STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 000.00.29.H16-230201-0016 01/02/2023 10/03/2023 13/03/2023
Trễ hạn 1 ngày.
H CHI HĐƠK CN HUY
2 000.00.29.H16-230201-0019 01/02/2023 22/02/2023 23/02/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN CÔNG AN- TÁCH THỬA
3 000.20.29.H16-230301-0003 01/03/2023 02/03/2023 03/03/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN VĂN BUN
4 000.00.29.H16-230801-0003 01/08/2023 24/08/2023 26/08/2023
Trễ hạn 1 ngày.
ĐỖ THỊ LOAN - CĐ
5 000.00.29.H16-230801-0030 01/08/2023 24/08/2023 27/08/2023
Trễ hạn 1 ngày.
PHẠM THỊ NHÂM - CĐ
6 000.00.29.H16-231101-0039 01/11/2023 22/11/2023 24/11/2023
Trễ hạn 2 ngày.
HỒ VĂN TÂM
7 000.00.29.H16-230602-0013 02/06/2023 09/06/2023 14/06/2023
Trễ hạn 3 ngày.
LÊ VĂN ĐANG-ĐKBĐ
8 000.00.29.H16-230602-0039 02/06/2023 09/06/2023 14/06/2023
Trễ hạn 3 ngày.
HÀ MINH TUẤN-ĐKBĐ
9 000.00.29.H16-230802-0004 02/08/2023 16/08/2023 28/08/2023
Trễ hạn 8 ngày.
HỨA VĂN BÁCH - CL DO MẤT
10 000.00.29.H16-230802-0018 02/08/2023 25/08/2023 27/08/2023
Trễ hạn 0 ngày.
NGUYỄN VĂN CƯỜNG - CĐ(ĐẤT EA PÔ)
11 000.00.29.H16-230802-0023 02/08/2023 25/08/2023 26/08/2023
Trễ hạn 0 ngày.
NGUYỄN THỊ CHÍN - CĐ
12 000.00.29.H16-231102-0002 02/11/2023 23/11/2023 24/11/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN ĐÔNG THỤ
13 000.00.29.H16-221202-0012 02/12/2022 20/02/2023 21/02/2023
Trễ hạn 1 ngày.
HOÀNG VĂN HÍNH CN MẠNH
14 000.00.29.H16-230103-0062 03/01/2023 13/02/2023 21/02/2023
Trễ hạn 6 ngày.
TRẦN CAO SANG CN ĐỨC
15 000.00.29.H16-230103-0071 03/01/2023 20/02/2023 21/02/2023
Trễ hạn 1 ngày.
HÀ VĂN LỢ CN, TC VIỆT, ANH
16 000.00.29.H16-230103-0077 03/01/2023 16/02/2023 21/02/2023
Trễ hạn 3 ngày.
NGUYỄN NGỌC LÂM CN TÁM ( ĐKBĐ)
17 000.22.29.H16-230203-0004 03/02/2023 28/04/2023 04/05/2023
Trễ hạn 3 ngày.
LÝ VĂN KHÀO
18 000.00.29.H16-230203-0011 03/02/2023 07/03/2023 13/03/2023
Trễ hạn 4 ngày.
LÊ ĐĂNG HÀ TK NGÂN, TRÂM( CMND)
19 000.00.29.H16-230403-0020 03/04/2023 16/05/2023 17/05/2023
Trễ hạn 1 ngày.
HÀ VĂN MẠNH CN TRIỀU
20 000.00.29.H16-230403-0065 03/04/2023 16/05/2023 17/05/2023
Trễ hạn 1 ngày.
PHAN TẤN DŨNG CN LOAN,THẢO(ĐKBĐ)
21 000.00.29.H16-230803-0005 03/08/2023 29/08/2023 03/09/2023
Trễ hạn 3 ngày.
DƯƠNG QUỐC ĐIỆP - HỢP THỬA
22 000.00.29.H16-230104-0093 04/01/2023 01/02/2023 07/02/2023
Trễ hạn 4 ngày.
NGUYỄN HOÀNG NAM - HỢP THỬA
23 000.00.29.H16-230104-0101 04/01/2023 10/02/2023 21/02/2023
Trễ hạn 7 ngày.
HỘ NGUYỄN VĂN MỤC TK HẢO ( ĐKBĐ)
24 000.00.29.H16-230104-0106 04/01/2023 16/02/2023 21/02/2023
Trễ hạn 3 ngày.
Y XUÂN NIÊ CN ĐỨC ( ĐKBĐ)
25 000.00.29.H16-230104-0107 04/01/2023 01/02/2023 07/02/2023
Trễ hạn 4 ngày.
NGUYỄN QUỐC HUY- TÁCH THỬA
26 000.00.29.H16-230104-0108 04/01/2023 01/02/2023 07/02/2023
Trễ hạn 4 ngày.
NGUYỄN THỊ NGỌC THẢO- TÁCH THỬA
27 000.00.29.H16-230105-0016 05/01/2023 20/02/2023 21/02/2023
Trễ hạn 1 ngày.
MAI VĂN CƯƠNG CN THỊNH, DÌNH, QUÝ ( ĐKBD)
28 000.00.29.H16-230105-0017 05/01/2023 20/02/2023 21/02/2023
Trễ hạn 1 ngày.
MAI VĂN HƯỚNG CN OANH
29 000.00.29.H16-230105-0018 05/01/2023 16/02/2023 21/02/2023
Trễ hạn 3 ngày.
HOÀNG VĂN SƠN CN, TC THỊNH, ANH ( ĐKBĐ)
30 000.00.29.H16-230105-0019 05/01/2023 02/02/2023 07/02/2023
Trễ hạn 3 ngày.
TRẦN MINH TÙNG- TÁCH THỬA
31 000.00.29.H16-230105-0022 05/01/2023 15/02/2023 21/02/2023
Trễ hạn 4 ngày.
VI THỊ PHẤN CN DÈN
32 000.00.29.H16-230105-0024 05/01/2023 16/02/2023 21/02/2023
Trễ hạn 3 ngày.
CHU QUỐC NGỌC SƠN CN LÀNH
33 000.21.29.H16-230405-0004 05/04/2023 12/04/2023 13/04/2023
Trễ hạn 1 ngày.
LƯƠNG THỊ HÀ
34 000.00.29.H16-230405-0024 05/04/2023 15/05/2023 17/05/2023
Trễ hạn 2 ngày.
