STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 000.00.31.H16-230801-0032 01/08/2023 04/08/2023 08/08/2023
Trễ hạn 2 ngày.
PHẠM VĂN TÙNG
2 000.00.31.H16-231101-0008 01/11/2023 15/11/2023 17/11/2023
Trễ hạn 2 ngày.
LÊ THỊ KIM LOAN -DMA
3 000.00.31.H16-231101-0019 01/11/2023 15/11/2023 17/11/2023
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN THỊ NGỌC HUỆ -DMA
4 000.00.31.H16-231101-0031 01/11/2023 15/11/2023 17/11/2023
Trễ hạn 2 ngày.
ĐẶNG THỊ MỸ HƯƠNG -DMA
5 000.00.31.H16-231101-0039 01/11/2023 15/11/2023 17/11/2023
Trễ hạn 2 ngày.
BÙI THỊ HOÀN HẢO -DMA
6 000.00.31.H16-231101-0049 01/11/2023 15/11/2023 17/11/2023
Trễ hạn 2 ngày.
TRẦN THANH HẰNG -DRLA DSH (CÙ THỊ QUỲNH HOA)
7 000.00.31.H16-230602-0026 02/06/2023 23/06/2023 28/06/2023
Trễ hạn 3 ngày.
SỬA CHỮA HẠ TẦNG, TRỒNG CÂY, HOA TẠI HOA VIÊN HỒ TÂY
8 000.00.31.H16-230802-0020 02/08/2023 07/08/2023 08/08/2023
Trễ hạn 1 ngày.
TẠ PHƯƠNG THÚY
9 000.00.31.H16-230802-0028 02/08/2023 07/08/2023 08/08/2023
Trễ hạn 1 ngày.
PHẠM THỊ CẨM TÚ
10 000.00.31.H16-230802-0037 02/08/2023 07/08/2023 08/08/2023
Trễ hạn 1 ngày.
LÝ THỊ TÂM
11 000.00.31.H16-231102-0003 02/11/2023 16/11/2023 17/11/2023
Trễ hạn 1 ngày.
HOÀNG BÌNH MINH -DMA
12 000.00.31.H16-231102-0020 02/11/2023 16/11/2023 17/11/2023
Trễ hạn 1 ngày.
SÙNG MÍ SÙNG -DRLA
13 000.20.31.H16-231103-0005 03/11/2023 24/11/2023 27/11/2023
Trễ hạn 1 ngày.
BÙI THỊ VỊNH
14 000.00.31.H16-230705-0029 05/07/2023 10/07/2023 11/07/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN ĐỨC LẬP
15 000.00.31.H16-230905-0036 05/09/2023 03/10/2023 04/10/2023
Trễ hạn 1 ngày.
LÊ TIẾN NHẤT -DRLA
16 000.00.31.H16-230905-0039 05/09/2023 03/10/2023 04/10/2023
Trễ hạn 1 ngày.
TRẦN KIM PHƯỚC -LS
17 000.00.31.H16-230907-0020 07/09/2023 28/09/2023 06/10/2023
Trễ hạn 6 ngày.
NGUYỄN CÔNG ĐOÀN -DMA
18 000.00.31.H16-230907-0029 07/09/2023 28/09/2023 06/10/2023
Trễ hạn 6 ngày.
TRẦN VĂN KHOA -DRLA (TT-CN)
19 000.00.31.H16-230907-0031 07/09/2023 28/09/2023 05/10/2023
Trễ hạn 5 ngày.
NGUYỄN LỆ THÚY HẰNG -DMA
20 000.00.31.H16-230808-0054 08/08/2023 11/08/2023 14/08/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN XUÂN HUYNH
21 000.00.31.H16-231109-0043 09/11/2023 23/11/2023 30/11/2023
Trễ hạn 5 ngày.
NGUYỄN VĂN TUẾ -DMA
22 000.00.31.H16-231010-0053 10/10/2023 13/10/2023 16/10/2023
Trễ hạn 1 ngày.
BÙI HOÀNG TUYẾN
23 000.00.31.H16-230711-0071 11/07/2023 14/07/2023 19/07/2023
Trễ hạn 3 ngày.
NGUYỄN THỊ HUYỀN
24 000.00.31.H16-230911-0009 11/09/2023 14/09/2023 17/09/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN ĐÌNH KHIÊM
25 000.00.31.H16-230911-0023 11/09/2023 14/09/2023 17/09/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN THỊ VINH
26 000.00.31.H16-230911-0028 11/09/2023 14/09/2023 17/09/2023
Trễ hạn 1 ngày.
BÙI XUÂN THẮNG
27 000.00.31.H16-230911-0035 11/09/2023 14/09/2023 17/09/2023
Trễ hạn 1 ngày.
LÊ THỊ MAI
28 000.00.31.H16-230912-0009 12/09/2023 03/10/2023 06/10/2023
Trễ hạn 3 ngày.
NGUYỄN ĐÌNH KHẢ; NGUYỄN MẠNH TÙNG -DMA (TT-TC)
29 000.00.31.H16-230912-0019 12/09/2023 15/09/2023 17/09/2023
Trễ hạn 0 ngày.
LÊ THỊ THU HOÀI
30 000.00.31.H16-230912-0056 12/09/2023 15/09/2023 17/09/2023
Trễ hạn 0 ngày.
NGUYỄN QUỐC DŨNG
31 000.00.31.H16-230613-0080 13/06/2023 16/06/2023 18/06/2023
Trễ hạn 0 ngày.
LÊ VĂN TRÀNG
32 000.00.31.H16-231113-0006 13/11/2023 20/11/2023 21/11/2023
Trễ hạn 1 ngày.
TRƯƠNG ĐÌNH THỎA -DMI
33 000.23.31.H16-230915-0001 15/09/2023 06/10/2023 11/10/2023
Trễ hạn 3 ngày.
LƯU THÀNH
34 000.00.31.H16-230915-0022 15/09/2023 06/10/2023 13/10/2023
Trễ hạn 5 ngày.
NGUYỄN VĂN LỢI -DMA (TT-CN)
35 000.00.31.H16-231016-0033 16/10/2023 06/11/2023 07/11/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN THỊ THẨM
36 000.00.31.H16-231116-0076 16/11/2023 21/11/2023 23/11/2023
Trễ hạn 2 ngày.
ĐẬU THỊ TÂM
37 000.00.31.H16-231017-0066 17/10/2023 20/10/2023 24/10/2023
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN TÙNG LÂM
38 000.00.31.H16-231017-0083 17/10/2023 20/10/2023 24/10/2023
Trễ hạn 2 ngày.
HUỲNH THỊ NGUYỆT
39 000.00.31.H16-231117-0036 17/11/2023 22/11/2023 23/11/2023
Trễ hạn 1 ngày.
