STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 000.00.14.H16-221223-0001 03/01/2023 17/01/2023 18/01/2023
Trễ hạn 1 ngày.
TRẦN THỊ KHUYÊN Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tư pháp - Trung tâm HCC
2 000.00.14.H16-230103-0023 03/01/2023 17/01/2023 18/01/2023
Trễ hạn 1 ngày.
HOÀNG THỊ LY Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tư pháp - Trung tâm HCC
3 000.00.14.H16-230103-0024 03/01/2023 17/01/2023 18/01/2023
Trễ hạn 1 ngày.
HOÀNG THỊ LIÊN Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tư pháp - Trung tâm HCC
4 000.00.14.H16-230303-0004 03/03/2023 24/03/2023 23/06/2023
Trễ hạn 64 ngày.
HOÀNG NHƯ HƯNG Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tư pháp - Trung tâm HCC
5 000.00.14.H16-230905-0017 05/09/2023 19/09/2023 08/11/2023
Trễ hạn 36 ngày.
NGUYỄN THỊ TUYẾT BÍCH Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tư pháp - Trung tâm HCC
6 000.00.14.H16-230206-0038 06/02/2023 27/02/2023 27/03/2023
Trễ hạn 20 ngày.
LÊ VĂN DẬU Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tư pháp - Trung tâm HCC
7 000.00.14.H16-230201-0003 07/02/2023 21/02/2023 20/11/2023
Trễ hạn 193 ngày.
LÊ QUANG CĂN Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tư pháp - Trung tâm HCC
8 000.00.14.H16-230607-0009 07/06/2023 28/06/2023 05/12/2023
Trễ hạn 114 ngày.
NGUYỄN THỊ THU HÀ Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tư pháp - Trung tâm HCC
9 000.00.14.H16-230707-0017 07/07/2023 21/07/2023 24/07/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN TUẤN ANH Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tư pháp - Trung tâm HCC
10 000.00.14.H16-230309-0029 09/03/2023 23/03/2023 27/03/2023
Trễ hạn 2 ngày.
LÒ VĂN TOÀN Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tư pháp - Trung tâm HCC
11 000.00.14.H16-230308-0012 09/03/2023 23/03/2023 27/03/2023
Trễ hạn 2 ngày.
HUỲNH NGUYỄN THANH TUẤN Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tư pháp - Trung tâm HCC
12 000.00.14.H16-221209-0011 09/12/2022 30/12/2022 03/01/2023
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN CÔNG TRINH Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tư pháp - Trung tâm HCC
13 000.00.14.H16-230411-0051 11/04/2023 03/05/2023 08/08/2023
Trễ hạn 69 ngày.
ĐỖ KHẮC CƯƠNG Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tư pháp - Trung tâm HCC
14 000.00.14.H16-230213-0027 13/02/2023 06/03/2023 22/09/2023
Trễ hạn 143 ngày.
NGUYỄN VĂN TUẤN Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tư pháp - Trung tâm HCC
15 000.00.14.H16-230913-0016 13/09/2023 04/10/2023 01/12/2023
Trễ hạn 42 ngày.
KHƯƠNG THẾ ANH Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tư pháp - Trung tâm HCC
16 000.00.14.H16-230614-0013 14/06/2023 28/06/2023 21/07/2023
Trễ hạn 17 ngày.
NGUYỄN HỮU PHƯỚC Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tư pháp - Trung tâm HCC
17 000.00.14.H16-230914-0013 14/09/2023 05/10/2023 04/12/2023
Trễ hạn 42 ngày.
NGUYỄN HỮU THAO Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tư pháp - Trung tâm HCC
18 000.00.14.H16-230417-0002 17/04/2023 11/05/2023 29/05/2023
Trễ hạn 12 ngày.
HOÀNG VĂN HỮU Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tư pháp - Trung tâm HCC
19 000.00.14.H16-221017-0005 17/10/2022 07/11/2022 07/01/2023
Trễ hạn 44 ngày.
ĐOÀN THẾ TIẾN Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tư pháp - Trung tâm HCC
20 000.00.14.H16-230220-0001 20/02/2023 13/03/2023 30/06/2023
Trễ hạn 78 ngày.
NGUYỄN VĂN SƠN Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tư pháp - Trung tâm HCC
21 000.00.14.H16-230220-0015 22/02/2023 08/03/2023 20/11/2023
Trễ hạn 182 ngày.