LĂNG VĂN TÍCH CN HÀNH(CCCD) - ĐẤT ĐĂK WIL
35 000.00.29.H16-230605-0025 05/06/2023 19/06/2023 20/06/2023
Trễ hạn 1 ngày.
HÀ VĂN NGUYỆT-IN SAI
36 000.00.29.H16-230705-0022 05/07/2023 28/07/2023 31/07/2023
Trễ hạn 1 ngày.
H LƠ ÊNUÔL - CĐ(ĐẤT ĐẮK WIL)
37 000.00.29.H16-230206-0008 06/02/2023 08/03/2023 13/03/2023
Trễ hạn 3 ngày.
HỘ BÙI HỒNG HÀ TC HÀ, LIÊN( SỐ THỬA)
38 000.00.29.H16-230206-0047 06/02/2023 03/04/2023 09/06/2023
Trễ hạn 48 ngày.
NGUYỄN VĂN MƯỜI - THU HỒI
39 000.22.29.H16-230306-0003 06/03/2023 06/03/2023 07/03/2023
Trễ hạn 1 ngày.
ĐỖ THỊ QUỲNH HOA
40 000.00.29.H16-230406-0036 06/04/2023 02/06/2023 09/06/2023
Trễ hạn 5 ngày.
NGUYỄN VĂN THẮNG - THU HỒI
41 000.00.29.H16-230606-0023 06/06/2023 13/06/2023 14/06/2023
Trễ hạn 1 ngày.
TRẦN TIẾN VẬN-ĐKBĐ
42 000.00.29.H16-230606-0026 06/06/2023 13/06/2023 14/06/2023
Trễ hạn 1 ngày.
LÂM VĂN HỢP-ĐKBĐ
43 000.00.29.H16-230606-0035 06/06/2023 13/06/2023 14/06/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN VĂN CƯỜNG-ĐKBĐ
44 000.21.29.H16-230706-0002 06/07/2023 17/08/2023 28/08/2023
Trễ hạn 7 ngày.
HOÀNG VĂN MỌC - CĐ
45 000.00.29.H16-230906-0003 06/09/2023 20/09/2023 22/09/2023
Trễ hạn 2 ngày.
LƯƠNG VĂN QUY - IN SAI
46 000.22.29.H16-230307-0007 07/03/2023 24/05/2023 01/06/2023
Trễ hạn 6 ngày.
TRẦN VĂN BẢY
47 000.00.29.H16-230307-0046 07/03/2023 03/05/2023 09/06/2023
Trễ hạn 27 ngày.
LANG VĂN BÀNH - THU HỒI EAPO
48 000.00.29.H16-230407-0029 07/04/2023 05/06/2023 09/06/2023
Trễ hạn 4 ngày.
PHÙNG VĂN TOÁN - THU HỒI - ĐĂK WIL
49 000.00.29.H16-230407-0033 07/04/2023 05/06/2023 09/06/2023
Trễ hạn 4 ngày.
PHÙNG TRỌNG ĐIỀN - THU HỒI
50 000.00.29.H16-230607-0014 07/06/2023 28/06/2023 30/06/2023
Trễ hạn 2 ngày.
HOÀNG ĐÌNH TẠO - HỢP THỬA(ĐẤT TRÚC SƠN)
51 000.00.29.H16-230607-0047 07/06/2023 28/06/2023 30/06/2023
Trễ hạn 2 ngày.
TRIỆU VĂN BÌNH - HỢP THỬA
52 000.00.29.H16-230707-0018 07/07/2023 12/07/2023 13/07/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN THANH QUANG
53 000.21.29.H16-230707-0001 07/07/2023 18/08/2023 28/08/2023
Trễ hạn 6 ngày.
MA VĂN NHI - CĐ
54 000.23.29.H16-230907-0001 07/09/2023 08/09/2023 12/09/2023
Trễ hạn 2 ngày.
ĐINH VĂN THÂN
55 000.00.29.H16-221207-0013 07/12/2022 08/03/2023 13/03/2023
Trễ hạn 3 ngày.
ĐINH CÔNG XOAN CN CỪ ( ĐKBĐ)
56 000.00.29.H16-230208-0003 08/02/2023 05/04/2023 09/06/2023
Trễ hạn 46 ngày.
HỘ PHẠM VĂN HÙNG, PHẠM THỊ LIÊN - THU HỒI
57 000.00.29.H16-230208-0010 08/02/2023 10/03/2023 13/03/2023
Trễ hạn 1 ngày.
ĐINH VĂN TOÀN TC HIỆP
58 000.00.29.H16-230208-0013 08/02/2023 03/03/2023 14/03/2023
Trễ hạn 7 ngày.
NGÔ THỊ THÚY- CĐ
59 000.00.29.H16-230208-0022 08/02/2023 03/03/2023 13/03/2023
Trễ hạn 6 ngày.
NÔNG VĂN THỤY- CĐ
60 000.21.29.H16-210308-0011 08/03/2021 13/03/2023 17/03/2023
Trễ hạn 4 ngày.
HOÀNG VĂN HỌP
61 000.21.29.H16-230308-0003 08/03/2023 31/05/2023 01/06/2023
Trễ hạn 1 ngày.
VI VĂN NHÂN
62 000.00.29.H16-230608-0021 08/06/2023 15/06/2023 16/06/2023
Trễ hạn 1 ngày.
MAI KHẢI HOÀN-ĐKBĐ
63 000.00.29.H16-230608-0024 08/06/2023 29/06/2023 30/06/2023
Trễ hạn 1 ngày.
TRẦN ĐỨC THẢNG - HỢP THỬA
64 000.23.29.H16-230908-0002 08/09/2023 11/09/2023 12/09/2023
Trễ hạn 1 ngày.
HOÀNG VĂN TÂM
65 000.00.29.H16-230309-0060 09/03/2023 05/05/2023 09/06/2023
Trễ hạn 25 ngày.
H RĨ - KBUÔR - THU HỒI
66 000.24.29.H16-230609-0001 09/06/2023 12/06/2023 16/06/2023
Trễ hạn 4 ngày.
NGÔ VĂN THÀNH
67 000.23.29.H16-221109-0004 09/11/2022 31/08/2023 07/09/2023
Trễ hạn 5 ngày.
QUÁCH VĂN NGÀ (CẤP MỚI)
68 000.21.29.H16-230110-0004 10/01/2023 14/02/2023 23/02/2023
Trễ hạn 7 ngày.