ĐỖ VĂN HƯỞNG
40 000.00.31.H16-230918-0046 18/09/2023 21/09/2023 22/09/2023
Trễ hạn 1 ngày.
VŨ THỊ THANH XUÂN
41 000.00.31.H16-230918-0040 18/09/2023 21/09/2023 22/09/2023
Trễ hạn 1 ngày.
HOÀNG THỊ THANH TÂM
42 000.00.31.H16-231018-0028 18/10/2023 23/10/2023 24/10/2023
Trễ hạn 1 ngày.
PHẠM THỊ TIÊNG
43 000.00.31.H16-231018-0034 18/10/2023 01/11/2023 06/11/2023
Trễ hạn 3 ngày.
NGUYỄN ĐÌNH HÙNG -DRLA
44 000.00.31.H16-231018-0039 18/10/2023 23/10/2023 24/10/2023
Trễ hạn 1 ngày.
TRẦN THÀNH TÂM
45 000.26.31.H16-230919-0001 19/09/2023 10/10/2023 11/10/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN KHẮC NGỮ
46 000.00.31.H16-231120-0046 20/11/2023 27/11/2023 29/11/2023
Trễ hạn 2 ngày.
LÝ XUÂN KIỀU -DRLA
47 000.00.31.H16-231120-0047 20/11/2023 27/11/2023 29/11/2023
Trễ hạn 2 ngày.
DANH KÊ -DRLA
48 000.00.31.H16-231120-0048 20/11/2023 27/11/2023 29/11/2023
Trễ hạn 2 ngày.
DANH THỊ LAN -DRLA
49 000.00.31.H16-231120-0057 20/11/2023 27/11/2023 29/11/2023
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN THỊ KIM HẢO -DMA
50 000.00.31.H16-231121-0049 21/11/2023 28/11/2023 29/11/2023
Trễ hạn 1 ngày.
VĂN THỊ VIỆN -LS
51 000.00.31.H16-230922-0030 22/09/2023 20/10/2023 26/10/2023
Trễ hạn 4 ngày.
Y LÝ , LẦU VĂN LANH, LẦU VĂN PHÙNG -DRLA
52 000.00.31.H16-230922-0031 22/09/2023 20/10/2023 26/10/2023
Trễ hạn 4 ngày.
Y SIÊR BUÔN KRÔNG -DG
53 000.00.31.H16-230823-0041 23/08/2023 28/08/2023 29/08/2023
Trễ hạn 1 ngày.
ĐẶNG XUÂN PHÚ
54 000.00.31.H16-230823-0043 23/08/2023 28/08/2023 29/08/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN THỊ ĐAN THÙY
55 000.25.31.H16-231027-0002 27/10/2023 22/11/2023 28/11/2023
Trễ hạn 4 ngày.
NGUYỄN THỊ TAM
56 000.00.31.H16-231127-0040 27/11/2023 30/11/2023 01/12/2023
Trễ hạn 1 ngày.
HÀ XUÂN TÂM
57 000.00.31.H16-230828-0010 28/08/2023 27/09/2023 04/10/2023
Trễ hạn 5 ngày.
ĐINH THỊ ANH ĐÀO -DMA
58 000.00.31.H16-230828-0018 28/08/2023 27/09/2023 04/10/2023
Trễ hạn 5 ngày.
NGUYỄN DUY TRỌNG -DMA
59 000.00.31.H16-231031-0015 31/10/2023 14/11/2023 17/11/2023
Trễ hạn 3 ngày.
NGUYỄN TRUNG HIẾU -DMA
60 000.00.31.H16-231031-0045 31/10/2023 14/11/2023 17/11/2023
Trễ hạn 3 ngày.
NGUYỄN BÁ THANH -LS
61 000.00.31.H16-230301-0039 01/03/2023 15/03/2023 22/03/2023
Trễ hạn 5 ngày.
CHÀO CHẰN PHẨU -DRLA
62 000.00.31.H16-230601-0003 01/06/2023 15/06/2023 19/06/2023
Trễ hạn 2 ngày.
HÀ VĂN CHẮP -LS
63 000.00.31.H16-230801-0029 01/08/2023 22/08/2023 23/08/2023
Trễ hạn 1 ngày.
ĐẶNG NAM KIÊN CƯƠNG -DLAO
64 000.00.31.H16-230801-0037 01/08/2023 22/08/2023 23/08/2023
Trễ hạn 1 ngày.
LÊ HỒNG LÂM -DMA (TT-CN)
65 000.00.31.H16-230801-0049 01/08/2023 22/08/2023 23/08/2023
Trễ hạn 1 ngày.
TRỊNH THỊ NGỌC -DG
66 000.00.31.H16-230801-0050 01/08/2023 22/08/2023 23/08/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN THỊ KIM LỆ -DG
67 000.00.31.H16-230802-0021 02/08/2023 18/08/2023 20/08/2023
Trễ hạn 0 ngày.
NGUYỄN THỊ THU HIỀN -DMI
68 000.00.31.H16-230802-0042 02/08/2023 23/08/2023 29/08/2023
Trễ hạn 4 ngày.
PHẠM MINH SÁNG -LS
69 000.00.31.H16-230802-0062 02/08/2023 09/08/2023 23/08/2023
Trễ hạn 10 ngày.
NGUYỄN THỊ HƯỜNG -DG
70 000.00.31.H16-230103-0036 03/01/2023 07/02/2023 13/02/2023
Trễ hạn 4 ngày.
PHẠM QUANG HẬU -DS
71 000.00.31.H16-230103-0052 03/01/2023 17/01/2023 19/01/2023
Trễ hạn 2 ngày.
DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRẠI CHĂN NUÔI VỊT -DLAO
72 000.00.31.H16-230103-0072 03/01/2023 07/02/2023 13/02/2023
Trễ hạn 4 ngày.
NGUYỄN TRỌNG KỶ -DRLA
73 000.00.31.H16-230403-0017 03/04/2023 02/05/2023 25/05/2023
Trễ hạn 17 ngày.
TRẦN KIM PHƯỚC -LS
74 000.00.31.H16-230403-0018 03/04/2023 02/05/2023 25/05/2023
Trễ hạn 17 ngày.
DƯƠNG VĂN BÌNH; DƯƠNG VĂN THÌN -DRLA (NHẬP LẠI)
75 000.00.31.H16-230803-0014 03/08/2023 21/08/2023 23/08/2023
Trễ hạn 2 ngày.
TRẦN VĂN THÁI -DRLA
76 000.00.31.H16-230104-0103 04/01/2023 08/02/2023 13/02/2023
Trễ hạn 3 ngày.
LÊ VĂN HUYỀN -LS
77 000.00.31.H16-230804-0036 04/08/2023 15/09/2023 21/09/2023
Trễ hạn 4 ngày.
ĐẬU THỊ THỦY -DMA
78 000.00.31.H16-230804-0054 04/08/2023 22/08/2023 23/08/2023
Trễ hạn 1 ngày.
