STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 000.00.17.H16-230703-0001 03/07/2023 17/07/2023 19/07/2023
Trễ hạn 2 ngày.
DỊCH VỤ Y TẾ HẢO NGUYỄN Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Y tế - Trung tâm HCC
2 000.00.17.H16-230807-0005 07/08/2023 10/08/2023 11/08/2023
Trễ hạn 1 ngày.
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Y tế - Trung tâm HCC
3 000.00.17.H16-230210-0006 15/02/2023 29/03/2023 30/03/2023
Trễ hạn 1 ngày.
ĐÀO THỊ THU Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Y tế - Trung tâm HCC