9 9 0 100 %
Quản lý hoạt động xây dựng - Trùng lặp 8 8 8 0 100 %
Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng - Trùng lặp 6 6 6 0 100 %
Hoạt động xây dựng - Trùng lặp 2 2 2 0 100 %
lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam 2 2 2 0 100 %
Lao động - tiền lương 1 1 1 0 100 %