Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thành phố Gia Nghĩa
Số hồ sơ xử lý: 19120
Đúng & trước hạn: 18291
Trễ hạn 829
Trước hạn: 88.38%
Đúng hạn: 7.28%
Trễ hạn: 4.34%
Phòng kỹ thuật hạ tầng
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
UBND Phường Nghĩa Thành
Số hồ sơ xử lý: 451
Đúng & trước hạn: 447
Trễ hạn 4
Trước hạn: 98.67%
Đúng hạn: 0.44%
Trễ hạn: 0.89%
UBND Phường Nghĩa Tân
Số hồ sơ xử lý: 451
Đúng & trước hạn: 434
Trễ hạn 17
Trước hạn: 95.57%
Đúng hạn: 0.67%
Trễ hạn: 3.76%
UBND Phường Quảng Thành
Số hồ sơ xử lý: 440
Đúng & trước hạn: 440
Trễ hạn 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Đăk R'moan
Số hồ sơ xử lý: 14
Đúng & trước hạn: 11
Trễ hạn 3
Trước hạn: 78.57%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 21.43%