STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 000.00.12.H16-220808-0004 08/08/2022 20/09/2022 04/01/2023
Trễ hạn 76 ngày.
CÔNG TY TNHH MTV NĂNG LƯỢNG ĐẮK N'DRUNG ĐẮK NÔNG Phòng Tiếp nhận và trả kết quả TTHCC
2 000.00.12.H16-220914-0001 14/09/2022 26/10/2022 04/01/2023
Trễ hạn 50 ngày.
CONG TY TNHH MTV SẢN XUẤT &TM NGỌC MỸ KIM Phòng Tiếp nhận và trả kết quả TTHCC
3 000.00.12.H16-220921-0002 21/09/2022 02/11/2022 04/01/2023
Trễ hạn 45 ngày.
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CHĂN NUÔI QUẢNG PHÚ Phòng Tiếp nhận và trả kết quả TTHCC
4 000.00.12.H16-231121-0002 21/11/2023 28/11/2023 04/12/2023
Trễ hạn 4 ngày.
CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XD GIA KHANG Phòng Tiếp nhận và trả kết quả TTHCC
5 000.00.12.H16-231101-0001 01/11/2023 08/11/2023 14/11/2023
Trễ hạn 4 ngày.
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐẮK R'TIH Phòng Tiếp nhận và trả kết quả TTHCC
6 000.00.12.H16-221003-0001 03/10/2022 14/11/2022 04/01/2023
Trễ hạn 37 ngày.
CÔNG TY TNHH MTV HÓA CHẤT ĐỨC GIANG - ĐẮK NÔNG Phòng Tiếp nhận và trả kết quả TTHCC
7 000.00.12.H16-220909-0001 09/09/2022 21/10/2022 04/01/2023
Trễ hạn 53 ngày.
CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐẮK NÔNG Phòng Tiếp nhận và trả kết quả TTHCC
8 000.00.12.H16-231013-0004 13/10/2023 16/11/2023 18/11/2023
Trễ hạn 1 ngày.
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ ĐIỆN NĂNG ĐẮK NÔNG Phòng Tiếp nhận và trả kết quả TTHCC
9 000.00.12.H16-230214-0001 14/02/2023 20/03/2023 23/03/2023
Trễ hạn 3 ngày.
TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP - GDTX HUYỆN ĐẮK SONG Phòng Tiếp nhận và trả kết quả TTHCC
10 000.00.12.H16-220915-0001 15/09/2022 09/02/2023 22/02/2023
Trễ hạn 9 ngày.
CÔNG TY TNHH MTV NĂNG LƯỢNG ĐẮK N'DRUNG ĐẮK NÔNG Phòng Tiếp nhận và trả kết quả TTHCC
11 000.00.12.H16-221116-0001 16/11/2022 20/12/2022 11/04/2023
Trễ hạn 80 ngày.
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN ĐẮK LẮK Phòng Tiếp nhận và trả kết quả TTHCC
12 000.00.12.H16-230817-0006 17/08/2023 20/09/2023 10/11/2023
Trễ hạn 37 ngày.
CÔNG AN TỈNH ĐẮK NÔNG Phòng Tiếp nhận và trả kết quả TTHCC
13 000.00.12.H16-230918-0003 18/09/2023 20/10/2023 10/11/2023
Trễ hạn 15 ngày.
CÔNG AN TỈNH ĐẮK NÔNG Phòng Tiếp nhận và trả kết quả TTHCC
14 000.00.12.H16-230926-0003 26/09/2023 30/10/2023 10/11/2023
Trễ hạn 9 ngày.
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ ĐIỆN NĂNG ĐẮK NÔNG Phòng Tiếp nhận và trả kết quả TTHCC
15 000.00.12.H16-230227-0001 27/02/2023 31/03/2023 10/04/2023
Trễ hạn 6 ngày.
BƯU ĐIỆN TỈNH ĐẮK NÔNG Phòng Tiếp nhận và trả kết quả TTHCC
16 000.00.12.H16-220928-0004 28/09/2022 09/11/2022 04/01/2023
Trễ hạn 40 ngày.
