Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tài chính - Trung tâm HCC
Số hồ sơ xử lý: 71
Đúng & trước hạn: 61
Trễ hạn 10
Trước hạn: 60.56%
Đúng hạn: 25.35%
Trễ hạn: 14.09%