Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực VHTT&DL - Trung tâm HCC
Số hồ sơ xử lý: 203
Đúng & trước hạn: 203
Trễ hạn 0
Trước hạn: 89.16%
Đúng hạn: 10.84%
Trễ hạn: 0%
Văn phòng Sở VHTT&DL
Số hồ sơ xử lý: 200
Đúng & trước hạn: 200
Trễ hạn 0
Trước hạn: 89%
Đúng hạn: 11%
Trễ hạn: 0%