TRẦN VĂN KHÁNH
69 000.00.29.H16-230110-0021 10/01/2023 16/02/2023 21/02/2023
Trễ hạn 3 ngày.
HỘ HOÀNG VĂN SỊ TC SỊ, CHIẾN
70 000.00.29.H16-230110-0022 10/01/2023 16/02/2023 21/02/2023
Trễ hạn 3 ngày.
HỘ HOÀNG VĂN SỊ TC CHIẾN
71 000.00.29.H16-230110-0029 10/01/2023 16/02/2023 21/02/2023
Trễ hạn 3 ngày.
HỘ HOÀNG VĂN SỊ TC SỊ,SONG
72 000.00.29.H16-230210-0012 10/02/2023 07/04/2023 09/06/2023
Trễ hạn 44 ngày.
MAI VĂN ĐỆ - THU HỒI
73 000.00.29.H16-230410-0041 10/04/2023 02/05/2023 05/05/2023
Trễ hạn 3 ngày.
H NGET KNUL - HỢP THỬA
74 000.00.29.H16-230410-0043 10/04/2023 02/05/2023 05/05/2023
Trễ hạn 3 ngày.
H NGET KNUL - HỢP THỬA
75 000.00.29.H16-230410-0048 10/04/2023 06/06/2023 09/06/2023
Trễ hạn 3 ngày.
LÊ ĐỨC PHỤC - THU HỒI
76 000.22.29.H16-230810-0003 10/08/2023 07/09/2023 11/09/2023
Trễ hạn 2 ngày.
TRIỆU NGỌC QUYÊT
77 000.24.29.H16-230810-0003 10/08/2023 07/09/2023 11/09/2023
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN XUÂN THUYÊN - CĐ,CL
78 000.00.29.H16-230111-0026 11/01/2023 17/02/2023 21/02/2023
Trễ hạn 2 ngày.
HỨA VĂN KIỀU TK NINH, TOÀN
79 000.00.29.H16-230411-0011 11/04/2023 03/05/2023 05/05/2023
Trễ hạn 2 ngày.
HOÀNG XUÂN KIÊN
80 000.00.29.H16-230511-0041 11/05/2023 23/06/2023 27/06/2023
Trễ hạn 2 ngày.
HÀ THỊ CHẬP - CĐ
81 000.00.29.H16-230711-0026 11/07/2023 10/08/2023 28/08/2023
Trễ hạn 12 ngày.
HOÀNG VĂN CÁY - CĐ
82 000.00.29.H16-230711-0039 11/07/2023 10/08/2023 28/08/2023
Trễ hạn 12 ngày.
THẨM VĂN DÌ - CĐ
83 000.00.29.H16-230911-0035 11/09/2023 12/09/2023 13/09/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NÔNG VĂN TÀI
84 000.00.29.H16-230911-0037 11/09/2023 12/09/2023 13/09/2023
Trễ hạn 1 ngày.
BẾ THỊ LIỄU
85 000.00.29.H16-230911-0038 11/09/2023 12/09/2023 13/09/2023
Trễ hạn 1 ngày.
TÔ VĂN THỤ
86 000.00.29.H16-230911-0040 11/09/2023 12/09/2023 13/09/2023
Trễ hạn 1 ngày.
HỒ BẢO CHUNG
87 000.00.29.H16-230911-0041 11/09/2023 12/09/2023 13/09/2023
Trễ hạn 1 ngày.
HỒ QUANG ANH
88 000.00.29.H16-230911-0042 11/09/2023 12/09/2023 13/09/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN CÔNG THƯƠNG
89 000.00.29.H16-230911-0043 11/09/2023 12/09/2023 13/09/2023
Trễ hạn 1 ngày.
H' MIT NIÊ
90 000.00.29.H16-230911-0045 11/09/2023 12/09/2023 13/09/2023
Trễ hạn 1 ngày.
VŨ VĂN BÁCH
91 000.00.29.H16-230911-0046 11/09/2023 12/09/2023 13/09/2023
Trễ hạn 1 ngày.
PHÙNG VĂN ĐIỂN
92 000.00.29.H16-230911-0047 11/09/2023 12/09/2023 13/09/2023
Trễ hạn 1 ngày.
LÊ MINH HÙNG
93 000.00.29.H16-230911-0048 11/09/2023 12/09/2023 13/09/2023
Trễ hạn 1 ngày.
H YON KBUÔR
94 000.00.29.H16-230911-0049 11/09/2023 12/09/2023 13/09/2023
Trễ hạn 1 ngày.
HOÀNG VĂN THIẾT
95 000.00.29.H16-230911-0051 11/09/2023 12/09/2023 13/09/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN DUY CÔNG
96 000.00.29.H16-230911-0052 11/09/2023 12/09/2023 13/09/2023
Trễ hạn 1 ngày.
H' MIT NIÊ
97 000.00.29.H16-230911-0053 11/09/2023 12/09/2023 13/09/2023
Trễ hạn 1 ngày.
PHẠM THANH TUẤN
98 000.00.29.H16-230911-0054 11/09/2023 12/09/2023 13/09/2023
Trễ hạn 1 ngày.
ĐẬU VĂN TRỊ
99 000.00.29.H16-230112-0007 12/01/2023 13/02/2023 21/02/2023
Trễ hạn 6 ngày.
HOÀNG PHÚC- CĐ
100 000.22.29.H16-230112-0005 12/01/2023 10/05/2023 01/06/2023
Trễ hạn 16 ngày.
NGUYỄN THỊ THƠM
101 000.00.29.H16-230112-0013 12/01/2023 13/02/2023 21/02/2023
Trễ hạn 6 ngày.
NÔNG VĂN TRỖI- CĐ
102 000.00.29.H16-230112-0018 12/01/2023 09/02/2023 23/02/2023
Trễ hạn 10 ngày.
PHẠM VIẾT MÔN- TÁCH THỬA
103 000.00.29.H16-230412-0005 12/04/2023 04/05/2023 05/05/2023
Trễ hạn 1 ngày.
TRẦN CÔNG TRỢ - HỢP THỬA
104 000.00.29.H16-230412-0010 12/04/2023 04/05/2023 05/05/2023
Trễ hạn 1 ngày.
BÙI VĂN HẢO - HỢP THỬA
105 000.00.29.H16-230412-0014 12/04/2023 27/07/2023 28/07/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN XUÂN HÀNH
106 000.00.29.H16-230412-0015 12/04/2023 04/05/2023 05/05/2023
Trễ hạn 1 ngày.