PHẠM QUANG CHUYÊN Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tư pháp - Trung tâm HCC
22 000.00.14.H16-230322-0014 22/03/2023 12/04/2023 17/05/2023
Trễ hạn 24 ngày.
NGUYỄN VĂN KỶ Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tư pháp - Trung tâm HCC
23 000.00.14.H16-221223-0003 23/12/2022 13/01/2023 22/06/2023
Trễ hạn 113 ngày.
TRẦN THẾ HÙNG Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tư pháp - Trung tâm HCC
24 000.00.14.H16-230425-0012 25/04/2023 19/05/2023 28/11/2023
Trễ hạn 137 ngày.
NGUYỄN ANH ĐIỆP Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tư pháp - Trung tâm HCC
25 000.00.14.H16-231025-0011 25/10/2023 15/11/2023 05/12/2023
Trễ hạn 14 ngày.
TẠ QUỐC TUẤN Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tư pháp - Trung tâm HCC
26 000.00.14.H16-230526-0006 26/05/2023 09/06/2023 25/08/2023
Trễ hạn 55 ngày.
NGUYỄN VĂN VŨ Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tư pháp - Trung tâm HCC
27 000.00.14.H16-230327-0036 27/03/2023 17/04/2023 30/10/2023
Trễ hạn 139 ngày.
MAI VĂN DŨNG Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tư pháp - Trung tâm HCC
28 000.00.14.H16-230829-0014 29/08/2023 21/09/2023 27/10/2023
Trễ hạn 26 ngày.
PHẠM THANH HIỂN Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tư pháp - Trung tâm HCC
29 000.00.14.H16-221229-0007 29/12/2022 13/01/2023 17/05/2023
Trễ hạn 87 ngày.
TRẦN ĐÀM VĨNH HƯNG Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tư pháp - Trung tâm HCC
30 000.00.14.H16-221229-0015 29/12/2022 13/01/2023 30/01/2023
Trễ hạn 11 ngày.
NGUYỄN VĂN ĐÔNG Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tư pháp - Trung tâm HCC
31 000.00.14.H16-220930-0005 30/09/2022 21/10/2022 31/08/2023
Trễ hạn 223 ngày.
PHẠM ĐỨC MẠNH Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tư pháp - Trung tâm HCC
32 000.00.14.H16-221230-0002 30/12/2022 16/01/2023 17/01/2023
Trễ hạn 1 ngày.
ĐẶNG THỊ THANH TUYỀN Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tư pháp - Trung tâm HCC
33 000.00.14.H16-221230-0005 30/12/2022 16/01/2023 17/01/2023
Trễ hạn 1 ngày.
CAO MINH TRUNG Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tư pháp - Trung tâm HCC
34 000.00.14.H16-221230-0006 30/12/2022 16/01/2023 17/01/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN CÔNG THUẬN Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tư pháp - Trung tâm HCC
35 000.00.14.H16-221230-0007 30/12/2022 16/01/2023 17/01/2023
Trễ hạn 1 ngày.
ĐÀO ĐÌNH TRUNG Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tư pháp - Trung tâm HCC
36 000.00.14.H16-230131-0010 31/01/2023 14/02/2023 02/06/2023
Trễ hạn 77 ngày.
LÊ VĂN HIỆP Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tư pháp - Trung tâm HCC
37 000.00.14.H16-230801-0007 01/08/2023 22/08/2023 31/08/2023
Trễ hạn 7 ngày.
NGUYỄN VĂN CHIỀN Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tư pháp - Trung tâm HCC
38 000.00.14.H16-230302-0027 02/03/2023 23/03/2023 22/06/2023
Trễ hạn 64 ngày.
TRẦN VĂN SANG Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tư pháp - Trung tâm HCC
39 000.00.14.H16-230802-0005 02/08/2023 23/08/2023 07/09/2023
Trễ hạn 11 ngày.
PHAN VĂN CƯỜNG Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tư pháp - Trung tâm HCC
40 000.00.14.H16-230801-0014 02/08/2023 16/08/2023 07/09/2023
Trễ hạn 16 ngày.
NGUYỄN LONG THÀNH Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tư pháp - Trung tâm HCC
41 000.00.14.H16-230802-0002 02/08/2023 16/08/2023 07/09/2023
Trễ hạn 16 ngày.
