Ban giám đốc Sở KHĐT
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Ban giám đốc Sở LĐTBXH
Số hồ sơ xử lý: 181
Đúng & trước hạn: 171
Trễ hạn 10
Trước hạn: 90.61%
Đúng hạn: 3.87%
Trễ hạn: 5.52%
Ban giám đốc Sở TNMT
Số hồ sơ xử lý: 382
Đúng & trước hạn: 286
Trễ hạn 96
Trước hạn: 71.73%
Đúng hạn: 3.14%
Trễ hạn: 25.13%
Ban giám đốc Sở Tư pháp
Số hồ sơ xử lý: 55
Đúng & trước hạn: 51
Trễ hạn 4
Trước hạn: 81.82%
Đúng hạn: 10.91%
Trễ hạn: 7.27%
Ban giám đốc Sở Y Tế
Số hồ sơ xử lý: 553
Đúng & trước hạn: 550
Trễ hạn 3
Trước hạn: 85.53%
Đúng hạn: 13.92%
Trễ hạn: 0.55%
Ban giám đốc Sở công thương
Số hồ sơ xử lý: 212
Đúng & trước hạn: 211
Trễ hạn 1
Trước hạn: 96.23%
Đúng hạn: 3.3%
Trễ hạn: 0.47%
Ban giám đốc sở
Số hồ sơ xử lý: 128
Đúng & trước hạn: 128
Trễ hạn 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực BQLKCN - Trung tâm HCC
Số hồ sơ xử lý: 23
Đúng & trước hạn: 23
Trễ hạn 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực KHĐT - Trung Tâm HCC
Số hồ sơ xử lý: 14
Đúng & trước hạn: 9
Trễ hạn 5
Trước hạn: 50%
Đúng hạn: 14.29%
Trễ hạn: 35.71%
Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực LĐTB&XH - Trung tâm HCC
Số hồ sơ xử lý: 192
Đúng & trước hạn: 182
Trễ hạn 10
Trước hạn: 91.15%
Đúng hạn: 3.65%
Trễ hạn: 5.2%
Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực TT&TT - Trung tâm HCC
Số hồ sơ xử lý: 129
Đúng & trước hạn: 129
Trễ hạn 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tài chính - Trung tâm HCC
Số hồ sơ xử lý: 71
Đúng & trước hạn: 61
Trễ hạn 10
Trước hạn: 60.56%
Đúng hạn: 25.35%
Trễ hạn: 14.09%
Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tư pháp - Trung tâm HCC
Số hồ sơ xử lý: 4968
Đúng & trước hạn: 4847
Trễ hạn 121
Trước hạn: 95.29%
Đúng hạn: 2.27%
Trễ hạn: 2.44%
Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực VHTT&DL - Trung tâm HCC
Số hồ sơ xử lý: 389
Đúng & trước hạn: 389
Trễ hạn 0
Trước hạn: 96.4%
Đúng hạn: 3.6%
Trễ hạn: 0%
Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Xây dựng - Trung tâm HCC
Số hồ sơ xử lý: 290
Đúng & trước hạn: 263
Trễ hạn 27
Trước hạn: 82.41%
Đúng hạn: 8.28%
Trễ hạn: 9.31%
Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Y tế - Trung tâm HCC
Số hồ sơ xử lý: 614
Đúng & trước hạn: 611
Trễ hạn 3
Trước hạn: 86.48%
Đúng hạn: 13.03%
Trễ hạn: 0.49%
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
Số hồ sơ xử lý: 10503
Đúng & trước hạn: 9784
Trễ hạn 719
Trước hạn: 63.96%
Đúng hạn: 29.19%
Trễ hạn: 6.85%
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thành phố Gia Nghĩa
Số hồ sơ xử lý: 11440
Đúng & trước hạn: 9780
Trễ hạn 1660
Trước hạn: 74.95%
Đúng hạn: 10.54%
Trễ hạn: 14.51%
Chi cục Trồng trọt và BVTV
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Chi cục bảo vệ môi trường Sở TNMT
Số hồ sơ xử lý: 12
Đúng & trước hạn: 9
Trễ hạn 3
Trước hạn: 75%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 25%
Chi cục thuế TX Gia Nghĩa
Số hồ sơ xử lý: 2041
Đúng & trước hạn: 1235
Trễ hạn 806
Trước hạn: 59.38%
Đúng hạn: 1.13%
Trễ hạn: 39.49%
Chi cục thuế huyện Krông Nô
Số hồ sơ xử lý: 2162
Đúng & trước hạn: 2140
Trễ hạn 22
Trước hạn: 98.94%
Đúng hạn: 0.05%
Trễ hạn: 1.01%
Chi cục thuế huyện Tuy Đức
Số hồ sơ xử lý: 1310
