STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 000.00.20.H16-231009-0001 09/10/2023 19/10/2023 23/10/2023
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN TRƯỜNG THỌ