Ban giám đốc Sở Y Tế
Số hồ sơ xử lý: 545
Đúng & trước hạn: 543
Trễ hạn 2
Trước hạn: 86.79%
Đúng hạn: 12.84%
Trễ hạn: 0.37%
Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Y tế - Trung tâm HCC
Số hồ sơ xử lý: 610
Đúng & trước hạn: 608
Trễ hạn 2
Trước hạn: 87.54%
Đúng hạn: 12.13%
Trễ hạn: 0.33%
Phòng Kế hoạch Nghiệp vụ Y – Dược
Số hồ sơ xử lý: 273
Đúng & trước hạn: 271
Trễ hạn 2
Trước hạn: 81.32%
Đúng hạn: 17.95%
Trễ hạn: 0.73%
Phòng Kế hoạch – Tài Chính
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng kế hoạch nghiệp vụ
Số hồ sơ xử lý: 287
Đúng & trước hạn: 287
Trễ hạn 0
Trước hạn: 92.33%
Đúng hạn: 7.67%
Trễ hạn: 0%
Phòng tổ chức cán bộ
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Thanh tra Sở Y Tế
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Văn phòng Sở Y Tế
Số hồ sơ xử lý: 288
Đúng & trước hạn: 288
Trễ hạn 0
Trước hạn: 92.36%
Đúng hạn: 7.64%
Trễ hạn: 0%