Thống kê theo lĩnh vực của Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực VHTT&DL - Trung tâm HCC

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Quảng cáo 397 397 382 0 100 %
Nghệ thuật biểu diễn 17 17 14 0 100 %
Văn hóa cơ sở 12 12 12 0 100 %
Lữ hành 5 5 4 0 100 %
Thể dục thể thao 2 2 2 0 100 %
Dịch vụ du lịch khác 1 1 1 0 100 %