ĐINH VĂN SƠN Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tư pháp - Trung tâm HCC
42 000.00.14.H16-230203-0001 03/02/2023 17/02/2023 22/02/2023
Trễ hạn 3 ngày.
NGUYỄN NGỌC DƯƠNG Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tư pháp - Trung tâm HCC
43 000.00.14.H16-230403-0008 03/04/2023 17/04/2023 20/04/2023
Trễ hạn 3 ngày.
TRẦN THỊ BÍCH MẬN Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tư pháp - Trung tâm HCC
44 000.00.14.H16-230403-0030 03/04/2023 17/04/2023 20/04/2023
Trễ hạn 3 ngày.
NGUYỄN THỊ NHÀN Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tư pháp - Trung tâm HCC
45 000.00.14.H16-230703-0008 03/07/2023 24/07/2023 21/09/2023
Trễ hạn 43 ngày.
PHÙNG ANH THẮNG Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tư pháp - Trung tâm HCC
46 000.00.14.H16-230802-0025 03/08/2023 17/08/2023 19/10/2023
Trễ hạn 45 ngày.
NGUYỄN THÀNH TRUNG Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tư pháp - Trung tâm HCC
47 000.00.14.H16-230803-0029 03/08/2023 24/08/2023 07/09/2023
Trễ hạn 10 ngày.
NGUYỄN VĂN DOANH Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tư pháp - Trung tâm HCC
48 000.00.14.H16-231003-0002 03/10/2023 12/10/2023 13/10/2023
Trễ hạn 1 ngày.
VĂN PHÒNG LUẬT SƯ THIÊN LÝ Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tư pháp - Trung tâm HCC
49 000.00.14.H16-230404-0006 04/04/2023 25/04/2023 22/05/2023
Trễ hạn 18 ngày.
NGUYỄN VĂN SÙNG Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tư pháp - Trung tâm HCC
50 000.00.14.H16-230404-0009 04/04/2023 18/04/2023 20/04/2023
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN VĂN DÂN Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tư pháp - Trung tâm HCC
51 000.00.14.H16-230504-0006 04/05/2023 18/05/2023 24/05/2023
Trễ hạn 4 ngày.
NGUYỄN HUY ĐAN Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tư pháp - Trung tâm HCC
52 000.00.14.H16-230504-0009 04/05/2023 25/05/2023 16/08/2023
Trễ hạn 59 ngày.
ĐOÀN VĂN CẤP Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tư pháp - Trung tâm HCC
53 000.00.14.H16-230504-0025 04/05/2023 18/05/2023 26/05/2023
Trễ hạn 6 ngày.
TRẦN VĂN TRINH Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tư pháp - Trung tâm HCC
54 000.00.14.H16-230704-0011 04/07/2023 18/07/2023 25/07/2023
Trễ hạn 5 ngày.
NGUYỄN XUÂN THỐNG Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tư pháp - Trung tâm HCC
55 000.00.14.H16-221104-0015 04/11/2022 18/11/2022 13/04/2023
Trễ hạn 104 ngày.
NGUYỄN ĐÌNH CƯỜNG Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tư pháp - Trung tâm HCC
56 000.00.14.H16-230105-0019 05/01/2023 02/02/2023 07/03/2023
Trễ hạn 23 ngày.
HỒ TẤN TUẤN Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tư pháp - Trung tâm HCC
57 000.00.14.H16-230405-0008 05/04/2023 19/04/2023 24/04/2023
Trễ hạn 3 ngày.
ĐIỂU THẮNG Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tư pháp - Trung tâm HCC
58 000.00.14.H16-221105-0003 05/11/2022 25/11/2022 03/02/2023
Trễ hạn 50 ngày.
NGÔ HOÀNG TRUNG Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tư pháp - Trung tâm HCC
59 000.00.14.H16-230306-0020 06/03/2023 20/03/2023 13/04/2023
Trễ hạn 18 ngày.
TRẦN ĐÌNH HẢI Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tư pháp - Trung tâm HCC
60 000.00.14.H16-230406-0020 06/04/2023 20/04/2023 24/04/2023
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN TRƯỜNG TRIỀU Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tư pháp - Trung tâm HCC
61 000.00.14.H16-230207-0002 07/02/2023 28/02/2023 25/11/2023
Trễ hạn 192 ngày.