LÊ THỊ LỢI -DG
79 000.00.31.H16-230105-0005 05/01/2023 09/02/2023 13/02/2023
Trễ hạn 2 ngày.
LÊ TIẾN DŨNG -DG
80 000.00.31.H16-230105-0047 05/01/2023 02/02/2023 13/02/2023
Trễ hạn 7 ngày.
LẠI XUÂN GIAO -DG
81 000.00.31.H16-230905-0043 05/09/2023 21/09/2023 22/09/2023
Trễ hạn 1 ngày.
HỘ ÔNG BÙI VĂN TUẤT -DMINH
82 000.00.31.H16-230106-0009 06/01/2023 10/02/2023 13/02/2023
Trễ hạn 1 ngày.
PHẠM VĂN GIAI -DG
83 000.00.31.H16-230106-0034 06/01/2023 10/02/2023 13/02/2023
Trễ hạn 1 ngày.
LÊ VĂN TRUYỀN -DS
84 000.00.31.H16-230106-0041 06/01/2023 27/01/2023 13/02/2023
Trễ hạn 11 ngày.
PHẠM HỮU TÙNG -LS
85 000.00.31.H16-230106-0048 06/01/2023 10/02/2023 13/02/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN ỆT -DMA
86 000.00.31.H16-230906-0058 06/09/2023 20/09/2023 21/09/2023
Trễ hạn 1 ngày.
LƯƠNG THỊ CÚC -DMA
87 000.00.31.H16-230207-0020 07/02/2023 23/02/2023 24/02/2023
Trễ hạn 1 ngày.
H SON -DROT
88 000.00.31.H16-230407-0011 07/04/2023 08/05/2023 25/05/2023
Trễ hạn 13 ngày.
H NHEL BYĂ -DG
89 000.00.31.H16-230607-0078 07/06/2023 23/06/2023 28/06/2023
Trễ hạn 3 ngày.
HOÀNG THỊ TUYẾT LINH -DMI
90 000.00.31.H16-230707-0013 07/07/2023 11/08/2023 15/08/2023
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN VIẾT SỬ -DLAO
91 000.00.31.H16-230707-0032 07/07/2023 11/08/2023 15/08/2023
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN TRẦN ĐỘ -TAN
92 000.00.31.H16-230707-0033 07/07/2023 11/08/2023 18/08/2023
Trễ hạn 5 ngày.
NGUYỄN TIẾN THÀNH -TAN
93 000.00.31.H16-230707-0034 07/07/2023 11/08/2023 18/08/2023
Trễ hạn 5 ngày.
PHẠM VĂN ĐIỂN -TAN
94 000.23.31.H16-230808-0002 08/08/2023 29/08/2023 04/09/2023
Trễ hạn 4 ngày.
NGUYỄN ĐỨC LỢI
95 000.23.31.H16-230808-0011 08/08/2023 29/08/2023 04/09/2023
Trễ hạn 4 ngày.
LÊ THỊ MỸ HẠNH
96 000.00.31.H16-230109-0012 09/01/2023 06/02/2023 13/02/2023
Trễ hạn 5 ngày.
Y NY -DG
97 000.00.31.H16-230109-0040 09/01/2023 30/01/2023 31/01/2023
Trễ hạn 1 ngày.
BÙI NHẬT MINH -DS
98 000.00.31.H16-230109-0049 09/01/2023 06/02/2023 13/02/2023
Trễ hạn 5 ngày.
ĐẶNG VĂN NHIÊN -DROT
99 000.00.31.H16-230809-0010 09/08/2023 23/08/2023 29/08/2023
Trễ hạn 4 ngày.
NGUYỄN KHẮC TĂNG -LS
100 000.24.31.H16-230310-0005 10/03/2023 11/05/2023 29/05/2023
Trễ hạn 12 ngày.
HOÀNG THỊ LUYỄN
101 000.00.31.H16-230710-0043 10/07/2023 24/07/2023 25/07/2023
Trễ hạn 1 ngày.
HOÀNG THỊ THUỶ -DS
102 000.00.31.H16-230710-0044 10/07/2023 24/07/2023 25/07/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN VĂN NIÊN -DLAO
103 000.00.31.H16-230111-0037 11/01/2023 08/02/2023 13/02/2023
Trễ hạn 3 ngày.
PHAN VĂN THÂN -DLAO
104 000.00.31.H16-230411-0049 11/04/2023 10/05/2023 25/05/2023
Trễ hạn 11 ngày.
VŨ CAO SƠN -DRLA
105 000.00.31.H16-230811-0026 11/08/2023 01/09/2023 12/09/2023
Trễ hạn 7 ngày.
TRẦN VĂN ĐẠI -DMA
106 000.00.31.H16-230811-0030 11/08/2023 01/09/2023 12/09/2023
Trễ hạn 7 ngày.
LÊ NGỌC HÀ; NGUYỄN THỊ KIM TÍNH -DMA (TT-CN)
107 000.22.31.H16-230811-0006 11/08/2023 01/09/2023 04/09/2023
Trễ hạn 1 ngày.
ĐẶNG VĂN CỐNG - DROT
108 000.00.31.H16-230911-0049 11/09/2023 20/09/2023 23/09/2023
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN VĂN QUANG -DRLA
109 000.00.31.H16-230112-0046 12/01/2023 09/02/2023 13/02/2023
Trễ hạn 2 ngày.
LÊ MINH CÒN -DLAO
110 000.00.31.H16-230412-0033 12/04/2023 11/05/2023 25/05/2023
Trễ hạn 10 ngày.
NGUYỄN SƠN KIM -LS
111 000.00.31.H16-230412-0064 12/04/2023 17/04/2023 18/04/2023
Trễ hạn 1 ngày.
TRẦN VĂN LINH
112 000.00.31.H16-230612-0040 12/06/2023 10/07/2023 11/07/2023
Trễ hạn 1 ngày.
LA NGỌC TRUNG -DRLA
113 000.00.31.H16-230214-0008 14/02/2023 14/03/2023 22/03/2023
Trễ hạn 6 ngày.
DƯƠNG VĂN BÌNH; DƯƠNG VĂN THÌN -DRLA
114 000.00.31.H16-230214-0018 14/02/2023 14/03/2023 22/03/2023
Trễ hạn 6 ngày.
VƯƠNG VĂN HIỀN -DRLA
115 000.00.31.H16-230714-0036 14/07/2023 04/08/2023 23/08/2023
Trễ hạn 13 ngày.
Y KHOIH -TAN
116 000.00.31.H16-230814-0009 14/08/2023 04/09/2023 12/09/2023
Trễ hạn 6 ngày.
PHẠM TẤN SỸ -DMA
117 000.00.31.H16-230215-0028 15/02/2023 15/03/2023 22/03/2023
Trễ hạn 5 ngày.