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG NAM HẢI Phòng Tiếp nhận và trả kết quả TTHCC
17 000.00.12.H16-230303-0002 03/03/2023 31/03/2023 24/04/2023
Trễ hạn 16 ngày.
CÔNG TY TNHH VĂN TỨ Phòng tiếp TN&TKQ lĩnh vực TNMT - Trung tâm HCC
18 000.00.12.H16-230213-0001 13/02/2023 01/08/2023 15/08/2023
Trễ hạn 10 ngày.
UBND THÀNH PHỐ GIA NGHĨA Phòng tiếp TN&TKQ lĩnh vực TNMT - Trung tâm HCC
19 000.00.12.H16-230913-0002 13/09/2023 14/09/2023 15/09/2023
Trễ hạn 1 ngày.
K YUNG Phòng tiếp TN&TKQ lĩnh vực TNMT - Trung tâm HCC
20 000.00.12.H16-230214-0003 14/02/2023 15/02/2023 16/02/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN TẤN THÀNH ( LA THỊ PHƯỢNG) Phòng tiếp TN&TKQ lĩnh vực TNMT - Trung tâm HCC
21 000.00.12.H16-221117-0004 17/11/2022 09/12/2022 04/01/2023
Trễ hạn 18 ngày.
CÔNG TY TNHH MTV CHĂN NUÔI LONG ĐỨC Phòng tiếp TN&TKQ lĩnh vực TNMT - Trung tâm HCC
22 000.00.12.H16-220718-0004 18/07/2022 07/10/2022 02/03/2023
Trễ hạn 104 ngày.
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG THIÊN TRUNG Phòng tiếp TN&TKQ lĩnh vực TNMT - Trung tâm HCC
23 000.00.12.H16-230220-0002 20/02/2023 12/05/2023 10/07/2023
Trễ hạn 41 ngày.
CÔNG TY TNHH MTV KHAI THÁC ĐÁ HỒNG LIÊN Phòng tiếp TN&TKQ lĩnh vực TNMT - Trung tâm HCC
24 000.00.12.H16-230920-0005 20/09/2023 21/09/2023 22/09/2023
Trễ hạn 1 ngày.
CÔNG TY TNHH CHĂN NUÔI TRƯỜNG PHÁT Phòng tiếp TN&TKQ lĩnh vực TNMT - Trung tâm HCC
25 000.00.12.H16-230828-0001 28/08/2023 29/08/2023 05/09/2023
Trễ hạn 5 ngày.
TEST LWJ PHÍ Phòng tiếp TN&TKQ lĩnh vực TNMT - Trung tâm HCC
26 000.00.12.H16-230801-0005 01/08/2023 02/08/2023 03/08/2023
Trễ hạn 1 ngày.
BỘ CHỈ HUY BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG TỈNH ĐẮK NÔNG Phòng tiếp TN&TKQ lĩnh vực TNMT - Trung tâm HCC
27 000.00.12.H16-230302-0002 02/03/2023 13/07/2023 18/07/2023
Trễ hạn 3 ngày.
TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM ĐỒNG Phòng tiếp TN&TKQ lĩnh vực TNMT - Trung tâm HCC
28 000.00.12.H16-221102-0002 02/11/2022 26/12/2022 02/03/2023
Trễ hạn 48 ngày.
UBND HUYỆN ĐẮK MIL Phòng tiếp TN&TKQ lĩnh vực TNMT - Trung tâm HCC
29 000.00.12.H16-231102-0002 02/11/2023 03/11/2023 07/11/2023
Trễ hạn 2 ngày.
CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SƠN MÃ Phòng tiếp TN&TKQ lĩnh vực TNMT - Trung tâm HCC
30 000.00.12.H16-230803-0003 03/08/2023 10/08/2023 17/08/2023
Trễ hạn 5 ngày.
CÔNG TY TNHH MTV NGỌC THỊNH - ĐẮK NÔNG Phòng tiếp TN&TKQ lĩnh vực TNMT - Trung tâm HCC
31 000.00.12.H16-221103-0004 03/11/2022 03/01/2023 04/01/2023
Trễ hạn 1 ngày.