Đúng & trước hạn: 1200
Trễ hạn 110
Trước hạn: 90.46%
Đúng hạn: 1.15%
Trễ hạn: 8.39%
Chi cục thuế huyện Đăk Glong
Số hồ sơ xử lý: 22
Đúng & trước hạn: 19
Trễ hạn 3
Trước hạn: 86.36%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 13.64%
Chi cục thuế huyện Đăk Mil
Số hồ sơ xử lý: 296
Đúng & trước hạn: 287
Trễ hạn 9
Trước hạn: 89.19%
Đúng hạn: 7.77%
Trễ hạn: 3.04%
Chi cục thuế huyện Đăk Rlâp
Số hồ sơ xử lý: 3167
Đúng & trước hạn: 2633
Trễ hạn 534
Trước hạn: 77.46%
Đúng hạn: 5.68%
Trễ hạn: 16.86%
Chi cục thuế huyện Đăk Song
Số hồ sơ xử lý: 3386
Đúng & trước hạn: 2956
Trễ hạn 430
Trước hạn: 85.06%
Đúng hạn: 2.24%
Trễ hạn: 12.7%
Lãnh đạo Thanh tra Tỉnh
Số hồ sơ xử lý: 147
Đúng & trước hạn: 146
Trễ hạn 1
Trước hạn: 98.64%
Đúng hạn: 0.68%
Trễ hạn: 0.68%
Lãnh đạo Trung tâm Hành chính công
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Lãnh đạo UBND Huyện Đăk Rlấp
Số hồ sơ xử lý: 1261
Đúng & trước hạn: 1041
Trễ hạn 220
Trước hạn: 75.34%
Đúng hạn: 7.22%
Trễ hạn: 17.44%
Lãnh đạo UBND tỉnh
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Lãnh đạo các Sở, ngành
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Lãnh đạo cục thuế tỉnh
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng Kiểm soát Thủ tục Hành chính sở tư pháp
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng Công nghệ thông tin
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng Doanh nghiệp kinh tế tập thể và tư nhân Sở KHĐT
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng HTKT&QLN
Số hồ sơ xử lý: 1
Đúng & trước hạn: 1
Trễ hạn 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng Hành chính - Tổng hợp TTHCC
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng Hành chính Tư pháp sở tư pháp
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng KT&QLHĐXD
Số hồ sơ xử lý: 2
Đúng & trước hạn: 2
Trễ hạn 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng Kiểm tra và Theo dõi thi hành VBQPPL sở tư pháp
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng Kế hoạch Nghiệp vụ Y – Dược
Số hồ sơ xử lý: 268
Đúng & trước hạn: 268
Trễ hạn 0
Trước hạn: 89.18%
Đúng hạn: 10.82%
Trễ hạn: 0%
Phòng Kế hoạch – Tài Chính
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng Lao động - Việc làm và Giáo dục nghề nghiệp
Số hồ sơ xử lý: 124
Đúng & trước hạn: 114
Trễ hạn 10
Trước hạn: 87.9%
Đúng hạn: 4.03%
Trễ hạn: 8.07%
Phòng Lao động tiền lương và bảo hiểm xã hội
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng LĐTBXH Huyện Đăk R'lâp
Số hồ sơ xử lý: 192
Đúng & trước hạn: 154
Trễ hạn 38
Trước hạn: 77.08%
Đúng hạn: 3.13%
Trễ hạn: 19.79%
Phòng NNPTNT Huyện Đăk R'lâp
Số hồ sơ xử lý: 7
Đúng & trước hạn: 7
Trễ hạn 0
Trước hạn: 85.71%
Đúng hạn: 14.29%
Trễ hạn: 0%
Phòng QHKT&PTĐT
Số hồ sơ xử lý: 7
Đúng & trước hạn: 7
Trễ hạn 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng QLCLCT
Số hồ sơ xử lý: 101
Đúng & trước hạn: 74
Trễ hạn 27
Trước hạn: 50.5%
Đúng hạn: 22.77%
Trễ hạn: 26.73%
Phòng QLCN
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng QLN&TTBĐS sở Xây dựng
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng Quản lý công nghiệp
Số hồ sơ xử lý: 22
Đúng & trước hạn: 22