ĐÀO TỰ THUẤN Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tư pháp - Trung tâm HCC
62 000.00.14.H16-230707-0008 07/07/2023 21/07/2023 24/07/2023
Trễ hạn 1 ngày.
TRẦN QUỐC BẢO Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tư pháp - Trung tâm HCC
63 000.00.14.H16-230707-0009 07/07/2023 21/07/2023 24/07/2023
Trễ hạn 1 ngày.
HOÀNG ANH ĐỨC Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tư pháp - Trung tâm HCC
64 000.00.14.H16-230707-0011 07/07/2023 21/07/2023 24/07/2023
Trễ hạn 1 ngày.
TRẦN MINH KHÔI Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tư pháp - Trung tâm HCC
65 000.00.14.H16-230707-0012 07/07/2023 21/07/2023 24/07/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tư pháp - Trung tâm HCC
66 000.00.14.H16-230707-0013 07/07/2023 21/07/2023 24/07/2023
Trễ hạn 1 ngày.
ĐỖ HOÀNG MINH ĐỨC Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tư pháp - Trung tâm HCC
67 000.00.14.H16-230707-0014 07/07/2023 21/07/2023 24/07/2023
Trễ hạn 1 ngày.
BÙI TUẤN ANH Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tư pháp - Trung tâm HCC
68 000.00.14.H16-230707-0015 07/07/2023 21/07/2023 24/07/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN THỊ THANH Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tư pháp - Trung tâm HCC
69 000.00.14.H16-230707-0016 07/07/2023 21/07/2023 24/07/2023
Trễ hạn 1 ngày.
PHẠM THỊ BẢO TRÂM Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tư pháp - Trung tâm HCC
70 000.00.14.H16-230208-0021 08/02/2023 22/02/2023 06/03/2023
Trễ hạn 8 ngày.
PHAN VĂN HƯỜNG Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tư pháp - Trung tâm HCC
71 000.00.14.H16-230608-0010 08/06/2023 29/06/2023 10/07/2023
Trễ hạn 7 ngày.
TRẦN VĂN AN Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tư pháp - Trung tâm HCC
72 000.00.14.H16-230708-0001 08/07/2023 21/07/2023 23/08/2023
Trễ hạn 23 ngày.
NGUYỄN TẤN HỔ Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tư pháp - Trung tâm HCC
73 000.00.14.H16-230708-0005 08/07/2023 21/07/2023 24/07/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN THỊ MỸ DUYÊN Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tư pháp - Trung tâm HCC
74 000.00.14.H16-230808-0001 08/08/2023 29/08/2023 22/09/2023
Trễ hạn 18 ngày.
NGUYỄN VĂN TUẤN Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tư pháp - Trung tâm HCC
75 000.00.14.H16-230808-0033 08/08/2023 29/08/2023 30/10/2023
Trễ hạn 44 ngày.
LÃ TÂM HẢI Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tư pháp - Trung tâm HCC
76 000.00.14.H16-230509-0012 09/05/2023 23/05/2023 03/06/2023
Trễ hạn 8 ngày.
NGUYỄN ANH KHÔI Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tư pháp - Trung tâm HCC
77 000.00.14.H16-230609-0031 09/06/2023 23/06/2023 28/07/2023
Trễ hạn 25 ngày.
SƠN ĐỖ THÀNH VINH Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tư pháp - Trung tâm HCC
78 000.00.14.H16-230809-0016 09/08/2023 30/08/2023 10/10/2023
Trễ hạn 29 ngày.
NGUYỄN PHƯỚC TÂN Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tư pháp - Trung tâm HCC
79 000.00.14.H16-231109-0005 09/11/2023 23/11/2023 28/11/2023
Trễ hạn 3 ngày.
NGUYỄN THANH TÙNG Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tư pháp - Trung tâm HCC
80 000.00.14.H16-230110-0018 10/01/2023 31/01/2023 03/02/2023
Trễ hạn 3 ngày.
VƯƠNG ĐÌNH ĐẰNG Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tư pháp - Trung tâm HCC
81 000.00.14.H16-230208-0012 10/02/2023 24/02/2023 01/03/2023
Trễ hạn 3 ngày.
Y KHÁCH BYĂ Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tư pháp - Trung tâm HCC
82 000.00.14.H16-221110-0011 10/11/2022 24/11/2022 08/02/2023
Trễ hạn 54 ngày.