UBND HUYỆN ĐẮK GLONG Phòng tiếp TN&TKQ lĩnh vực TNMT - Trung tâm HCC
32 000.00.12.H16-221103-0005 03/11/2022 03/01/2023 04/01/2023
Trễ hạn 1 ngày.
UBND HUYỆN ĐẮK GLONG Phòng tiếp TN&TKQ lĩnh vực TNMT - Trung tâm HCC
33 000.00.12.H16-231103-0001 03/11/2023 06/11/2023 07/11/2023
Trễ hạn 1 ngày.
TRƯỜNG MẦM NON BÉ YÊU Phòng tiếp TN&TKQ lĩnh vực TNMT - Trung tâm HCC
34 000.00.12.H16-230104-0005 04/01/2023 02/02/2023 14/02/2023
Trễ hạn 8 ngày.
HỘ GIA ĐÌNH NGUYỄN VŨ LUÂN Phòng tiếp TN&TKQ lĩnh vực TNMT - Trung tâm HCC
35 000.00.12.H16-230105-0001 05/01/2023 03/02/2023 14/02/2023
Trễ hạn 7 ngày.
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XD VÀ PHÁT TRIỂN PHÚC VINH Phòng tiếp TN&TKQ lĩnh vực TNMT - Trung tâm HCC
36 000.00.12.H16-230206-0003 06/02/2023 30/03/2023 12/04/2023
Trễ hạn 9 ngày.
UBND HUYỆN KRÔNG NÔ Phòng tiếp TN&TKQ lĩnh vực TNMT - Trung tâm HCC
37 000.00.12.H16-220906-0004 06/09/2022 28/10/2022 02/03/2023
Trễ hạn 89 ngày.
UBND HUYỆN KRÔNG NÔ Phòng tiếp TN&TKQ lĩnh vực TNMT - Trung tâm HCC
38 000.00.12.H16-230807-0001 07/08/2023 28/08/2023 15/09/2023
Trễ hạn 14 ngày.
CÔNG AN TỈNH ĐẮK NÔNG Phòng tiếp TN&TKQ lĩnh vực TNMT - Trung tâm HCC
39 000.00.12.H16-230608-0001 08/06/2023 09/06/2023 12/06/2023
Trễ hạn 1 ngày.
HÀ VĂN CHẮP Phòng tiếp TN&TKQ lĩnh vực TNMT - Trung tâm HCC
40 000.00.12.H16-230808-0001 08/08/2023 09/08/2023 10/08/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN THỊ HIỂN (CAO VƯƠNG TÂM) Phòng tiếp TN&TKQ lĩnh vực TNMT - Trung tâm HCC
41 000.00.12.H16-230109-0002 09/01/2023 10/01/2023 11/01/2023
Trễ hạn 1 ngày.
BAN QUẢN LÝ KHU NN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO Phòng tiếp TN&TKQ lĩnh vực TNMT - Trung tâm HCC
42 000.00.12.H16-230109-0003 09/01/2023 07/02/2023 14/02/2023
Trễ hạn 5 ngày.
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BỆNH VIỆN XUYÊN Á Phòng tiếp TN&TKQ lĩnh vực TNMT - Trung tâm HCC
43 000.00.12.H16-221109-0003 09/11/2022 02/01/2023 04/01/2023
Trễ hạn 2 ngày.
UBND THÀNH PHỐ GIA NGHĨA Phòng tiếp TN&TKQ lĩnh vực TNMT - Trung tâm HCC
44 000.00.12.H16-230710-0001 10/07/2023 18/08/2023 22/08/2023
Trễ hạn 2 ngày.
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ GIA NGHĨA Phòng tiếp TN&TKQ lĩnh vực TNMT - Trung tâm HCC
45 000.00.12.H16-230710-0005 10/07/2023 11/07/2023 12/07/2023
Trễ hạn 1 ngày.
PHẠM VĂN LỰC Phòng tiếp TN&TKQ lĩnh vực TNMT - Trung tâm HCC
46 000.00.12.H16-230710-0006 10/07/2023 11/07/2023 12/07/2023
Trễ hạn 1 ngày.