Trễ hạn 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng Thanh Tra huyện Đăk Song
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng Tiếp nhận và trả kết quả TTHCC
Số hồ sơ xử lý: 72
Đúng & trước hạn: 63
Trễ hạn 9
Trước hạn: 83.33%
Đúng hạn: 4.17%
Trễ hạn: 12.5%
Phòng Văn bản và phổ biến, giáo dục pháp luật
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng Xây dựng và Thẩm định văn bản quy phạm pháp luật sở tư pháp
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng bưu chính viễn thông
Số hồ sơ xử lý: 4
Đúng & trước hạn: 4
Trễ hạn 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng bảo trợ xã hội và phòng chống tệ nạn
Số hồ sơ xử lý: 1
Đúng & trước hạn: 1
Trễ hạn 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng bảo vệ chăm sóc trẻ em và bình đằng giới
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng công nghệ thông tin
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng dân tộc Huyện Đăk R'lâp
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng giáo dục Huyện Đăk R'lâp
Số hồ sơ xử lý: 3
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 3
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 100%
Phòng hành chính và bổ trợ tư pháp
Số hồ sơ xử lý: 4968
Đúng & trước hạn: 4847
Trễ hạn 121
Trước hạn: 95.29%
Đúng hạn: 2.27%
Trễ hạn: 2.44%
Phòng khoa giáo văn xã Sở KHĐT
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng khoáng sản Tài nguyên nước Sở TNMT
Số hồ sơ xử lý: 16
Đúng & trước hạn: 14
Trễ hạn 2
Trước hạn: 81.25%
Đúng hạn: 6.25%
Trễ hạn: 12.5%
Phòng kinh tế hạ tầng Huyện Đăk R'lâp
Số hồ sơ xử lý: 72
Đúng & trước hạn: 61
Trễ hạn 11
Trước hạn: 81.94%
Đúng hạn: 2.78%
Trễ hạn: 15.28%
Phòng kinh tế ngành Sở KHĐT
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng kinh tế đối ngoại Sở KHĐT
Số hồ sơ xử lý: 13
Đúng & trước hạn: 8
Trễ hạn 5
Trước hạn: 46.15%
Đúng hạn: 15.38%
Trễ hạn: 38.47%
Phòng kiểm tra nội bộ
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng kê khai và kế toán thuế
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng kế hoạch nghiệp vụ
Số hồ sơ xử lý: 295
Đúng & trước hạn: 292
Trễ hạn 3
Trước hạn: 82.37%
Đúng hạn: 16.61%
Trễ hạn: 1.02%
Phòng kế hoạch tài chính
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng kỹ thuật hạ tầng
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng nội vụ Huyện Đăk R'lâp
Số hồ sơ xử lý: 104
Đúng & trước hạn: 104
Trễ hạn 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng pháp chế
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng pháp chế chính sách đất đai Sở TNMT
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng quy hoạch giao đất Sở TNMT
Số hồ sơ xử lý: 42
Đúng & trước hạn: 31
Trễ hạn 11
Trước hạn: 54.76%
Đúng hạn: 19.05%
Trễ hạn: 26.19%
Phòng quản lý năng lượng
Số hồ sơ xử lý: 8
Đúng & trước hạn: 8
Trễ hạn 0
Trước hạn: 87.5%
Đúng hạn: 12.5%
Trễ hạn: 0%
Phòng quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng quản lý thuế thu nhập cá nhân
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng quản lý thương mại
Số hồ sơ xử lý: 26629
Đúng & trước hạn: 26628
Trễ hạn 1
Trước hạn: 0.66%
Đúng hạn: 99.34%
Trễ hạn: 0%
Phòng quản lý xử lý vi phạm hành chính và thanh tra