ĐÀO QUANG THÁI Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tư pháp - Trung tâm HCC
83 000.00.14.H16-230111-0012 11/01/2023 01/02/2023 02/02/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN ĐỨC HẬU Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tư pháp - Trung tâm HCC
84 000.00.14.H16-230111-0013 11/01/2023 01/02/2023 02/02/2023
Trễ hạn 1 ngày.
K' TÔI Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tư pháp - Trung tâm HCC
85 000.00.14.H16-230111-0014 11/01/2023 01/02/2023 02/02/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGÔ KIỀU OANH Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tư pháp - Trung tâm HCC
86 000.00.14.H16-221111-0021 11/11/2022 25/11/2022 03/02/2023
Trễ hạn 50 ngày.
HOÀNG TRUNG NHÂN Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tư pháp - Trung tâm HCC
87 000.00.14.H16-230113-0001 13/01/2023 03/02/2023 15/02/2023
Trễ hạn 8 ngày.
NGUYỄN ĐỨC THUẬN Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tư pháp - Trung tâm HCC
88 000.00.14.H16-230213-0010 13/02/2023 06/03/2023 21/03/2023
Trễ hạn 11 ngày.
TRƯƠNG VĂN PHÚC Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tư pháp - Trung tâm HCC
89 000.00.14.H16-230313-0041 13/03/2023 27/03/2023 13/04/2023
Trễ hạn 13 ngày.
PHẠM QUYẾT TÂM Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tư pháp - Trung tâm HCC
90 000.00.14.H16-230713-0005 13/07/2023 03/08/2023 07/09/2023
Trễ hạn 25 ngày.
NGUYỄN THẾ TÙNG Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tư pháp - Trung tâm HCC
91 000.00.14.H16-221213-0010 13/12/2022 03/01/2023 09/02/2023
Trễ hạn 27 ngày.
TRẦN HỢP QUÂN Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tư pháp - Trung tâm HCC
92 000.00.14.H16-230614-0004 14/06/2023 05/07/2023 10/07/2023
Trễ hạn 3 ngày.
TẠ DUY LONG Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tư pháp - Trung tâm HCC
93 000.00.14.H16-230615-0002 15/06/2023 29/06/2023 24/07/2023
Trễ hạn 17 ngày.
NGUYỄN ĐINH GIA BẢO Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tư pháp - Trung tâm HCC
94 000.00.14.H16-230615-0005 15/06/2023 29/06/2023 10/07/2023
Trễ hạn 7 ngày.
NGUYỄN ANH KHÔI Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tư pháp - Trung tâm HCC
95 000.00.14.H16-230815-0009 15/08/2023 29/08/2023 27/09/2023
Trễ hạn 21 ngày.
LÀI CAO CƯỜNG Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tư pháp - Trung tâm HCC
96 000.00.14.H16-230217-0024 17/02/2023 10/03/2023 13/04/2023
Trễ hạn 24 ngày.
LÊ NGUYỄN TRUNG NGUYÊN Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tư pháp - Trung tâm HCC
97 000.00.14.H16-230213-0028 17/02/2023 03/03/2023 27/03/2023
Trễ hạn 16 ngày.
NGUYỄN QUỐC HUY Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tư pháp - Trung tâm HCC
98 000.00.14.H16-230213-0030 17/02/2023 03/03/2023 23/08/2023
Trễ hạn 122 ngày.
NGUYỄN BẠCH LONG HẢI Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tư pháp - Trung tâm HCC
99 000.00.14.H16-221117-0005 17/11/2022 08/12/2022 31/08/2023
Trễ hạn 189 ngày.
PHẠM ĐỨC MẠNH Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tư pháp - Trung tâm HCC
100 000.00.14.H16-230118-0001 18/01/2023 08/02/2023 01/03/2023
Trễ hạn 15 ngày.
TRẦN THỊ HƯƠNG LAN Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tư pháp - Trung tâm HCC
101 000.00.14.H16-230331-0018 18/04/2023 05/05/2023 30/10/2023
Trễ hạn 126 ngày.
LÊ TRỌNG ĐƯƠNG Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tư pháp - Trung tâm HCC
102 000.00.14.H16-230418-0023 18/04/2023 05/05/2023 20/11/2023
Trễ hạn 141 ngày.