HUỲNH NGỌC ÁNH - TÁCH THỬA
107 000.00.29.H16-230712-0012 12/07/2023 11/08/2023 28/08/2023
Trễ hạn 11 ngày.
NGUYỄN VĂN THƯỜNG - CĐ
108 000.00.29.H16-230712-0014 12/07/2023 11/08/2023 28/08/2023
Trễ hạn 11 ngày.
PHẠM NGỌC TÌNH - CĐ
109 000.00.29.H16-230712-0020 12/07/2023 11/08/2023 28/08/2023
Trễ hạn 11 ngày.
TRIỆU VĂN HOÀI - CĐ
110 000.25.29.H16-230712-0003 12/07/2023 13/07/2023 14/07/2023
Trễ hạn 1 ngày.
H DUYÊN BYĂ
111 000.00.29.H16-230113-0003 13/01/2023 10/02/2023 23/02/2023
Trễ hạn 9 ngày.
ĐẶNG THỊ KIM CƯƠNG- HƠP THỬA
112 000.00.29.H16-230113-0022 13/01/2023 14/02/2023 21/02/2023
Trễ hạn 5 ngày.
NGUYỄN VĂN CƯƠNG- CĐ
113 000.00.29.H16-230113-0025 13/01/2023 14/02/2023 21/02/2023
Trễ hạn 5 ngày.
NÔNG THỊ PHẨY- CĐ
114 612701190201029 13/02/2019 27/01/2023 08/02/2023
Trễ hạn 8 ngày.
LƯU VĂN THAO CN XÔ - CẤP ĐỔI
115 000.00.29.H16-230213-0021 13/02/2023 10/04/2023 09/06/2023
Trễ hạn 43 ngày.
TRẦN VI THÙY YẾN - THU HỒI
116 000.00.29.H16-230213-0030 13/02/2023 06/03/2023 13/03/2023
Trễ hạn 5 ngày.
NGUYỄN VĂN NHẤT- HỢP THỬA
117 000.00.29.H16-230313-0002 13/03/2023 09/05/2023 09/06/2023
Trễ hạn 23 ngày.
HOÀNG THỊ HƯỜNG - THU HỒI
118 000.00.29.H16-230713-0005 13/07/2023 14/08/2023 28/08/2023
Trễ hạn 10 ngày.
NÔNG VĂN HỊCH - CĐ
119 000.00.29.H16-230713-0013 13/07/2023 14/08/2023 28/08/2023
Trễ hạn 10 ngày.
NGÔ VĂN TRINH - CĐ
120 000.00.29.H16-230713-0014 13/07/2023 14/08/2023 28/08/2023
Trễ hạn 10 ngày.
H GIÊNG - CĐ
121 000.00.29.H16-230214-0005 14/02/2023 09/03/2023 13/03/2023
Trễ hạn 2 ngày.
TRẦN ĐỨC HẬU- CĐ
122 000.00.29.H16-230214-0009 14/02/2023 11/04/2023 09/06/2023
Trễ hạn 42 ngày.
H DJAH KBUÔR - THU HỒI
123 000.00.29.H16-230214-0019 14/02/2023 07/03/2023 20/03/2023
Trễ hạn 9 ngày.
NGUYỄN NGỌC CHÂU- HỢP THỬA
124 000.00.29.H16-230214-0024 14/02/2023 09/03/2023 13/03/2023
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN PHI LONG- CĐ
125 000.26.29.H16-230414-0003 14/04/2023 06/09/2023 07/09/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN VĂN MINH
126 000.26.29.H16-230414-0004 14/04/2023 08/08/2023 15/08/2023
Trễ hạn 5 ngày.
VŨ DUY HẠNH
127 000.26.29.H16-230414-0006 14/04/2023 21/07/2023 28/07/2023
Trễ hạn 5 ngày.
NGUYỄN VĂN ĐƯƠNG
128 000.00.29.H16-230414-0037 14/04/2023 25/04/2023 28/04/2023
Trễ hạn 3 ngày.
BÙI VĂN TUÂN
129 000.22.29.H16-230614-0004 14/06/2023 12/07/2023 11/09/2023
Trễ hạn 43 ngày.
LÊ VĂN ĐỊNH
130 000.23.29.H16-230614-0001 14/06/2023 15/06/2023 16/06/2023
Trễ hạn 1 ngày.
VI THỊ BUN MY
131 000.00.29.H16-230714-0011 14/07/2023 28/07/2023 31/07/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NÔNG THỊ PHỦ - CL TBS
132 000.00.29.H16-230714-0013 14/07/2023 15/08/2023 28/08/2023
Trễ hạn 9 ngày.
HỒ HỮU GIANG - CĐ
133 000.00.29.H16-230814-0017 14/08/2023 06/09/2023 11/09/2023
Trễ hạn 3 ngày.
HOÀNG VĂN TÍNH - CĐ
134 000.00.29.H16-221214-0021 14/12/2022 06/01/2023 09/01/2023
Trễ hạn 1 ngày.
BẾ BIÊN THÙY- CĐ
135 000.00.29.H16-230215-0030 15/02/2023 10/03/2023 13/03/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN VĂN HỮU- CĐ
136 000.00.29.H16-230215-0036 15/02/2023 10/03/2023 13/03/2023
Trễ hạn 1 ngày.
LANG VĂN BÀNH- CĐ
137 000.00.29.H16-230315-0001 15/03/2023 11/05/2023 09/06/2023
Trễ hạn 21 ngày.
NGÔ THỊ DUNG - THU HỒI
138 000.00.29.H16-230315-0009 15/03/2023 21/03/2023 22/03/2023
Trễ hạn 1 ngày.
VI MẠNH CƯỜNG
139 000.00.29.H16-230315-0012 15/03/2023 07/04/2023 11/04/2023
Trễ hạn 2 ngày.
TRẦN VĂN QUÝNH- CĐ
140 000.00.29.H16-230315-0015 15/03/2023 21/03/2023 22/03/2023
Trễ hạn 1 ngày.
VI THỊ HÀ
141 000.00.29.H16-230315-0042 15/03/2023 11/05/2023 09/06/2023
Trễ hạn 21 ngày.
TRẦN VĂN MINH, PHẠM THỊ HOA - THU HỒI
142 000.00.29.H16-230815-0015 15/08/2023 29/08/2023 05/09/2023
Trễ hạn 5 ngày.
