STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 000.00.16.H16-230302-0002 02/03/2023 23/03/2023 24/03/2023
Trễ hạn 1 ngày.
BQL DỰ ÁN VÀ PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT HUYỆN ĐẮK SONG Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Xây dựng - Trung tâm HCC
2 000.00.16.H16-230511-0003 11/05/2023 15/06/2023 17/07/2023
Trễ hạn 22 ngày.
BQL DỰ ÁN VÀ PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT HUYỆN ĐẮK R'LẤP Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Xây dựng - Trung tâm HCC
3 000.00.16.H16-230811-0001 11/08/2023 01/09/2023 18/09/2023
Trễ hạn 11 ngày.
BQL DỰ ÁN VÀ PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT HUYỆN ĐẮK MIL Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Xây dựng - Trung tâm HCC
4 000.00.16.H16-230113-0001 13/01/2023 24/02/2023 02/03/2023
Trễ hạn 4 ngày.
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN VÀ PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT HUYỆN ĐẮK MIL Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Xây dựng - Trung tâm HCC
5 000.00.16.H16-230815-0001 15/08/2023 19/09/2023 09/11/2023
Trễ hạn 37 ngày.
BQL DỰ ÁN VÀ PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT HUYỆN ĐẮK R'LẤP Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Xây dựng - Trung tâm HCC
6 000.00.16.H16-230816-0001 16/08/2023 20/09/2023 09/11/2023
Trễ hạn 36 ngày.
BQL DỰ ÁN VÀ PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT HUYỆN ĐẮK R'LẤP Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Xây dựng - Trung tâm HCC
7 000.00.16.H16-230222-0001 22/02/2023 15/03/2023 17/03/2023
Trễ hạn 2 ngày.
BAN QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TỈNH ĐẮK NÔNG Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Xây dựng - Trung tâm HCC
8 000.00.16.H16-230525-0001 25/05/2023 15/06/2023 17/06/2023
Trễ hạn 1 ngày.
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH ĐẮK NÔNG Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Xây dựng - Trung tâm HCC
9 000.00.16.H16-230926-0001 26/09/2023 17/10/2023 25/10/2023
Trễ hạn 6 ngày.
SỞ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Xây dựng - Trung tâm HCC
10 000.00.16.H16-230529-0002 29/05/2023 03/07/2023 10/07/2023
Trễ hạn 5 ngày.
BQL DỰ ÁN & PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT HUYỆN KRÔNG NÔ Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Xây dựng - Trung tâm HCC
11 000.00.16.H16-230602-0001 02/06/2023 23/06/2023 26/06/2023
Trễ hạn 1 ngày.
CHI CỤC PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH ĐẮK NÔNG Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Xây dựng - Trung tâm HCC
12 000.00.16.H16-230602-0002 02/06/2023 23/06/2023 26/06/2023
Trễ hạn 1 ngày.
CHI CỤC PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH ĐẮK NÔNG Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Xây dựng - Trung tâm HCC
13 000.00.16.H16-230602-0003 02/06/2023 23/06/2023 26/06/2023
Trễ hạn 1 ngày.
CHI CỤC PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH ĐẮK NÔNG Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Xây dựng - Trung tâm HCC
14 000.00.16.H16-230703-0002 03/07/2023 23/08/2023 18/09/2023
Trễ hạn 18 ngày.
BQL DỰ ÁN VÀ PTQĐ THÀNH PHỐ GIA NGHĨA Văn phòng Sở Xây dựng
15 000.00.16.H16-230704-0001 04/07/2023 03/08/2023 07/08/2023
Trễ hạn 2 ngày.
CỤC DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC KHU VỰC NAM TÂY NGUYÊN Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Xây dựng - Trung tâm HCC
16 000.00.16.H16-230607-0001 07/06/2023 28/06/2023 11/07/2023
Trễ hạn 9 ngày.
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH ĐẮK NÔNG Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Xây dựng - Trung tâm HCC
17 000.00.16.H16-230608-0001 08/06/2023 06/07/2023 11/07/2023
Trễ hạn 3 ngày.
BQL DỰ ÁN VÀ PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT HUYỆN ĐẮK MIL Văn phòng Sở Xây dựng
18 000.00.16.H16-230209-0002 09/02/2023 09/03/2023 13/03/2023
Trễ hạn 2 ngày.
SỞ NỘI VỤ TỈNH ĐẮK NÔNG Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Xây dựng - Trung tâm HCC
19 000.00.16.H16-230809-0001 09/08/2023 06/09/2023 18/09/2023
Trễ hạn 8 ngày.
BQL DỰ ÁN & PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT HUYỆN KRÔNG NÔ Văn phòng Sở Xây dựng
20 000.00.16.H16-230404-0002 11/04/2023 10/05/2023 15/05/2023
Trễ hạn 3 ngày.
BQL DỰ ÁN VÀ PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT HUYỆN KRÔNG NÔ Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Xây dựng - Trung tâm HCC
21 000.00.16.H16-231012-0001 12/10/2023 09/11/2023 20/11/2023
Trễ hạn 7 ngày.
BAN QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TỈNH ĐẮK NÔNG Văn phòng Sở Xây dựng
22 000.00.16.H16-230913-0002 13/09/2023 04/10/2023 05/10/2023
Trễ hạn 1 ngày.
SỞ Y TẾ TỈNH ĐẮK NÔNG Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Xây dựng - Trung tâm HCC
23 000.00.16.H16-230413-0004 14/04/2023 02/06/2023 14/06/2023
Trễ hạn 8 ngày.
BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ TỈNH ĐẮK NÔNG Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Xây dựng - Trung tâm HCC
24 000.00.16.H16-230316-0002 16/03/2023 13/04/2023 16/04/2023
Trễ hạn 1 ngày.
SỞ Y TẾ TỈNH ĐẮK NÔNG Văn phòng Sở Xây dựng
25 000.00.16.H16-230516-0002 16/05/2023 13/06/2023 17/06/2023
Trễ hạn 3 ngày.
BQL DỰ ÁN & PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT HUYỆN ĐẮK MIL Văn phòng Sở Xây dựng
26 000.00.16.H16-230428-0001 28/04/2023 28/06/2023 11/07/2023
Trễ hạn 9 ngày.
SỞ Y TẾ TỈNH ĐẮK NÔNG Văn phòng Sở Xây dựng
27 000.00.16.H16-221229-0001 29/12/2022 03/02/2023 06/02/2023
Trễ hạn 1 ngày.
BAN QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TỈNH ĐẮK NÔNG Văn phòng Sở Xây dựng
28 000.00.16.H16-230830-0001 30/08/2023 22/09/2023 16/10/2023
Trễ hạn 16 ngày.
BQL DA & PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT HUYỆN ĐẮK GLONG Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Xây dựng - Trung tâm HCC