SẦM VĂN CƯỜNG -DRLA
118 000.00.31.H16-230215-0030 15/02/2023 15/03/2023 22/03/2023
Trễ hạn 5 ngày.
NGUYỄN VĂN DINH -DRLA
119 000.00.31.H16-230614-0048 15/06/2023 06/07/2023 18/07/2023
Trễ hạn 8 ngày.
LÊ VĂN ĐIỆP
120 000.00.31.H16-230815-0015 15/08/2023 22/08/2023 25/08/2023
Trễ hạn 3 ngày.
NGUYỄN BÁ THANH-LS
121 000.00.31.H16-230816-0022 16/08/2023 30/08/2023 31/08/2023
Trễ hạn 1 ngày.
TRẦN ĐÌNH PHÚC -DROT
122 000.00.31.H16-230117-0041 17/01/2023 27/01/2023 10/03/2023
Trễ hạn 30 ngày.
NGUYỄN VIẾT PHƯƠNG
123 000.00.31.H16-230417-0003 17/04/2023 11/05/2023 12/05/2023
Trễ hạn 1 ngày.
BÙI THỊ LỆ THỦY -DG
124 000.00.31.H16-230417-0005 17/04/2023 11/05/2023 12/05/2023
Trễ hạn 1 ngày.
BÙI THỊ LỆ THỦY -DG
125 000.00.31.H16-230417-0007 17/04/2023 11/05/2023 12/05/2023
Trễ hạn 1 ngày.
BÙI THỊ LỆ THỦY -DG
126 000.00.31.H16-230417-0008 17/04/2023 11/05/2023 12/05/2023
Trễ hạn 1 ngày.
BÙI THỊ LỆ THỦY -DG
127 000.00.31.H16-230417-0023 17/04/2023 18/05/2023 25/05/2023
Trễ hạn 5 ngày.
ĐẶNG CHÒI QUYÊN - DRLA
128 000.00.31.H16-230517-0010 17/05/2023 14/06/2023 19/06/2023
Trễ hạn 3 ngày.
NGUYỄN THỊ LỢI -DG
129 000.00.31.H16-230517-0011 17/05/2023 14/06/2023 19/06/2023
Trễ hạn 3 ngày.
BÙI THỊ UYÊN SA -DG
130 000.00.31.H16-230517-0063 17/05/2023 14/06/2023 19/06/2023
Trễ hạn 3 ngày.
ĐỖ VĂN HÀ -DG
131 000.00.31.H16-230717-0021 17/07/2023 07/08/2023 23/08/2023
Trễ hạn 12 ngày.
NGUYỄN VĂN THẮM; LÊ THỊ PHƯƠNG THANH; NGUYỄN THANH LONG -DMA (TT-CN)
132 000.00.31.H16-230717-0041 17/07/2023 24/07/2023 25/07/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN THANH TUẤN -DG
133 000.00.31.H16-230418-0021 18/04/2023 19/05/2023 25/05/2023
Trễ hạn 4 ngày.
ĐINH THỊ NGA -DG
134 000.00.31.H16-230518-0047 18/05/2023 15/06/2023 16/06/2023
Trễ hạn 1 ngày.
VŨ CAO SƠN -DRLA
135 000.00.31.H16-230718-0014 18/07/2023 08/08/2023 23/08/2023
Trễ hạn 11 ngày.
NGUYỄN THẾ PHƯƠNG; PHAN HÙNG CƯỜNG; NGÔ PHƯỚC ANH -DMA (TT-CN)
136 000.00.31.H16-230718-0049 18/07/2023 08/08/2023 23/08/2023
Trễ hạn 11 ngày.
HOÀNG THỊ KIM CHI; HOÀNG THỊ KIM LIÊN; HOÀNG THỊ THANH TÂM; HOÀNG THỊ LỆ THƠ -DMA (TT-TC)
137 000.00.31.H16-230818-0040 18/08/2023 08/09/2023 12/09/2023
Trễ hạn 2 ngày.
LÊ VĂN SỸ; NGUYỄN MẠNH HÒA -DMA (TT-TC)
138 000.00.31.H16-230818-0051 18/08/2023 08/09/2023 15/09/2023
Trễ hạn 5 ngày.
HOÀNG VĂN DÂN -LS
139 000.00.31.H16-230419-0034 19/04/2023 22/05/2023 25/05/2023
Trễ hạn 3 ngày.
NGUYỄN VĂN TU -DG
140 000.00.31.H16-230719-0047 19/07/2023 09/08/2023 23/08/2023
Trễ hạn 10 ngày.
LƯƠNG THỊ NGHĨA -DRLA
141 000.00.31.H16-230919-0029 19/09/2023 26/09/2023 27/09/2023
Trễ hạn 1 ngày.
LÝ QUỐC THẠCH -DG
142 000.00.31.H16-230220-0058 20/02/2023 20/03/2023 22/03/2023
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN ỆT -DMA
143 000.00.31.H16-230220-0076 20/02/2023 20/03/2023 22/03/2023
Trễ hạn 2 ngày.
PHAN VĂN HẢI; TRIỆU SÁNG SINH -DMA
144 000.00.31.H16-230420-0029 20/04/2023 23/05/2023 25/05/2023
Trễ hạn 2 ngày.
PHAN VĂN NHẤT -DG
145 000.00.31.H16-230720-0004 20/07/2023 07/08/2023 23/08/2023
Trễ hạn 12 ngày.
TIÊU THỊ PHƯƠNG THẢO -DRLA
146 000.00.31.H16-230720-0010 20/07/2023 10/08/2023 23/08/2023
Trễ hạn 9 ngày.
NGUYỄN THANH VIỆT; NGUYỄN THANH LONG -TAN (TT-TC)
147 000.00.31.H16-230720-0011 20/07/2023 07/08/2023 23/08/2023
Trễ hạn 12 ngày.
ĐẶNG HOÀNG SƠN -DRLA
148 000.00.31.H16-230720-0061 20/07/2023 10/08/2023 23/08/2023
Trễ hạn 9 ngày.
TRẦN THỊ KIM HOA; TRẦN ĐÌNH PHÚC -DMA (TT-TC)
149 000.00.31.H16-230920-0012 20/09/2023 11/10/2023 13/10/2023
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LINH
150 000.00.31.H16-230421-0020 21/04/2023 24/05/2023 25/05/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN VIẾT TÍN -LS
151 000.00.31.H16-230421-0021 21/04/2023 24/05/2023 25/05/2023
Trễ hạn 1 ngày.
ĐINH QUỐC TOẢN -LS
152 000.00.31.H16-230421-0064 21/04/2023 24/05/2023 25/05/2023
Trễ hạn 1 ngày.
HOÀNG NGỌC LONG -LS
153 000.00.31.H16-230721-0050 21/07/2023 11/08/2023 23/08/2023
Trễ hạn 8 ngày.