PHÙNG VĂN KHA - CL DO MẤT
143 000.00.29.H16-230116-0010 16/01/2023 13/02/2023 23/02/2023
Trễ hạn 8 ngày.
LÊ MẠNH CƯỜNG- TÁCH THỬA
144 000.00.29.H16-230216-0006 16/02/2023 09/03/2023 13/03/2023
Trễ hạn 2 ngày.
LÒ KHĂM DUÔN- TÁCH THỬA
145 000.00.29.H16-230216-0011 16/02/2023 13/04/2023 09/06/2023
Trễ hạn 40 ngày.
PHẠM VĂN THÁI - THU HỒI
146 000.00.29.H16-230216-0012 16/02/2023 13/04/2023 09/06/2023
Trễ hạn 40 ngày.
NGÔ VĂN LÃM - THU HỒI
147 000.21.29.H16-230316-0002 16/03/2023 16/05/2023 01/06/2023
Trễ hạn 12 ngày.
HÙNG VĂN HƯƠNG
148 000.24.29.H16-230616-0009 16/06/2023 23/06/2023 13/07/2023
Trễ hạn 14 ngày.
LÊ VĂN ĐỊNH
149 000.00.29.H16-230616-0020 16/06/2023 18/07/2023 19/07/2023
Trễ hạn 1 ngày.
H-RY KBUÔR - CĐ
150 000.00.29.H16-230616-0021 16/06/2023 18/07/2023 19/07/2023
Trễ hạn 1 ngày.
HOÀNG VĂN CÁY - CĐ
151 000.00.29.H16-230117-0004 17/01/2023 16/02/2023 23/02/2023
Trễ hạn 5 ngày.
HÀ VĂN MẠNH- CĐ
152 000.00.29.H16-230117-0011 17/01/2023 16/02/2023 21/02/2023
Trễ hạn 3 ngày.
HỨA NGỌC SÍNH- CĐ
153 000.00.29.H16-230517-0053 17/05/2023 11/07/2023 12/07/2023
Trễ hạn 1 ngày.
MAI QUỐC CHÁNH - CĐ
154 000.00.29.H16-230717-0016 17/07/2023 16/08/2023 28/08/2023
Trễ hạn 8 ngày.
NGUYỄN THỊ HẢO - CĐ
155 000.00.29.H16-230717-0023 17/07/2023 16/08/2023 28/08/2023
Trễ hạn 8 ngày.
TRỊNH VĂN THANH - CĐ
156 000.25.29.H16-230418-0003 18/04/2023 25/04/2023 26/04/2023
Trễ hạn 1 ngày.
Y BHƯT BKRÔNG
157 000.00.29.H16-230718-0002 18/07/2023 10/08/2023 27/08/2023
Trễ hạn 11 ngày.
PHẠM VĂN THOẠI - CĐ
158 000.22.29.H16-230718-0003 18/07/2023 24/08/2023 28/08/2023
Trễ hạn 2 ngày.
TRÀN VĂN BẢY TC TỈNH, GÁI ( TÁCH THỬA)
159 000.00.29.H16-230818-0022 18/08/2023 01/09/2023 05/09/2023
Trễ hạn 2 ngày.
HỨA VĂN BÁCH - CL DO MẤT
160 000.00.29.H16-230519-0011 19/05/2023 09/06/2023 12/06/2023
Trễ hạn 1 ngày.
LỮ THỊ YẾN TC CẢNH(CCCD)
161 000.00.29.H16-230519-0025 19/05/2023 09/06/2023 12/06/2023
Trễ hạn 1 ngày.
TRẦN ĐĂNG MẠNH TC THÊM(CCCD)
162 000.00.29.H16-230519-0029 19/05/2023 09/06/2023 12/06/2023
Trễ hạn 1 ngày.
TRẦN THỊ HƯƠNG TC HÒA
163 000.00.29.H16-230719-0022 19/07/2023 09/08/2023 18/08/2023
Trễ hạn 7 ngày.
NÔNG THỊ KHẢI - HỢP THỬA
164 000.00.29.H16-230719-0025 19/07/2023 11/08/2023 27/08/2023
Trễ hạn 10 ngày.
LĂNG VĂN HÀ - CĐ(ĐẤT ĐẮK WIL)
165 000.26.29.H16-230420-0001 20/04/2023 27/06/2023 04/07/2023
Trễ hạn 5 ngày.
MAI XUÂN THÁI
166 000.00.29.H16-230720-0003 20/07/2023 14/08/2023 30/08/2023
Trễ hạn 12 ngày.
VŨ ĐÌNH NHƯ - CĐ
167 000.00.29.H16-230720-0004 20/07/2023 14/08/2023 27/08/2023
Trễ hạn 9 ngày.
LÊ ĐỨC PHỤC - CĐ
168 000.00.29.H16-230720-0007 20/07/2023 21/08/2023 28/08/2023
Trễ hạn 5 ngày.
HOÀNG THANH TÂM - CĐ
169 000.00.29.H16-230720-0008 20/07/2023 21/08/2023 28/08/2023
Trễ hạn 5 ngày.
LƯỢNG THỊ THANH - CĐ
170 000.00.29.H16-230720-0011 20/07/2023 14/08/2023 27/08/2023
Trễ hạn 9 ngày.
NGUYỄN VĂN MƯỜI - CĐ
171 000.00.29.H16-230720-0015 20/07/2023 14/08/2023 27/08/2023
Trễ hạn 9 ngày.
LẠI VĂN THÂN - CĐ
172 000.00.29.H16-230920-0001 20/09/2023 04/10/2023 10/10/2023
Trễ hạn 4 ngày.
NGUYỄN THỊ THO-IN SAI
173 000.00.29.H16-230920-0009 20/09/2023 04/10/2023 10/10/2023
Trễ hạn 4 ngày.
NGUYỄN THỊ TUẤT-IN SAI
174 000.00.29.H16-221220-0002 20/12/2022 14/02/2023 15/02/2023
Trễ hạn 1 ngày.
VŨ THÀNH PHƯƠNG- CĐDTT
175 000.00.29.H16-221220-0014 20/12/2022 10/01/2023 17/01/2023
Trễ hạn 5 ngày.
