Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
Số hồ sơ xử lý: 10503
Đúng & trước hạn: 9784
Trễ hạn 719
Trước hạn: 63.96%
Đúng hạn: 29.19%
Trễ hạn: 6.85%
Lãnh đạo UBND Huyện Đăk Rlấp
Số hồ sơ xử lý: 1261
Đúng & trước hạn: 1041
Trễ hạn 220
Trước hạn: 75.34%
Đúng hạn: 7.22%
Trễ hạn: 17.44%
Phòng LĐTBXH Huyện Đăk R'lâp
Số hồ sơ xử lý: 192
Đúng & trước hạn: 154
Trễ hạn 38
Trước hạn: 77.08%
Đúng hạn: 3.13%
Trễ hạn: 19.79%
Phòng NNPTNT Huyện Đăk R'lâp
Số hồ sơ xử lý: 7
Đúng & trước hạn: 7
Trễ hạn 0
Trước hạn: 85.71%
Đúng hạn: 14.29%
Trễ hạn: 0%
Phòng dân tộc Huyện Đăk R'lâp
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng giáo dục Huyện Đăk R'lâp
Số hồ sơ xử lý: 3
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 3
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 100%
Phòng kinh tế hạ tầng Huyện Đăk R'lâp
Số hồ sơ xử lý: 72
Đúng & trước hạn: 61
Trễ hạn 11
Trước hạn: 81.94%
Đúng hạn: 2.78%
Trễ hạn: 15.28%
Phòng nội vụ Huyện Đăk R'lâp
Số hồ sơ xử lý: 104
Đúng & trước hạn: 104
Trễ hạn 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng tài chính kế hoạch Huyện Đăk R'lâp
Số hồ sơ xử lý: 154
Đúng & trước hạn: 152
Trễ hạn 2
Trước hạn: 92.21%
Đúng hạn: 6.49%
Trễ hạn: 1.3%
Phòng tài nguyên môi trường Huyện Đăk R'lâp
Số hồ sơ xử lý: 621
Đúng & trước hạn: 454
Trễ hạn 167
Trước hạn: 69.57%
Đúng hạn: 3.54%
Trễ hạn: 26.89%
Phòng tư pháp Huyện Đăk R'lâp
Số hồ sơ xử lý: 289
Đúng & trước hạn: 281
Trễ hạn 8
Trước hạn: 74.74%
Đúng hạn: 22.49%
Trễ hạn: 2.77%
Phòng văn hóa thông tin Huyện Đăk R'lâp
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng y tế Huyện Đăk R'lâp
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
UBND TT Kiến Đức
Số hồ sơ xử lý: 832
Đúng & trước hạn: 801
Trễ hạn 31
Trước hạn: 70.31%
Đúng hạn: 25.96%
Trễ hạn: 3.73%
UBND xã Hưng Bình
Số hồ sơ xử lý: 70
Đúng & trước hạn: 53
Trễ hạn 17
Trước hạn: 64.29%
Đúng hạn: 11.43%
Trễ hạn: 24.28%
UBND xã Kiến Thành
Số hồ sơ xử lý: 1177
Đúng & trước hạn: 1133
Trễ hạn 44
Trước hạn: 53.27%
Đúng hạn: 42.99%
Trễ hạn: 3.74%
UBND xã Nghĩa Thắng
Số hồ sơ xử lý: 107
Đúng & trước hạn: 64
Trễ hạn 43
Trước hạn: 56.07%
Đúng hạn: 3.74%
Trễ hạn: 40.19%
UBND xã Nhân Cơ
Số hồ sơ xử lý: 562
Đúng & trước hạn: 516
Trễ hạn 46
Trước hạn: 70.28%
Đúng hạn: 21.53%
Trễ hạn: 8.19%
UBND xã Nhân Đạo
Số hồ sơ xử lý: 373
Đúng & trước hạn: 356
Trễ hạn 17
Trước hạn: 61.39%
Đúng hạn: 34.05%
Trễ hạn: 4.56%
UBND xã Quảng Tín
Số hồ sơ xử lý: 2118
Đúng & trước hạn: 2077
Trễ hạn 41
Trước hạn: 77.76%
Đúng hạn: 20.3%
Trễ hạn: 1.94%
UBND xã Đăk Sin
Số hồ sơ xử lý: 721
Đúng & trước hạn: 647
Trễ hạn 74
Trước hạn: 74.34%
Đúng hạn: 15.4%
Trễ hạn: 10.26%
UBND xã Đạo Nghĩa
Số hồ sơ xử lý: 1188
Đúng & trước hạn: 1136
Trễ hạn 52
Trước hạn: 54.55%
Đúng hạn: 41.08%
Trễ hạn: 4.37%
Văn phòng HDND-UBND Huyện Đăk Rlấp
Số hồ sơ xử lý: 241
Đúng & trước hạn: 179
Trễ hạn 62
Trước hạn: 68.88%
Đúng hạn: 5.39%
Trễ hạn: 25.73%