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng thanh kiểm tra thuế
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng thanh tra Sở TNMT
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng thanh tra Sở TTTT
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng thanh tra thuế
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng thông tin báo chí xuất bản
Số hồ sơ xử lý: 125
Đúng & trước hạn: 125
Trễ hạn 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng tiếp TN&TKQ lĩnh vực TNMT - Trung tâm HCC
Số hồ sơ xử lý: 406
Đúng & trước hạn: 351
Trễ hạn 55
Trước hạn: 49.26%
Đúng hạn: 37.19%
Trễ hạn: 13.55%
Phòng tiếp nhận và trả kết quá Trung tâm HCC
Số hồ sơ xử lý: 4
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 4
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 100%
Phòng tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng tài chính kế hoạch Huyện Đăk R'lâp
Số hồ sơ xử lý: 154
Đúng & trước hạn: 152
Trễ hạn 2
Trước hạn: 92.21%
Đúng hạn: 6.49%
Trễ hạn: 1.3%
Phòng tài nguyên môi trường Huyện Đăk R'lâp
Số hồ sơ xử lý: 621
Đúng & trước hạn: 454
Trễ hạn 167
Trước hạn: 69.57%
Đúng hạn: 3.54%
Trễ hạn: 26.89%
Phòng tư pháp Huyện Đăk R'lâp
Số hồ sơ xử lý: 289
Đúng & trước hạn: 281
Trễ hạn 8
Trước hạn: 74.74%
Đúng hạn: 22.49%
Trễ hạn: 2.77%
Phòng tổ chức cán bộ
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng tổ chức cán bộ
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng tổng hợp nghiệp vụ dự toán pháp chế
Số hồ sơ xử lý: 1
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 1
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 100%
Phòng tổng hợp quy hoạch Sở KHĐT
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng tổng hợp đánh giá tác động môi trường Sở TNMT
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng văn hóa thông tin Huyện Đăk R'lâp
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng y tế Huyện Đăk R'lâp
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng đăng ký kinh doanh Sở KHĐT
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng đăng ký thống kê đo đạc Sở TNMT
Số hồ sơ xử lý: 45
Đúng & trước hạn: 13
Trễ hạn 32
Trước hạn: 26.67%
Đúng hạn: 2.22%
Trễ hạn: 71.11%
Phòng đấu thầu thẩm định và giám sát đầu tư
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Quỹ bảo vệ môi trường Sở TNMT
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Thanh tra
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Thanh tra Sở KHĐT
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Thanh tra Sở Xây dựng
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Thanh tra Sở Y Tế
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Thanh tra sở công thương
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Trung tâm công nghệ thông tin Sở TNMT
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Trung tâm công nghệ thông tin và truyền thông
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Trung tâm dịch vụ việc làm
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Trung tâm phát triển quỹ đât Sở TNMT
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Trung tâm quan trắc tài nguyên môi trường Sở TNMT
