Ban giám đốc Sở LĐTBXH
Số hồ sơ xử lý: 181
Đúng & trước hạn: 171
Trễ hạn 10
Trước hạn: 90.61%
Đúng hạn: 3.87%
Trễ hạn: 5.52%
Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực LĐTB&XH - Trung tâm HCC
Số hồ sơ xử lý: 192
Đúng & trước hạn: 182
Trễ hạn 10
Trước hạn: 91.15%
Đúng hạn: 3.65%
Trễ hạn: 5.2%
Phòng Lao động - Việc làm và Giáo dục nghề nghiệp
Số hồ sơ xử lý: 124
Đúng & trước hạn: 114
Trễ hạn 10
Trước hạn: 87.9%
Đúng hạn: 4.03%
Trễ hạn: 8.07%
Phòng Lao động tiền lương và bảo hiểm xã hội
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng bảo trợ xã hội và phòng chống tệ nạn
Số hồ sơ xử lý: 1
Đúng & trước hạn: 1
Trễ hạn 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng bảo vệ chăm sóc trẻ em và bình đằng giới
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Thanh tra
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Trung tâm dịch vụ việc làm
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Văn phòng Sở LĐTBXH
Số hồ sơ xử lý: 94
Đúng & trước hạn: 92
Trễ hạn 2
Trước hạn: 94.68%
Đúng hạn: 3.19%
Trễ hạn: 2.13%