TRẦN QUỐC CƯỜNG -TAN
154 000.00.31.H16-230821-0046 21/08/2023 28/08/2023 29/08/2023
Trễ hạn 1 ngày.
ĐÕ VĂN HIỂU -DG
155 000.00.31.H16-221222-0001 22/12/2022 19/01/2023 13/02/2023
Trễ hạn 17 ngày.
HOÀNG ĐỨC KHANH -DRLA
156 000.00.31.H16-230223-0028 23/02/2023 13/03/2023 14/03/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN THANH PHƯƠNG -DS (GDT)
157 000.26.31.H16-230523-0004 23/05/2023 13/06/2023 19/07/2023
Trễ hạn 26 ngày.
NGUYỄN VĂN CAO
158 000.00.31.H16-230224-0052 24/02/2023 17/03/2023 22/03/2023
Trễ hạn 3 ngày.
LÊ HỮU TUẤN -DLAO
159 000.00.31.H16-230724-0031 24/07/2023 14/08/2023 04/09/2023
Trễ hạn 15 ngày.
NGUYỄN THỊ LẠI -DG
160 000.00.31.H16-230724-0041 24/07/2023 14/08/2023 23/08/2023
Trễ hạn 7 ngày.
NGUYỄN THỊ NGỌC SƯƠNG -DMA
161 000.00.31.H16-230725-0032 25/07/2023 15/08/2023 23/08/2023
Trễ hạn 6 ngày.
VĂN THỊ NỮ - TAN
162 000.00.31.H16-230725-0036 25/07/2023 22/08/2023 30/08/2023
Trễ hạn 6 ngày.
TRIỆU SÁNG SINH -DMA
163 000.00.31.H16-230725-0045 25/07/2023 15/08/2023 29/08/2023
Trễ hạn 10 ngày.
TRẦN VĂN VŨ -DG
164 000.00.31.H16-230725-0049 25/07/2023 15/08/2023 23/08/2023
Trễ hạn 6 ngày.
NGUYỄN TIẾN DŨNG -TAN ĐSD LAI HỮU TÀI
165 000.00.31.H16-230925-0005 25/09/2023 25/09/2023 26/09/2023
Trễ hạn 1 ngày.
ĐINH THỊ NGỌC ÁNH
166 000.00.31.H16-230726-0005 26/07/2023 16/08/2023 23/08/2023
Trễ hạn 5 ngày.
TRẦN VĂN THANH; TRẦN THỊ PHƯƠNG -DG (TT-TC)
167 000.00.31.H16-230727-0027 27/07/2023 17/08/2023 23/08/2023
Trễ hạn 4 ngày.
TRƯƠNG TRỌNG ĐIỀU -LS
168 000.00.31.H16-230727-0029 27/07/2023 17/08/2023 29/08/2023
Trễ hạn 8 ngày.
HỒ VĂN PHƯƠNG -DG
169 000.00.31.H16-230727-0031 27/07/2023 14/08/2023 23/08/2023
Trễ hạn 7 ngày.
CAO MINH QUANG -DMA
170 000.00.31.H16-230727-0042 27/07/2023 17/08/2023 29/08/2023
Trễ hạn 8 ngày.
BÙI THỊ TÂM -DG
171 000.00.31.H16-221227-0016 27/12/2022 18/01/2023 13/02/2023
Trễ hạn 18 ngày.
PHẠM VĂN MẠNH -DRLA
172 000.00.31.H16-230728-0007 28/07/2023 15/08/2023 23/08/2023
Trễ hạn 6 ngày.
PHẠM MAI PHƯƠNG -DRLA (DSH) PHAN THÚY PHƯỢNG
173 000.00.31.H16-230728-0011 28/07/2023 18/08/2023 23/08/2023
Trễ hạn 3 ngày.
NGUYỄN HOÀNG TRUNG; BÙI XUÂN BẢY -DRLA (TT-CN)
174 000.00.31.H16-230728-0022 28/07/2023 18/08/2023 23/08/2023
Trễ hạn 3 ngày.
NGUYỄN ĐỨC THÔNG-DLAO
175 000.00.31.H16-230728-0035 28/07/2023 15/08/2023 23/08/2023
Trễ hạn 6 ngày.
TRẦN VĂN TÂN -DG
176 000.00.31.H16-230728-0037 28/07/2023 18/08/2023 23/08/2023
Trễ hạn 3 ngày.
TRẦN THỊ LƯƠNG, NGUYỄN THỊ PHƯƠNG, TRẦN THANH BẢO -DLAO
177 000.00.31.H16-230728-0038 28/07/2023 18/08/2023 23/08/2023
Trễ hạn 3 ngày.
VƯƠNG ĐÌNH TUYẾN -DLAO
178 000.00.31.H16-230828-0019 28/08/2023 20/09/2023 25/09/2023
Trễ hạn 3 ngày.
HOÀNG THỊ BIỀN; HỨA VĂN MÌNH; HOÀNG PHÚC LIỀN; TRIỆU TRẦN SINH -LS (TT-CN)
179 000.00.31.H16-230828-0029 28/08/2023 20/09/2023 25/09/2023
Trễ hạn 3 ngày.
NGUYỄN THỊ HỒNG SƯƠNG; NGUYỄN MẠNH LINH; NGUYỄN HẢI ĐĂNG; NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH; NGUYỄN ANH TUẤN; NGUYỄN THÀNH LUÂN PHẠM QUANG TÌNH; DƯƠNG QUỐC BẢO -DMA (TT-TC)
180 000.21.31.H16-230329-0001 29/03/2023 19/04/2023 26/04/2023
Trễ hạn 5 ngày.
PHẠM TRUNG THÀNH
181 000.00.31.H16-230329-0062 29/03/2023 14/04/2023 20/04/2023
Trễ hạn 4 ngày.
CHU VĂN PHÚ -DLAO
182 000.00.31.H16-230329-0078 29/03/2023 03/04/2023 04/04/2023
Trễ hạn 1 ngày.
PHAN VĂN THÀNH
183 000.00.31.H16-221229-0033 29/12/2022 03/02/2023 13/02/2023
Trễ hạn 6 ngày.
NGUYỄN THỊ MỘNG NGUYỆT -LS
184 000.00.31.H16-230630-0026 30/06/2023 05/07/2023 06/07/2023
Trễ hạn 1 ngày.
H SANH -TAN
185 000.00.31.H16-230630-0028 30/06/2023 05/07/2023 06/07/2023
Trễ hạn 1 ngày.
ĐỖ ĐÌNH VINH -DLAO
186 000.00.31.H16-230630-0031 30/06/2023 05/07/2023 06/07/2023
Trễ hạn 1 ngày.
VŨ MẠNH CƯỜNG -DMI
187 000.00.31.H16-230830-0031 30/08/2023 22/09/2023 25/09/2023
Trễ hạn 1 ngày.