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Trung tâm tư vấn và xúc tiến đầu tư Sở KHĐT
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Trung tâm đo đạc và tư vấn tài nguyên môi trường Sở TNMT
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
UBND Phường Nghĩa Thành
Số hồ sơ xử lý: 323
Đúng & trước hạn: 297
Trễ hạn 26
Trước hạn: 82.04%
Đúng hạn: 9.91%
Trễ hạn: 8.05%
UBND Phường Nghĩa Tân
Số hồ sơ xử lý: 615
Đúng & trước hạn: 597
Trễ hạn 18
Trước hạn: 93.98%
Đúng hạn: 3.09%
Trễ hạn: 2.93%
UBND Phường Quảng Thành
Số hồ sơ xử lý: 284
Đúng & trước hạn: 266
Trễ hạn 18
Trước hạn: 84.86%
Đúng hạn: 8.8%
Trễ hạn: 6.34%
UBND TT Kiến Đức
Số hồ sơ xử lý: 832
Đúng & trước hạn: 801
Trễ hạn 31
Trước hạn: 70.31%
Đúng hạn: 25.96%
Trễ hạn: 3.73%
UBND xã Hưng Bình
Số hồ sơ xử lý: 70
Đúng & trước hạn: 53
Trễ hạn 17
Trước hạn: 64.29%
Đúng hạn: 11.43%
Trễ hạn: 24.28%
UBND xã Kiến Thành
Số hồ sơ xử lý: 1177
Đúng & trước hạn: 1133
Trễ hạn 44
Trước hạn: 53.27%
Đúng hạn: 42.99%
Trễ hạn: 3.74%
UBND xã Nghĩa Thắng
Số hồ sơ xử lý: 107
Đúng & trước hạn: 64
Trễ hạn 43
Trước hạn: 56.07%
Đúng hạn: 3.74%
Trễ hạn: 40.19%
UBND xã Nhân Cơ
Số hồ sơ xử lý: 562
Đúng & trước hạn: 516
Trễ hạn 46
Trước hạn: 70.28%
Đúng hạn: 21.53%
Trễ hạn: 8.19%
UBND xã Nhân Đạo
Số hồ sơ xử lý: 373
Đúng & trước hạn: 356
Trễ hạn 17
Trước hạn: 61.39%
Đúng hạn: 34.05%
Trễ hạn: 4.56%
UBND xã Quảng Tín
Số hồ sơ xử lý: 2118
Đúng & trước hạn: 2077
Trễ hạn 41
Trước hạn: 77.76%
Đúng hạn: 20.3%
Trễ hạn: 1.94%
UBND xã Đăk R'moan
Số hồ sơ xử lý: 299
Đúng & trước hạn: 281
Trễ hạn 18
Trước hạn: 82.27%
Đúng hạn: 11.71%
Trễ hạn: 6.02%
UBND xã Đăk Sin
Số hồ sơ xử lý: 721
Đúng & trước hạn: 647
Trễ hạn 74
Trước hạn: 74.34%
Đúng hạn: 15.4%
Trễ hạn: 10.26%
UBND xã Đạo Nghĩa
Số hồ sơ xử lý: 1188
Đúng & trước hạn: 1136
Trễ hạn 52
Trước hạn: 54.55%
Đúng hạn: 41.08%
Trễ hạn: 4.37%
Văn Phòng
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Văn phòng HDND-UBND Huyện Đăk Rlấp
Số hồ sơ xử lý: 241
Đúng & trước hạn: 179
Trễ hạn 62
Trước hạn: 68.88%
Đúng hạn: 5.39%
Trễ hạn: 25.73%
Văn phòng Sở KHĐT
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Văn phòng Sở LĐTBXH
Số hồ sơ xử lý: 94
Đúng & trước hạn: 92
Trễ hạn 2
Trước hạn: 94.68%
Đúng hạn: 3.19%
Trễ hạn: 2.13%
Văn phòng Sở TNMT
Số hồ sơ xử lý: 46
Đúng & trước hạn: 31
Trễ hạn 15
Trước hạn: 58.7%
Đúng hạn: 8.7%
Trễ hạn: 32.6%
Văn phòng Sở Tư pháp
Số hồ sơ xử lý: 4
Đúng & trước hạn: 3
Trễ hạn 1
Trước hạn: 25%
Đúng hạn: 50%
Trễ hạn: 25%
Văn phòng Sở VHTT&DL
Số hồ sơ xử lý: 383
Đúng & trước hạn: 383
Trễ hạn 0
Trước hạn: 96.61%
Đúng hạn: 3.39%
Trễ hạn: 0%
Văn phòng Sở Xây dựng
Số hồ sơ xử lý: 219
Đúng & trước hạn: 208
Trễ hạn 11
Trước hạn: 90.41%
Đúng hạn: 4.57%
Trễ hạn: 5.02%
Văn phòng Sở Y Tế
Số hồ sơ xử lý: 296
Đúng & trước hạn: 293
Trễ hạn 3
Trước hạn: 82.43%
Đúng hạn: 16.55%
Trễ hạn: 1.02%
Văn phòng sở
Số hồ sơ xử lý: 47
Đúng & trước hạn: 47
Trễ hạn 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Văn phòng sở công thương
Số hồ sơ xử lý: 4
Đúng & trước hạn: 4
Trễ hạn 0
Trước hạn: 75%
Đúng hạn: 25%
Trễ hạn: 0%
Văn phòng đăng ký đất đai Sở TNMT
Số hồ sơ xử lý: 7839
Đúng & trước hạn: 6965
Trễ hạn 874
Trước hạn: 83.91%
Đúng hạn: 4.94%
Trễ hạn: 11.15%