PHẠM THỊ THANH-TÁCH THỬA
176 000.00.29.H16-221220-0015 20/12/2022 03/01/2023 04/01/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NÔNG THỊ NHỚ-IN SAI
177 000.00.29.H16-230221-0028 21/02/2023 18/04/2023 09/06/2023
Trễ hạn 37 ngày.
CHU VĂN ĐÈO, LĂNG THỊ DÒI - THU HỒI
178 000.21.29.H16-230321-0004 21/03/2023 31/05/2023 01/06/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGÔ BÁ LƯỢNG
179 000.00.29.H16-230621-0007 21/06/2023 21/07/2023 25/07/2023
Trễ hạn 2 ngày.
TRẦN THỊ NGỌT - CĐ
180 000.00.29.H16-230721-0004 21/07/2023 22/08/2023 28/08/2023
Trễ hạn 4 ngày.
PHAN THỊ QUÝ - CĐ
181 000.00.29.H16-230721-0005 21/07/2023 11/08/2023 27/08/2023
Trễ hạn 10 ngày.
PHẠM XUÂN HẢI - TÁCH THỬA(ĐẤT EA PÔ)
182 000.00.29.H16-230721-0010 21/07/2023 15/08/2023 27/08/2023
Trễ hạn 8 ngày.
LÊ THỊ HƯỜNG - CĐ(ĐẤT ĐẮK DRÔNG)
183 000.00.29.H16-230721-0018 21/07/2023 15/08/2023 27/08/2023
Trễ hạn 8 ngày.
BÙI HỮU XÔ - CĐ
184 000.00.29.H16-230721-0021 21/07/2023 11/08/2023 26/08/2023
Trễ hạn 10 ngày.
PHẠM HUYỀN THANH DIỆU - HỢP THỬA(ĐẤT NAM DONG)
185 000.00.29.H16-230721-0028 21/07/2023 22/08/2023 28/08/2023
Trễ hạn 4 ngày.
BÙI VĂN PHIÊN - CĐ(ĐẤT TRÚC SƠN)
186 000.00.29.H16-230721-0033 21/07/2023 15/08/2023 27/08/2023
Trễ hạn 8 ngày.
TRẦN THỊ DI - CĐ(ĐẤT TÂM THẮNG)
187 000.20.29.H16-231121-0003 21/11/2023 24/11/2023 27/11/2023
Trễ hạn 1 ngày.
LƯU VĂN NGHĨA
188 000.00.29.H16-230622-0001 22/06/2023 24/07/2023 25/07/2023
Trễ hạn 1 ngày.
LÂM VĂN PHƯƠNG - CĐ
189 000.00.29.H16-230622-0033 22/06/2023 24/07/2023 25/07/2023
Trễ hạn 1 ngày.
HOÀNG VĂN THIẾT - CĐ
190 000.00.29.H16-230822-0010 22/08/2023 25/08/2023 28/08/2023
Trễ hạn 1 ngày.
VI VĂN TÂN
191 000.00.29.H16-230922-0004 22/09/2023 06/10/2023 10/10/2023
Trễ hạn 2 ngày.
HỒ THỊ TÙY-IN SAI
192 000.00.29.H16-230922-0014 22/09/2023 24/10/2023 27/10/2023
Trễ hạn 3 ngày.
NGUYỄN VĂN RIỄN TC NĂNG (NAM DONG)
193 000.00.29.H16-230922-0027 22/09/2023 06/10/2023 10/10/2023
Trễ hạn 2 ngày.
PHẠM VĂN CHƯƠNG-IN SAI
194 000.20.29.H16-231122-0001 22/11/2023 24/11/2023 27/11/2023
Trễ hạn 1 ngày.
MÃ VĂN QUAN
195 000.00.29.H16-221222-0001 22/12/2022 12/01/2023 07/02/2023
Trễ hạn 18 ngày.
NGUYỄN THỊ THÍA- TT
196 000.00.29.H16-221222-0002 22/12/2022 10/02/2023 15/02/2023
Trễ hạn 3 ngày.
HOÀNG VĂN THỜI- CĐDTT
197 000.00.29.H16-221222-0019 22/12/2022 16/01/2023 17/01/2023
Trễ hạn 1 ngày.
PHAN CHÍ CƯỜNG - CĐ
198 000.24.29.H16-230523-0002 23/05/2023 08/06/2023 20/06/2023
Trễ hạn 8 ngày.
PHẠM ĐỨC HẠNH
199 000.00.29.H16-230523-0020 23/05/2023 13/06/2023 14/06/2023
Trễ hạn 1 ngày.
PHÙNG VĂN MÍCH PCTS MÍCH,LƯỞNG
200 000.00.29.H16-230523-0029 23/05/2023 13/06/2023 14/06/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN THỊ THU TRANG CN OANH(ĐẤT EA PÔ)
201 000.23.29.H16-230823-0001 23/08/2023 24/08/2023 28/08/2023
Trễ hạn 2 ngày.
HÀ VĂN ĐÀO
202 000.23.29.H16-230823-0002 23/08/2023 24/08/2023 28/08/2023
Trễ hạn 2 ngày.
NÔNG HUY HOÀNG
203 000.21.29.H16-221223-0002 23/12/2022 10/02/2023 22/02/2023
Trễ hạn 8 ngày.
LÊ SỸ TÒNG CN VÕ
204 000.00.29.H16-230224-0002 24/02/2023 21/04/2023 09/06/2023
Trễ hạn 34 ngày.
NGÔ ĐỨC MAI
205 000.00.29.H16-230224-0008 24/02/2023 17/03/2023 20/03/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN VĂN HÒA- TÁCH THỬA
206 000.00.29.H16-230224-0043 24/02/2023 17/03/2023 20/03/2023
Trễ hạn 1 ngày.
TRẦN VĂN ĐỒNG- TÁCH THỬA
207 000.25.29.H16-230424-0002 24/04/2023 25/04/2023 26/04/2023
Trễ hạn 1 ngày.
LONG VŨ HOÀNG
208 000.00.29.H16-230724-0001 24/07/2023 14/08/2023 27/08/2023
Trễ hạn 9 ngày.
NGUYỄN THỊ YẾN - HỢP THỬA(ĐẤT EA PÔ)
209 000.00.29.H16-230724-0008 24/07/2023 23/08/2023 28/08/2023
Trễ hạn 3 ngày.
LÊ ĐỨC THỌ - CĐ
210 000.00.29.H16-230724-0010 24/07/2023 16/08/2023 27/08/2023
Trễ hạn 7 ngày.