TRẦN NGỌC THẠCH -DMA (TT-CN)
188 000.00.31.H16-230830-0055 30/08/2023 22/09/2023 25/09/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN VĂN TOÀN -DMA
189 000.00.31.H16-230731-0040 31/07/2023 21/08/2023 23/08/2023
Trễ hạn 2 ngày.
PHẠM LÃNH SÁNG-DLAO
190 000.29.31.H16-230808-0004 08/08/2023 15/08/2023 21/08/2023
Trễ hạn 4 ngày.
LƯƠNG TẤN XUÂN
191 000.29.31.H16-230621-0002 21/06/2023 22/06/2023 23/06/2023
Trễ hạn 1 ngày.
Y - JƠN KPOR
192 000.29.31.H16-230621-0003 21/06/2023 22/06/2023 23/06/2023
Trễ hạn 1 ngày.
Y THIÊN
193 000.29.31.H16-230323-0004 23/03/2023 24/03/2023 27/03/2023
Trễ hạn 1 ngày.
TRẦN VĂN ĐỨC
194 000.29.31.H16-231124-0003 24/11/2023 29/11/2023 30/11/2023
Trễ hạn 1 ngày.
CHÂU THI NỞ
195 000.29.31.H16-231127-0004 27/11/2023 29/11/2023 30/11/2023
Trễ hạn 1 ngày.
PHẠM VĂN TRÚC
196 000.29.31.H16-231127-0011 27/11/2023 29/11/2023 30/11/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN ĐỨC QUY
197 000.22.31.H16-230207-0003 07/02/2023 09/02/2023 10/02/2023
Trễ hạn 1 ngày.
LÊ THỊ DỊU HƯƠNG
198 000.22.31.H16-230914-0003 14/09/2023 15/09/2023 18/09/2023
Trễ hạn 1 ngày.
TRƯƠNG LÝ HÙNG
199 000.22.31.H16-231026-0001 26/10/2023 30/10/2023 31/10/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN MINH TRÍ
200 000.22.31.H16-231026-0002 26/10/2023 30/10/2023 31/10/2023
Trễ hạn 1 ngày.
PHẠM VĂN QUÂN
201 000.22.31.H16-231026-0004 26/10/2023 30/10/2023 31/10/2023
Trễ hạn 1 ngày.
ĐẶNG CHINH LONG
202 000.22.31.H16-230731-0007 31/07/2023 13/09/2023 14/09/2023
Trễ hạn 1 ngày.
VŨ THỊ TẰM - DROT
203 000.25.31.H16-231102-0007 02/11/2023 16/11/2023 17/11/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN THỊ XUÂN
204 000.25.31.H16-230206-0012 06/02/2023 13/02/2023 22/02/2023
Trễ hạn 7 ngày.
PHẠM THỊ HOA
205 000.25.31.H16-230306-0001 06/03/2023 21/03/2023 20/09/2023
Trễ hạn 130 ngày.
TRƯƠNG THỊ THIỆN-BĐ
206 000.25.31.H16-230207-0001 07/02/2023 14/02/2023 22/02/2023
Trễ hạn 6 ngày.
TRẦN THỊ HÂN
207 000.25.31.H16-230612-0014 12/06/2023 27/06/2023 20/09/2023
Trễ hạn 61 ngày.
TRẦN THỊ HỒNG CẨM - BĐ
208 000.25.31.H16-230614-0002 14/06/2023 14/06/2023 15/06/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN THỊ THU HƯỜNG
209 000.25.31.H16-230223-0003 23/02/2023 23/02/2023 24/02/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN THỊ KIM CHI
210 000.25.31.H16-230224-0006 24/02/2023 13/03/2023 20/09/2023
Trễ hạn 136 ngày.
NGUYỄN VĂN HUYNH- BD
211 000.25.31.H16-230424-0007 24/04/2023 12/05/2023 20/09/2023
Trễ hạn 93 ngày.
HOÀNG VĂN SỸ - BIẾN ĐỘNG
212 000.23.31.H16-230522-0008 22/05/2023 24/05/2023 25/05/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN MƯỜI
213 000.23.31.H16-230203-0001 03/02/2023 06/02/2023 07/02/2023
Trễ hạn 1 ngày.
HOÀNG THÁI SƠN
214 000.23.31.H16-230725-0001 25/07/2023 25/07/2023 27/07/2023
Trễ hạn 2 ngày.
TRẦN THỊ NGỌC SƯƠNG
215 000.23.31.H16-230626-0001 26/06/2023 28/06/2023 06/07/2023
Trễ hạn 6 ngày.
HOÀNG THỊ TUYỂN
216 000.23.31.H16-230626-0002 26/06/2023 29/06/2023 06/07/2023
Trễ hạn 5 ngày.
NGUYỄN DUY TÀI
217 000.23.31.H16-230626-0004 26/06/2023 28/06/2023 06/07/2023
Trễ hạn 6 ngày.
HOÀNG BÁ HOÀN
218 000.23.31.H16-230928-0001 28/09/2023 28/09/2023 29/09/2023
Trễ hạn 1 ngày.
ĐẬU BÁ HẢI
219 000.21.31.H16-230601-0001 01/06/2023 16/06/2023 25/09/2023
Trễ hạn 71 ngày.
PHÍ VĂN HÁI
220 000.21.31.H16-230602-0003 02/06/2023 30/06/2023 05/07/2023
Trễ hạn 3 ngày.
BÙI THỊ UYÊN SA
221 000.21.31.H16-230206-0004 06/02/2023 21/02/2023 25/09/2023
Trễ hạn 153 ngày.
HÀ THỊ HUỆ
222 000.21.31.H16-230406-0002 06/04/2023 05/05/2023 08/05/2023
Trễ hạn 1 ngày.
THÂN VĂN CHÂM
223 000.21.31.H16-230307-0003 07/03/2023 04/04/2023 08/04/2023
Trễ hạn 3 ngày.
PHAN TRỌNG CHIẾN
224 000.21.31.H16-221209-0001 09/12/2022 06/01/2023 11/01/2023
Trễ hạn 3 ngày.
NGUYỄN THỊ SƠN
225 000.21.31.H16-230710-0004 10/07/2023 12/07/2023 14/07/2023
Trễ hạn 2 ngày.
HOÀNG THỊ YẾN
226 000.21.31.H16-230111-0001 11/01/2023 13/01/2023 16/01/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN VĂN NAM
227 000.21.31.H16-230111-0003 11/01/2023 13/01/2023 16/01/2023
Trễ hạn 1 ngày.
PHAN ANH TUẤN
228 000.21.31.H16-230612-0002 12/06/2023 10/07/2023 11/07/2023
Trễ hạn 1 ngày.
HỒ HỮU THẾ
229 000.21.31.H16-230712-0002 12/07/2023 12/07/2023 14/07/2023
Trễ hạn 2 ngày.
