Ban giám đốc Sở Tư pháp
Số hồ sơ xử lý: 55
Đúng & trước hạn: 51
Trễ hạn 4
Trước hạn: 81.82%
Đúng hạn: 10.91%
Trễ hạn: 7.27%
Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tư pháp - Trung tâm HCC
Số hồ sơ xử lý: 4968
Đúng & trước hạn: 4847
Trễ hạn 121
Trước hạn: 95.29%
Đúng hạn: 2.27%
Trễ hạn: 2.44%
Phòng Kiểm soát Thủ tục Hành chính sở tư pháp
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng Hành chính Tư pháp sở tư pháp
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng Kiểm tra và Theo dõi thi hành VBQPPL sở tư pháp
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng Văn bản và phổ biến, giáo dục pháp luật
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng Xây dựng và Thẩm định văn bản quy phạm pháp luật sở tư pháp
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng hành chính và bổ trợ tư pháp
Số hồ sơ xử lý: 4968
Đúng & trước hạn: 4847
Trễ hạn 121
Trước hạn: 95.29%
Đúng hạn: 2.27%
Trễ hạn: 2.44%
Phòng quản lý xử lý vi phạm hành chính và thanh tra
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Văn phòng Sở Tư pháp
Số hồ sơ xử lý: 4
Đúng & trước hạn: 3
Trễ hạn 1
Trước hạn: 25%
Đúng hạn: 50%
Trễ hạn: 25%