Ban giám đốc Sở Y Tế
Số hồ sơ xử lý: 553
Đúng & trước hạn: 550
Trễ hạn 3
Trước hạn: 85.53%
Đúng hạn: 13.92%
Trễ hạn: 0.55%
Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Y tế - Trung tâm HCC
Số hồ sơ xử lý: 614
Đúng & trước hạn: 611
Trễ hạn 3
Trước hạn: 86.48%
Đúng hạn: 13.03%
Trễ hạn: 0.49%
Phòng Kế hoạch Nghiệp vụ Y – Dược
Số hồ sơ xử lý: 268
Đúng & trước hạn: 268
Trễ hạn 0
Trước hạn: 89.18%
Đúng hạn: 10.82%
Trễ hạn: 0%
Phòng Kế hoạch – Tài Chính
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng kế hoạch nghiệp vụ
Số hồ sơ xử lý: 295
Đúng & trước hạn: 292
Trễ hạn 3
Trước hạn: 82.37%
Đúng hạn: 16.61%
Trễ hạn: 1.02%
Phòng tổ chức cán bộ
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Thanh tra Sở Y Tế
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Văn phòng Sở Y Tế
Số hồ sơ xử lý: 296
Đúng & trước hạn: 293
Trễ hạn 3
Trước hạn: 82.43%
Đúng hạn: 16.55%
Trễ hạn: 1.02%