HÒNG THỊ HUẾ
230 000.21.31.H16-230913-0001 13/09/2023 13/09/2023 14/09/2023
Trễ hạn 1 ngày.
ĐINH CÔNG VĂN
231 000.21.31.H16-230913-0004 13/09/2023 27/09/2023 28/09/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN VĂN QUÂN
232 000.21.31.H16-230316-0005 16/03/2023 31/03/2023 25/09/2023
Trễ hạn 125 ngày.
LÊ TĂNG VŨ
233 000.21.31.H16-230516-0002 16/05/2023 13/06/2023 14/06/2023
Trễ hạn 1 ngày.
BÙI THỊ UYÊN SA
234 000.21.31.H16-230920-0002 20/09/2023 22/09/2023 05/10/2023
Trễ hạn 9 ngày.
NGUYỄN THỊ NHUẬN
235 000.21.31.H16-230920-0003 20/09/2023 22/09/2023 05/10/2023
Trễ hạn 9 ngày.
NGUYỄN THỊ THẮM
236 000.21.31.H16-230621-0005 21/06/2023 26/06/2023 18/07/2023
Trễ hạn 16 ngày.
HUỲNH THỊ THU PHƯỢNG
237 000.21.31.H16-230222-0002 22/02/2023 22/02/2023 23/02/2023
Trễ hạn 1 ngày.
Y KRƠT
238 000.21.31.H16-230323-0004 23/03/2023 20/04/2023 24/04/2023
Trễ hạn 2 ngày.
ĐOÀN VĂN THANH
239 000.21.31.H16-230523-0005 23/05/2023 07/06/2023 25/09/2023
Trễ hạn 78 ngày.
PHÍ VĂN HÁI
240 000.21.31.H16-230425-0002 25/04/2023 26/05/2023 31/05/2023
Trễ hạn 3 ngày.
H SRÂN
241 000.26.31.H16-231106-0005 06/11/2023 13/11/2023 24/11/2023
Trễ hạn 9 ngày.
NGUYỄN VĂN NGỌC
242 000.26.31.H16-231107-0002 07/11/2023 14/11/2023 24/11/2023
Trễ hạn 8 ngày.
HOẢNG VĂN THẠCH
243 000.26.31.H16-230803-0003 03/08/2023 18/09/2023 22/09/2023
Trễ hạn 4 ngày.
NGUYỄN ANH ĐỨC
244 000.26.31.H16-230803-0004 03/08/2023 18/09/2023 22/09/2023
Trễ hạn 4 ngày.
TRẦN THANH SƠN
245 000.26.31.H16-230808-0007 08/08/2023 21/09/2023 22/09/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN HOÀNG
246 000.26.31.H16-231009-0001 09/10/2023 11/10/2023 24/10/2023
Trễ hạn 9 ngày.
VÕ THỊ THU HÀ
247 000.26.31.H16-231009-0004 09/10/2023 11/10/2023 24/10/2023
Trễ hạn 9 ngày.
VÕ THỊ THU HÀ
248 000.26.31.H16-230110-0011 10/01/2023 12/01/2023 30/01/2023
Trễ hạn 12 ngày.
HOÀNG NGỌC LỢI
249 000.26.31.H16-230310-0008 10/03/2023 02/05/2023 25/05/2023
Trễ hạn 17 ngày.
VÕ HUY TÂM
250 000.26.31.H16-230310-0009 10/03/2023 02/05/2023 25/05/2023
Trễ hạn 17 ngày.
ĐẶNG XUÂN NGA
251 000.26.31.H16-230810-0001 10/08/2023 29/09/2023 04/10/2023
Trễ hạn 3 ngày.
DƯƠNG ĐỨC TRỊ
252 000.26.31.H16-230111-0002 11/01/2023 13/01/2023 30/01/2023
Trễ hạn 11 ngày.
ĐẬU THỊ THỦY
253 000.26.31.H16-230411-0010 11/04/2023 12/04/2023 18/04/2023
Trễ hạn 4 ngày.
NGUYỄN THỊ HƯƠNG
254 000.26.31.H16-230213-0008 13/02/2023 15/02/2023 27/02/2023
Trễ hạn 8 ngày.
TRẦN THỊ MINH NHẬT
255 000.26.31.H16-230214-0006 14/02/2023 15/02/2023 27/02/2023
Trễ hạn 8 ngày.
NGUYỄN VĂN ÁI
256 000.26.31.H16-230216-0002 16/02/2023 17/02/2023 18/04/2023
Trễ hạn 42 ngày.
NGUYENX THỊ KIM TIẾN
257 000.26.31.H16-230216-0003 16/02/2023 17/02/2023 18/04/2023
Trễ hạn 42 ngày.
NGUYỄN THỊ KIM TIẾN
258 000.26.31.H16-230316-0002 16/03/2023 23/03/2023 18/04/2023
Trễ hạn 18 ngày.
NGUYỄN THỊ VINH
259 000.26.31.H16-230720-0009 20/07/2023 27/07/2023 31/07/2023
Trễ hạn 2 ngày.
TRẦN HỮU KHANG
260 000.26.31.H16-230421-0004 21/04/2023 24/04/2023 22/05/2023
Trễ hạn 19 ngày.
NGUYỄN VĂN AN
261 000.26.31.H16-230222-0007 22/02/2023 24/02/2023 27/02/2023
Trễ hạn 1 ngày.
TRẦN HỒNG
262 000.26.31.H16-231024-0003 24/10/2023 24/10/2023 26/10/2023
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN THANH HẢI
263 000.26.31.H16-230926-0001 26/09/2023 03/10/2023 05/10/2023
Trễ hạn 2 ngày.
TRẦN VĂN ĐẠI
264 000.26.31.H16-220829-0002 29/08/2022 31/08/2022 18/07/2023
Trễ hạn 227 ngày.
NGUYỄN QUỐC BẢO
265 000.26.31.H16-230731-0008 31/07/2023 13/09/2023 22/09/2023
Trễ hạn 7 ngày.
HOÀNG MINH HÙNG
266 000.27.31.H16-230807-0001 07/08/2023 14/08/2023 21/08/2023
Trễ hạn 5 ngày.
NGUYỄN DUY HÙNG (NKT NGUYỄN THỊ HẢI)
267 000.27.31.H16-230809-0001 09/08/2023 16/08/2023 21/08/2023
Trễ hạn 3 ngày.
HOÀNG VĂN CHÂU (NCT HOÀNG THỊ NGA)
268 000.27.31.H16-230809-0007 09/08/2023 16/08/2023 21/08/2023
Trễ hạn 3 ngày.
