Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực BQLKCN - Trung tâm HCC
Số hồ sơ xử lý: 23
Đúng & trước hạn: 23
Trễ hạn 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%