TRẦN HẢI LONG Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tư pháp - Trung tâm HCC
103 000.00.14.H16-220719-0003 19/07/2022 09/08/2022 10/01/2023
Trễ hạn 109 ngày.
NGUYỄN HỮU THỌ Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tư pháp - Trung tâm HCC
104 000.00.14.H16-221221-0003 21/12/2022 04/01/2023 05/01/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN TRUNG HIẾU Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tư pháp - Trung tâm HCC
105 000.00.14.H16-230322-0039 22/03/2023 05/04/2023 13/04/2023
Trễ hạn 6 ngày.
TÀO VĂN HẢI Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tư pháp - Trung tâm HCC
106 000.00.14.H16-230822-0014 22/08/2023 12/09/2023 10/10/2023
Trễ hạn 20 ngày.
NGUYỄN DUY ĐẠT Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tư pháp - Trung tâm HCC
107 000.00.14.H16-230822-0025 22/08/2023 07/09/2023 27/10/2023
Trễ hạn 36 ngày.
ĐINH MỘNG HY Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tư pháp - Trung tâm HCC
108 000.00.14.H16-230822-0026 22/08/2023 05/09/2023 27/10/2023
Trễ hạn 38 ngày.
NGUYỄN MINH THẠNH Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tư pháp - Trung tâm HCC
109 000.00.14.H16-230323-0012 23/03/2023 06/04/2023 11/04/2023
Trễ hạn 3 ngày.
NGUYỄN VIỆT DƯƠNG Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tư pháp - Trung tâm HCC
110 000.00.14.H16-230323-0038 23/03/2023 06/04/2023 01/06/2023
Trễ hạn 39 ngày.
TRẦN ĐẠI DƯƠNG Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tư pháp - Trung tâm HCC
111 000.00.14.H16-230523-0028 23/05/2023 06/06/2023 07/06/2023
Trễ hạn 1 ngày.
TRƯƠNG MINH HẬU Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tư pháp - Trung tâm HCC
112 000.00.14.H16-230623-0003 23/06/2023 07/07/2023 18/07/2023
Trễ hạn 7 ngày.
NGUYỄN KIM THÀNH Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tư pháp - Trung tâm HCC
113 000.00.14.H16-230823-0015 23/08/2023 08/09/2023 19/09/2023
Trễ hạn 7 ngày.
NGUYỄN VĂN SÍNH Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tư pháp - Trung tâm HCC
114 000.00.14.H16-231023-0011 23/10/2023 13/11/2023 01/12/2023
Trễ hạn 14 ngày.
VŨ VĂN SƠN Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tư pháp - Trung tâm HCC
115 000.00.14.H16-230324-0011 24/03/2023 04/04/2023 05/04/2023
Trễ hạn 1 ngày.
VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG TRẦN CÔNG ĐOÀN Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tư pháp - Trung tâm HCC
116 000.00.14.H16-230424-0002 24/04/2023 11/05/2023 22/05/2023
Trễ hạn 7 ngày.
NGUYỄN CAO HIẾU Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tư pháp - Trung tâm HCC
117 000.00.14.H16-230724-0016 24/07/2023 14/08/2023 25/08/2023
Trễ hạn 9 ngày.
BÙI NAM TIẾN Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tư pháp - Trung tâm HCC
118 000.00.14.H16-230724-0019 24/07/2023 14/08/2023 25/08/2023
Trễ hạn 9 ngày.
NGUYỄN NAM THÁI Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tư pháp - Trung tâm HCC
119 000.00.14.H16-230824-0008 24/08/2023 18/09/2023 21/09/2023
Trễ hạn 3 ngày.
BÙI XUÂN TRƯỜNG Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tư pháp - Trung tâm HCC
120 000.00.14.H16-230824-0011 24/08/2023 11/09/2023 21/09/2023
Trễ hạn 8 ngày.
LÊ CÔNG THÌN Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tư pháp - Trung tâm HCC
121 000.00.14.H16-230925-0012 25/09/2023 09/10/2023 10/10/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN THỊ THU SƯƠNG Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tư pháp - Trung tâm HCC
122 000.00.14.H16-230526-0008 26/05/2023 09/06/2023 30/06/2023
Trễ hạn 15 ngày.
HUỲNH THANH PHONG Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tư pháp - Trung tâm HCC
123 000.00.14.H16-230224-0008 27/02/2023 13/03/2023 17/03/2023
Trễ hạn 4 ngày.