VŨ VĂN THẮNG - CĐ
211 000.00.29.H16-230724-0014 24/07/2023 16/08/2023 26/08/2023
Trễ hạn 7 ngày.
VI VĂN DÈN - CĐ
212 000.00.29.H16-230724-0020 24/07/2023 16/08/2023 27/08/2023
Trễ hạn 7 ngày.
LÊ THỊ THƠM - CĐ
213 000.00.29.H16-230724-0033 24/07/2023 27/07/2023 28/07/2023
Trễ hạn 1 ngày.
LÊ VĂN TÂN
214 000.00.29.H16-230724-0034 24/07/2023 16/08/2023 27/08/2023
Trễ hạn 7 ngày.
PHẠM THỊ MAI NGA - CĐ
215 000.00.29.H16-230425-0032 25/04/2023 28/04/2023 30/04/2023
Trễ hạn 0 ngày.
HOÀNG THỊ HIỀN-ĐKBĐ
216 000.00.29.H16-230525-0021 25/05/2023 06/07/2023 18/07/2023
Trễ hạn 8 ngày.
NHÀ MÁY SẢN XUẤT VIÊN NÉN
217 000.00.29.H16-230525-0022 25/05/2023 06/07/2023 18/07/2023
Trễ hạn 8 ngày.
NHÀ MÁY SẢN XUẤT VIÊN NÉN
218 000.00.29.H16-230525-0024 25/05/2023 01/06/2023 07/06/2023
Trễ hạn 4 ngày.
PHÙNG VĂN ÂN-ĐKBĐ
219 000.00.29.H16-230525-0026 25/05/2023 01/06/2023 07/06/2023
Trễ hạn 4 ngày.
CAO ANH HÀ-ĐKBĐ
220 000.21.29.H16-230525-0008 25/05/2023 26/05/2023 29/05/2023
Trễ hạn 1 ngày.
H NGỄN BKRÔNG
221 000.00.29.H16-230725-0008 25/07/2023 17/08/2023 26/08/2023
Trễ hạn 6 ngày.
NGUYỄN ĐÌNH HUẤN - CĐ
222 000.00.29.H16-230725-0016 25/07/2023 24/08/2023 28/08/2023
Trễ hạn 2 ngày.
HOÀNG VĂN KHAO - CĐ
223 000.00.29.H16-230725-0017 25/07/2023 17/08/2023 27/08/2023
Trễ hạn 6 ngày.
VŨ ĐẠI PHONG - CĐ
224 000.00.29.H16-230725-0024 25/07/2023 24/08/2023 28/08/2023
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN VĂN HÙNG - CĐ
225 000.25.29.H16-231025-0006 25/10/2023 26/10/2023 27/10/2023
Trễ hạn 1 ngày.
H NUT - HRA
226 000.21.29.H16-210326-0003 26/03/2021 22/02/2023 17/03/2023
Trễ hạn 17 ngày.
BẾ THỊ LÀNH
227 000.00.29.H16-230526-0012 26/05/2023 02/06/2023 07/06/2023
Trễ hạn 3 ngày.
NGUYỄN VĂN HÙNG-ĐKBĐ
228 000.00.29.H16-230526-0016 26/05/2023 02/06/2023 07/06/2023
Trễ hạn 3 ngày.
PHÙNG THỊ VY-ĐKBĐ
229 000.00.29.H16-230526-0018 26/05/2023 02/06/2023 07/06/2023
Trễ hạn 3 ngày.
VI DUY KHÁNH-ĐKBĐ
230 000.00.29.H16-230726-0016 26/07/2023 18/08/2023 27/08/2023
Trễ hạn 5 ngày.
ĐẶNG THỊ THOA - CĐ
231 000.24.29.H16-231026-0006 26/10/2023 09/11/2023 10/11/2023
Trễ hạn 1 ngày.
LA THỊ HƯƠNG - CĐ
232 000.24.29.H16-231026-0007 26/10/2023 09/11/2023 10/11/2023
Trễ hạn 1 ngày.
HỒ NGỌC LƯƠNG - CĐ
233 000.00.29.H16-221226-0019 26/12/2022 26/01/2023 30/01/2023
Trễ hạn 2 ngày.
DÙNG VĂN PHIẾN TK TRỌNG( ĐKBĐ)
234 000.00.29.H16-221226-0025 26/12/2022 26/01/2023 30/01/2023
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN THỊ NHUNG PCLH THỎA
235 000.00.29.H16-221226-0029 26/12/2022 16/02/2023 21/02/2023
Trễ hạn 3 ngày.
HOÀNG THỊ THỨ CN MƠ, HOA ( ĐKBĐ)
236 000.00.29.H16-221226-0032 26/12/2022 07/02/2023 21/02/2023
Trễ hạn 10 ngày.
LÊ SỸ TÒNG CN VÕ, MINH ( ĐKBĐ)
237 000.00.29.H16-230227-0002 27/02/2023 08/03/2023 10/03/2023
Trễ hạn 2 ngày.
ĐINH VÂN TRANG- CĐ
238 000.00.29.H16-230327-0019 27/03/2023 05/04/2023 06/04/2023
Trễ hạn 1 ngày.
PHẠM THỊ THỦY- CĐ
239 000.00.29.H16-230727-0001 27/07/2023 21/08/2023 26/08/2023
Trễ hạn 4 ngày.
TRIỆU VĂN THẬN - CĐ
240 000.00.29.H16-230727-0007 27/07/2023 17/08/2023 27/08/2023
Trễ hạn 6 ngày.
ĐINH VĂN HIỆN - HỢP THỬA
241 000.00.29.H16-230727-0026 27/07/2023 21/08/2023 26/08/2023
Trễ hạn 4 ngày.
NGUYỄN THỊ LỢI - CĐ
242 000.00.29.H16-230727-0027 27/07/2023 21/08/2023 26/08/2023
Trễ hạn 4 ngày.
PHẠM HUYỀN THANH DIỆU - CĐ(ĐẤT NAM DONG)
243 000.00.29.H16-231127-0012 27/11/2023 28/11/2023 29/11/2023
Trễ hạn 1 ngày.
TRẦN TRIỆU QUỐC VƯƠNG
244 000.00.29.H16-231127-0013 27/11/2023 28/11/2023 29/11/2023
Trễ hạn 1 ngày.
VŨ QUỐC HUY
245 000.00.29.H16-231127-0014 27/11/2023 28/11/2023 29/11/2023
Trễ hạn 1 ngày.
