Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
Số hồ sơ xử lý: 15910
Đúng & trước hạn: 15038
Trễ hạn 872
Trước hạn: 73.73%
Đúng hạn: 20.79%
Trễ hạn: 5.48%
Lãnh đạo UBND Huyện Đăk Rlấp
Số hồ sơ xử lý: 1873
Đúng & trước hạn: 1617
Trễ hạn 256
Trước hạn: 85.05%
Đúng hạn: 1.28%
Trễ hạn: 13.67%
Phòng LĐTBXH Huyện Đăk R'lâp
Số hồ sơ xử lý: 87
Đúng & trước hạn: 20
Trễ hạn 67
Trước hạn: 22.99%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 77.01%
Phòng NNPTNT Huyện Đăk R'lâp
Số hồ sơ xử lý: 5
Đúng & trước hạn: 5
Trễ hạn 0
Trước hạn: 60%
Đúng hạn: 40%
Trễ hạn: 0%
Phòng dân tộc Huyện Đăk R'lâp
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng giáo dục Huyện Đăk R'lâp
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng kinh tế hạ tầng Huyện Đăk R'lâp
Số hồ sơ xử lý: 86
Đúng & trước hạn: 70
Trễ hạn 16
Trước hạn: 69.77%
Đúng hạn: 11.63%
Trễ hạn: 18.6%
Phòng nội vụ Huyện Đăk R'lâp
Số hồ sơ xử lý: 173
Đúng & trước hạn: 173
Trễ hạn 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng tài chính kế hoạch Huyện Đăk R'lâp
Số hồ sơ xử lý: 530
Đúng & trước hạn: 530
Trễ hạn 0
Trước hạn: 94.53%
Đúng hạn: 5.47%
Trễ hạn: 0%
Phòng tài nguyên môi trường Huyện Đăk R'lâp
Số hồ sơ xử lý: 1490
Đúng & trước hạn: 1316
Trễ hạn 174
Trước hạn: 87.38%
Đúng hạn: 0.94%
Trễ hạn: 11.68%
Phòng tư pháp Huyện Đăk R'lâp
Số hồ sơ xử lý: 57
Đúng & trước hạn: 51
Trễ hạn 6
Trước hạn: 82.46%
Đúng hạn: 7.02%
Trễ hạn: 10.52%
Phòng văn hóa thông tin Huyện Đăk R'lâp
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng y tế Huyện Đăk R'lâp
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
UBND TT Kiến Đức
Số hồ sơ xử lý: 646
Đúng & trước hạn: 561
Trễ hạn 85
Trước hạn: 72.14%
Đúng hạn: 14.71%
Trễ hạn: 13.15%
UBND xã Hưng Bình
Số hồ sơ xử lý: 86
Đúng & trước hạn: 71
Trễ hạn 15
Trước hạn: 81.4%
Đúng hạn: 1.16%
Trễ hạn: 17.44%
UBND xã Kiến Thành
Số hồ sơ xử lý: 980
Đúng & trước hạn: 917
Trễ hạn 63
Trước hạn: 52.14%
Đúng hạn: 41.43%
Trễ hạn: 6.43%
UBND xã Nghĩa Thắng
Số hồ sơ xử lý: 174
Đúng & trước hạn: 102
Trễ hạn 72
Trước hạn: 54.6%
Đúng hạn: 4.02%
Trễ hạn: 41.38%
UBND xã Nhân Cơ
Số hồ sơ xử lý: 400
Đúng & trước hạn: 346
Trễ hạn 54
Trước hạn: 84.25%
Đúng hạn: 2.25%
Trễ hạn: 13.5%
UBND xã Nhân Đạo
Số hồ sơ xử lý: 347
Đúng & trước hạn: 333
Trễ hạn 14
Trước hạn: 66.57%
Đúng hạn: 29.39%
Trễ hạn: 4.04%
UBND xã Quảng Tín
Số hồ sơ xử lý: 1563
Đúng & trước hạn: 1521
Trễ hạn 42
Trước hạn: 54.19%
Đúng hạn: 43.12%
Trễ hạn: 2.69%
UBND xã Đăk Sin
Số hồ sơ xử lý: 275
Đúng & trước hạn: 240
Trễ hạn 35
Trước hạn: 82.55%
Đúng hạn: 4.73%
Trễ hạn: 12.72%
UBND xã Đạo Nghĩa
Số hồ sơ xử lý: 1475
Đúng & trước hạn: 1399
Trễ hạn 76
Trước hạn: 62.58%
Đúng hạn: 32.27%
Trễ hạn: 5.15%
Văn phòng HDND-UBND Huyện Đăk Rlấp
Số hồ sơ xử lý: 359
Đúng & trước hạn: 329
Trễ hạn 30
Trước hạn: 91.09%
Đúng hạn: 0.56%
Trễ hạn: 8.35%