Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Xây dựng - Trung tâm HCC
Số hồ sơ xử lý: 215
Đúng & trước hạn: 208
Trễ hạn 7
Trước hạn: 83.26%
Đúng hạn: 13.49%
Trễ hạn: 3.25%
Chi cục Giám Định sở Xây dựng
Số hồ sơ xử lý: 83
Đúng & trước hạn: 76
Trễ hạn 7
Trước hạn: 61.45%
Đúng hạn: 30.12%
Trễ hạn: 8.43%
Phòng KT&VLXD sở Xây dựng
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng PTĐT&HTKT sở xây dựng
Số hồ sơ xử lý: 1
Đúng & trước hạn: 1
Trễ hạn 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng QLN&TTBĐS sở Xây dựng
Số hồ sơ xử lý: 1
Đúng & trước hạn: 1
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 100%
Trễ hạn: 0%
Phòng Quy hoạch Kiến trúc
Số hồ sơ xử lý: 5
Đúng & trước hạn: 5
Trễ hạn 0
Trước hạn: 80%
Đúng hạn: 20%
Trễ hạn: 0%
Thanh tra Sở Xây dựng
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Văn phòng Sở Xây dựng
Số hồ sơ xử lý: 173
Đúng & trước hạn: 168
Trễ hạn 5
Trước hạn: 87.86%
Đúng hạn: 9.25%
Trễ hạn: 2.89%