TRỊNH XUÂN VIỆT(NKT TRỊNH VĂN DUYỆT)
269 000.27.31.H16-231109-0007 09/11/2023 10/11/2023 13/11/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN THỊ HƯƠNG
270 000.27.31.H16-231110-0001 10/11/2023 10/11/2023 13/11/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN LAN ANH
271 000.27.31.H16-231110-0002 10/11/2023 10/11/2023 13/11/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN MINH TUẤN
272 000.27.31.H16-230516-0010 16/05/2023 16/05/2023 17/05/2023
Trễ hạn 1 ngày.
Y LUYÊN
273 000.27.31.H16-230516-0012 16/05/2023 16/05/2023 17/05/2023
Trễ hạn 1 ngày.
HOÀNG THỊ THƠM
274 000.27.31.H16-230516-0009 16/05/2023 16/05/2023 17/05/2023
Trễ hạn 1 ngày.
Y LUYÊN
275 000.27.31.H16-231017-0002 17/10/2023 20/10/2023 23/10/2023
Trễ hạn 1 ngày.
ĐẶNG THỊ VIỆT
276 000.27.31.H16-230920-0002 20/09/2023 20/09/2023 21/09/2023
Trễ hạn 1 ngày.
PHAN HỮU QUYỀN
277 000.27.31.H16-230823-0004 23/08/2023 30/08/2023 28/09/2023
Trễ hạn 21 ngày.
NGUYỄN VĂN THỌ (NCT NGUYỄN VĂN NHÀN)
278 000.27.31.H16-230224-0002 24/02/2023 24/02/2023 27/02/2023
Trễ hạn 1 ngày.
Y TỚI
279 000.27.31.H16-230824-0003 24/08/2023 25/08/2023 28/08/2023
Trễ hạn 1 ngày.
BẠCH THẾ LỰC
280 000.27.31.H16-230526-0002 26/05/2023 29/05/2023 30/05/2023
Trễ hạn 1 ngày.
TRẦN TIẾN DANH
281 000.27.31.H16-230526-0003 26/05/2023 29/05/2023 30/05/2023
Trễ hạn 1 ngày.
H BRÊM
282 000.27.31.H16-230526-0005 26/05/2023 29/05/2023 30/05/2023
Trễ hạn 1 ngày.
H PHI LA NHO
283 000.27.31.H16-221227-0007 27/12/2022 04/01/2023 07/01/2023
Trễ hạn 2 ngày.
BÙI ĐỨC KIÊN ( NCT BÙI VĂN BỔN)
284 000.27.31.H16-230829-0005 29/08/2023 07/09/2023 04/10/2023
Trễ hạn 19 ngày.
NGUYỄN QUỐC ĐĂNG (NCT NGUYỄN THỊ VƯƠNG)
285 000.27.31.H16-230829-0007 29/08/2023 07/09/2023 04/10/2023
Trễ hạn 19 ngày.
TRẦN TRỌNG KIỀU (TRẦN TRỌNG THẾ)
286 000.27.31.H16-230830-0003 30/08/2023 30/08/2023 31/08/2023
Trễ hạn 1 ngày.
HỒ NGỌC HOÀI PHƯỢNG
287 000.20.31.H16-230809-0003 09/08/2023 16/08/2023 21/08/2023
Trễ hạn 3 ngày.
NGUYỄN THỊ XUÂN LÀNH
288 000.20.31.H16-230814-0014 14/08/2023 29/08/2023 20/09/2023
Trễ hạn 16 ngày.
NGUYỄN HUYỀN TRANG
289 000.20.31.H16-230823-0005 23/08/2023 11/09/2023 20/09/2023
Trễ hạn 7 ngày.
VÕ TUẤN VŨ
290 000.20.31.H16-230823-0006 23/08/2023 11/09/2023 20/09/2023
Trễ hạn 7 ngày.
VÕ TRÍ HIỆP
291 000.20.31.H16-230823-0007 23/08/2023 11/09/2023 20/09/2023
Trễ hạn 7 ngày.
VÕ NAM TRƯỜNG
292 000.20.31.H16-230823-0009 23/08/2023 11/09/2023 20/09/2023
Trễ hạn 7 ngày.
MAI XUÂN HÂN
293 000.20.31.H16-230627-0002 27/06/2023 12/07/2023 20/09/2023
Trễ hạn 50 ngày.
LÊ CÔNG NHÃ
294 000.24.31.H16-230703-0003 03/07/2023 31/07/2023 09/08/2023
Trễ hạn 7 ngày.
LẦU VĂN LANH
295 000.24.31.H16-230703-0004 03/07/2023 31/07/2023 09/08/2023
Trễ hạn 7 ngày.
LẦU VĂN PHÙNG
296 000.24.31.H16-230703-0005 03/07/2023 31/07/2023 09/08/2023
Trễ hạn 7 ngày.
Y LÝ
297 000.24.31.H16-230104-0016 04/01/2023 05/01/2023 09/01/2023
Trễ hạn 2 ngày.
NÔNG VĂN ĐỀ
298 000.24.31.H16-230105-0001 05/01/2023 05/01/2023 09/01/2023
Trễ hạn 2 ngày.
TRẦN THẾ NGHĨA
299 000.24.31.H16-230105-0002 05/01/2023 05/01/2023 09/01/2023
Trễ hạn 2 ngày.
TẠ THỊ CHỌN
300 000.24.31.H16-230105-0004 05/01/2023 06/01/2023 09/01/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NỒNG THỊ CHÀN
301 000.24.31.H16-230106-0002 06/01/2023 06/01/2023 09/01/2023
Trễ hạn 1 ngày.
LÊ XUÂN THẮNG
302 000.24.31.H16-230807-0004 07/08/2023 14/08/2023 21/08/2023
Trễ hạn 5 ngày.
PHẠM THỊ SỎI
303 000.24.31.H16-221214-0001 14/12/2022 02/02/2023 13/02/2023
Trễ hạn 7 ngày.
NGUYỄN VĂN DŨNG
304 000.24.31.H16-230816-0003 16/08/2023 23/08/2023 28/09/2023
Trễ hạn 26 ngày.
PHÙNG THỊ HƯỜNG
305 000.24.31.H16-221221-0003 21/12/2022 09/02/2023 13/02/2023
Trễ hạn 2 ngày.
NÔNG VĂN KIÊN
306 000.24.31.H16-221222-0003 22/12/2022 10/02/2023 13/02/2023
Trễ hạn 1 ngày.
H NGAH BU NÂM
307 000.24.31.H16-230529-0002 29/05/2023 29/05/2023 30/05/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NÔNG VĂN HẬU
308 000.24.31.H16-230531-0006 31/05/2023 28/06/2023 03/07/2023
Trễ hạn 3 ngày.
LÊ TIẾN NHẤT
309 000.24.31.H16-230731-0002 31/07/2023 07/08/2023 14/08/2023
Trễ hạn 5 ngày.
LĂNG THỊ KHẰM
310 000.24.31.H16-230731-0003 31/07/2023 07/08/2023 14/08/2023
Trễ hạn 5 ngày.
SÙNG THỊ SỈ