Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thành phố Gia Nghĩa
Số hồ sơ xử lý: 11228
Đúng & trước hạn: 9585
Trễ hạn 1643
Trước hạn: 74.79%
Đúng hạn: 10.58%
Trễ hạn: 14.63%
Phòng kỹ thuật hạ tầng
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
UBND Phường Nghĩa Thành
Số hồ sơ xử lý: 323
Đúng & trước hạn: 297
Trễ hạn 26
Trước hạn: 82.04%
Đúng hạn: 9.91%
Trễ hạn: 8.05%
UBND Phường Nghĩa Tân
Số hồ sơ xử lý: 606
Đúng & trước hạn: 588
Trễ hạn 18
Trước hạn: 93.89%
Đúng hạn: 3.14%
Trễ hạn: 2.97%
UBND Phường Quảng Thành
Số hồ sơ xử lý: 282
Đúng & trước hạn: 266
Trễ hạn 16
Trước hạn: 85.46%
Đúng hạn: 8.87%
Trễ hạn: 5.67%
UBND xã Đăk R'moan
Số hồ sơ xử lý: 292
Đúng & trước hạn: 275
Trễ hạn 17
Trước hạn: 82.88%
Đúng hạn: 11.3%
Trễ hạn: 5.82%