Lãnh đạo Thanh tra Tỉnh
Số hồ sơ xử lý: 145
Đúng & trước hạn: 144
Trễ hạn 1
Trước hạn: 98.62%
Đúng hạn: 0.69%
Trễ hạn: 0.69%