Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thành phố Gia Nghĩa
Số hồ sơ xử lý: 4948
Đúng & trước hạn: 4789
Trễ hạn 159
Trước hạn: 78.74%
Đúng hạn: 18.05%
Trễ hạn: 3.21%
Phòng kỹ thuật hạ tầng
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
UBND Phường Nghĩa Thành
Số hồ sơ xử lý: 81
Đúng & trước hạn: 75
Trễ hạn 6
Trước hạn: 80.25%
Đúng hạn: 12.35%
Trễ hạn: 7.4%
UBND Phường Nghĩa Tân
Số hồ sơ xử lý: 325
Đúng & trước hạn: 323
Trễ hạn 2
Trước hạn: 96.62%
Đúng hạn: 2.77%
Trễ hạn: 0.61%
UBND Phường Quảng Thành
Số hồ sơ xử lý: 127
Đúng & trước hạn: 108
Trễ hạn 19
Trước hạn: 69.29%
Đúng hạn: 15.75%
Trễ hạn: 14.96%
UBND xã Đăk R'moan
Số hồ sơ xử lý: 118
Đúng & trước hạn: 106
Trễ hạn 12
Trước hạn: 78.81%
Đúng hạn: 11.02%
Trễ hạn: 10.17%