NGUYỄN HUY HOÀI Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tư pháp - Trung tâm HCC
124 000.00.14.H16-230627-0022 27/06/2023 18/07/2023 01/08/2023
Trễ hạn 10 ngày.
NGUYỄN ĐẠT TÀI Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tư pháp - Trung tâm HCC
125 000.00.14.H16-230228-0001 28/02/2023 14/03/2023 08/08/2023
Trễ hạn 104 ngày.
PHÙ VĂN TUYỀN Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tư pháp - Trung tâm HCC
126 000.00.14.H16-230228-0017 28/02/2023 14/03/2023 22/06/2023
Trễ hạn 71 ngày.
HOÀNG NGỌC LINH Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tư pháp - Trung tâm HCC
127 000.00.14.H16-230322-0029 28/03/2023 11/04/2023 13/04/2023
Trễ hạn 2 ngày.
TRẦN MINH TIẾN Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tư pháp - Trung tâm HCC
128 000.00.14.H16-230728-0002 28/07/2023 18/08/2023 25/08/2023
Trễ hạn 5 ngày.
ĐỖ MẠNH HÙNG Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tư pháp - Trung tâm HCC
129 000.00.14.H16-230728-0006 28/07/2023 18/08/2023 25/08/2023
Trễ hạn 5 ngày.
CAO MINH ĐIẾN Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tư pháp - Trung tâm HCC
130 000.00.14.H16-230728-0009 28/07/2023 18/08/2023 25/11/2023
Trễ hạn 70 ngày.
HOÀNG VĂN SẰN Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tư pháp - Trung tâm HCC
131 000.00.14.H16-230728-0010 28/07/2023 18/08/2023 11/09/2023
Trễ hạn 16 ngày.
NGÂN XUÂN DŨNG Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tư pháp - Trung tâm HCC
132 000.00.14.H16-230329-0002 29/03/2023 12/04/2023 15/05/2023
Trễ hạn 22 ngày.
PHẠM NHƯ KHUÊ Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tư pháp - Trung tâm HCC
133 000.00.14.H16-230529-0002 29/05/2023 12/06/2023 15/06/2023
Trễ hạn 3 ngày.
ĐỖ MINH HẢI Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tư pháp - Trung tâm HCC
134 000.00.14.H16-230529-0024 29/05/2023 12/06/2023 13/06/2023
Trễ hạn 1 ngày.
VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG ĐẮK R'LẤP Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tư pháp - Trung tâm HCC
135 000.00.14.H16-230629-0016 29/06/2023 20/07/2023 07/09/2023
Trễ hạn 35 ngày.
LÊ TIẾN CẦU Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tư pháp - Trung tâm HCC
136 000.00.14.H16-230130-0025 30/01/2023 13/02/2023 17/02/2023
Trễ hạn 4 ngày.
HỒ TIẾN ĐẠT Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tư pháp - Trung tâm HCC
137 000.00.14.H16-221230-0001 30/12/2022 16/01/2023 17/01/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN THỊ TRANG Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tư pháp - Trung tâm HCC
138 000.00.14.H16-221230-0004 30/12/2022 16/01/2023 17/01/2023
Trễ hạn 1 ngày.
HỒ THỊ HOÀI NHI Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tư pháp - Trung tâm HCC
139 000.00.14.H16-221228-0010 30/12/2022 16/01/2023 17/01/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN THỊ NHƯ QUỲNH Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tư pháp - Trung tâm HCC
140 000.00.14.H16-221230-0017 30/12/2022 16/01/2023 17/01/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN NHẤT LONG Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tư pháp - Trung tâm HCC
141 000.00.14.H16-230731-0002 31/07/2023 21/08/2023 31/08/2023
Trễ hạn 8 ngày.
BÙI THỊ DOAN Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tư pháp - Trung tâm HCC
142 000.00.14.H16-230731-0004 31/07/2023 21/08/2023 07/09/2023
Trễ hạn 13 ngày.
CAO TRÙNG ĐIỆP Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tư pháp - Trung tâm HCC
143 000.00.14.H16-230630-0011 30/06/2023 07/07/2023 12/07/2023
Trễ hạn 3 ngày.
CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH LƯU GIA Phòng Tiếp nhận và trả kết quả TTHCC