PHAN ĐỨC TRỌNG
246 000.00.29.H16-231127-0015 27/11/2023 28/11/2023 29/11/2023
Trễ hạn 1 ngày.
ĐINH VĂN CHIẾN
247 000.00.29.H16-231127-0016 27/11/2023 28/11/2023 29/11/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN ĐỨC BÌNH
248 000.00.29.H16-231127-0017 27/11/2023 28/11/2023 29/11/2023
Trễ hạn 1 ngày.
VI VĂN CƯỜNG
249 000.00.29.H16-231127-0018 27/11/2023 28/11/2023 29/11/2023
Trễ hạn 1 ngày.
BÙI VĂN NGHIÊM
250 000.00.29.H16-231127-0019 27/11/2023 28/11/2023 29/11/2023
Trễ hạn 1 ngày.
ĐINH VĂN KHƯƠNG
251 000.00.29.H16-231127-0020 27/11/2023 28/11/2023 29/11/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN VĂN ĐỨC
252 000.00.29.H16-231127-0021 27/11/2023 28/11/2023 29/11/2023
Trễ hạn 1 ngày.
Y NGUEL BKRONG
253 000.00.29.H16-231127-0022 27/11/2023 28/11/2023 29/11/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN VIỆT THẮNG
254 000.00.29.H16-231127-0023 27/11/2023 28/11/2023 29/11/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN HỮU LÂM
255 000.00.29.H16-221227-0002 27/12/2022 27/01/2023 30/01/2023
Trễ hạn 1 ngày.
HỘ NGUYỄN XUÂN THỦY PC THỦY, PHƯỢNG( ĐKBĐ)
256 000.00.29.H16-221227-0012 27/12/2022 03/02/2023 21/02/2023
Trễ hạn 12 ngày.
PHÙNG VĂN CÀO CN CHIẾN, NÊN
257 000.00.29.H16-221227-0017 27/12/2022 09/02/2023 21/02/2023
Trễ hạn 8 ngày.
VŨ VĂN BẰNG CN TIẾN, PHƯỚC
258 000.00.29.H16-230428-0043 28/04/2023 27/07/2023 28/07/2023
Trễ hạn 1 ngày.
THIỀU VĂN PHƯỢNG - CĐ
259 000.00.29.H16-230728-0017 28/07/2023 18/08/2023 27/08/2023
Trễ hạn 5 ngày.
LÊ VĂN HỢI - HỢP THỬA
260 000.00.29.H16-230728-0018 28/07/2023 18/08/2023 27/08/2023
Trễ hạn 5 ngày.
LÊ VĂN HỢI - HỢP THỬA
261 000.00.29.H16-230728-0027 28/07/2023 18/08/2023 27/08/2023
Trễ hạn 5 ngày.
NGUYỄN KIM HOÀNG - HỢP THỬA
262 000.00.29.H16-230728-0030 28/07/2023 22/08/2023 27/08/2023
Trễ hạn 3 ngày.
ĐÀM VĂN THÀNH - CĐ
263 000.00.29.H16-230329-0023 29/03/2023 19/04/2023 20/04/2023
Trễ hạn 1 ngày.
LÊ PHƯƠNG HOÀNG THƯƠNG- HT(Đ.TÂM THẮNG)
264 000.00.29.H16-230329-0026 29/03/2023 25/05/2023 09/06/2023
Trễ hạn 11 ngày.
LƯƠNG VĂN NINH - THU HỒI
265 000.00.29.H16-230529-0015 29/05/2023 18/07/2023 20/07/2023
Trễ hạn 2 ngày.
VŨ VĂN NHỊ - CMĐ - EA T'LING
266 000.00.29.H16-230529-0048 29/05/2023 24/07/2023 25/07/2023
Trễ hạn 1 ngày.
LƯƠNG QUỐC HÙNG - CĐ
267 000.00.29.H16-221229-0008 29/12/2022 14/02/2023 21/02/2023
Trễ hạn 5 ngày.
NGUYỄN VĂN HOÀN CN CHÂU, SÁNG
268 000.00.29.H16-221229-0015 29/12/2022 31/01/2023 01/02/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN NGỌC ĐÀO- CĐ
269 000.00.29.H16-230130-0010 30/01/2023 22/02/2023 23/02/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN VĂN MẠNH- CĐ
270 000.00.29.H16-230130-0018 30/01/2023 08/03/2023 13/03/2023
Trễ hạn 3 ngày.
LƯU THỊ TÁM- CĐDTT
271 000.00.29.H16-230530-0012 30/05/2023 06/06/2023 07/06/2023
Trễ hạn 1 ngày.
HOÀNG VĂN SÍNH-ĐKBĐ
272 000.24.29.H16-230830-0003 30/08/2023 06/09/2023 19/09/2023
Trễ hạn 9 ngày.
ĐẶNG THỊ BÍCH
273 000.00.29.H16-221230-0003 30/12/2022 14/02/2023 21/02/2023
Trễ hạn 5 ngày.
NGUYỄN THỊ VÓC CN ANH, HỒNG, THẮNG
274 000.00.29.H16-221230-0008 30/12/2022 09/02/2023 15/02/2023
Trễ hạn 4 ngày.
PHẠM THANH LƯU- CĐDTT
275 000.00.29.H16-221230-0038 30/12/2022 17/02/2023 21/02/2023
Trễ hạn 2 ngày.
ĐINH VĂN CÚN CN HÀ
276 000.00.29.H16-221230-0052 30/12/2022 30/01/2023 07/02/2023
Trễ hạn 6 ngày.
TRẦN ANH PHỔ- TÁCH THỬA
277 000.00.29.H16-230131-0001 31/01/2023 28/03/2023 09/06/2023
Trễ hạn 52 ngày.
ĐÀM VĂN ĐỨC, TÔN THỊ HIỀN - THU HỒI
278 000.00.29.H16-230131-0027 31/01/2023 10/03/2023 13/03/2023
Trễ hạn 1 ngày.
PHẠM THỊ NGÂN CN MỴ
279 000.00.29.H16-230131-0030 31/01/2023 21/02/2023 23/02/2023
Trễ hạn 2 ngày.
VŨ ĐỨC TRỌNG- HỢP THỬA
280 000.22.29.H16-230731-0004 31/07/2023 28/08/2023 11/09/2023
Trễ hạn 10 ngày.
BÙI VĂN DUY