LÂM VĂN BỀN Phòng tiếp TN&TKQ lĩnh vực TNMT - Trung tâm HCC
47 000.00.12.H16-230811-0001 11/08/2023 01/09/2023 08/09/2023
Trễ hạn 5 ngày.
CHI HỘI TIN LÀNH ĐẮK RI Phòng tiếp TN&TKQ lĩnh vực TNMT - Trung tâm HCC
48 000.00.12.H16-230512-0003 12/05/2023 17/07/2023 10/11/2023
Trễ hạn 84 ngày.
BAN QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG Phòng tiếp TN&TKQ lĩnh vực TNMT - Trung tâm HCC
49 000.00.12.H16-230712-0001 12/07/2023 13/07/2023 14/07/2023
Trễ hạn 1 ngày.
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THIÊN LỘC Phòng tiếp TN&TKQ lĩnh vực TNMT - Trung tâm HCC
50 000.00.12.H16-230213-0003 13/02/2023 06/03/2023 10/04/2023
Trễ hạn 25 ngày.
CÔNG TY CỔ PHẦN VLXD THIÊN TRUNG Phòng tiếp TN&TKQ lĩnh vực TNMT - Trung tâm HCC
51 000.00.12.H16-220713-0001 13/07/2022 31/08/2022 04/05/2023
Trễ hạn 174 ngày.
UBND HUYỆN ĐẮK SONG Phòng tiếp TN&TKQ lĩnh vực TNMT - Trung tâm HCC
52 000.00.12.H16-230713-0002 13/07/2023 20/07/2023 21/07/2023
Trễ hạn 1 ngày.
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỰC PHƯƠNG NAM Phòng tiếp TN&TKQ lĩnh vực TNMT - Trung tâm HCC
53 000.00.12.H16-230116-0001 16/01/2023 17/01/2023 18/01/2023
Trễ hạn 1 ngày.
TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN ĐẮK GLONG Phòng tiếp TN&TKQ lĩnh vực TNMT - Trung tâm HCC
54 000.00.12.H16-230616-0003 16/06/2023 19/06/2023 20/06/2023
Trễ hạn 1 ngày.
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO Phòng tiếp TN&TKQ lĩnh vực TNMT - Trung tâm HCC
55 000.00.12.H16-220816-0002 16/08/2022 05/12/2022 04/01/2023
Trễ hạn 22 ngày.
UBND THÀNH PHỐ GIA NGHĨA Phòng tiếp TN&TKQ lĩnh vực TNMT - Trung tâm HCC
56 000.00.12.H16-220916-0002 16/09/2022 09/11/2022 02/03/2023
Trễ hạn 81 ngày.
UBND HUYỆN KRÔNG NÔ Phòng tiếp TN&TKQ lĩnh vực TNMT - Trung tâm HCC
57 000.00.12.H16-231016-0002 16/10/2023 30/10/2023 09/11/2023
Trễ hạn 8 ngày.
BỘ CHỈ HUY BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG TỈNH ĐẮK NÔNG Phòng tiếp TN&TKQ lĩnh vực TNMT - Trung tâm HCC
58 000.00.12.H16-231018-0002 18/10/2023 19/10/2023 20/10/2023
Trễ hạn 1 ngày.
CÔNG TY TNHH CHĂN NUÔI TRƯỜNG PHÁT Phòng tiếp TN&TKQ lĩnh vực TNMT - Trung tâm HCC
59 000.00.12.H16-230620-0002 20/06/2023 21/06/2023 23/06/2023
Trễ hạn 2 ngày.
LƯU HỮU THUẬN Phòng tiếp TN&TKQ lĩnh vực TNMT - Trung tâm HCC
60 000.00.12.H16-230920-0003 20/09/2023 21/09/2023 22/09/2023
Trễ hạn 1 ngày.
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ ĐẮK QUẢNG Phòng tiếp TN&TKQ lĩnh vực TNMT - Trung tâm HCC
61 000.00.12.H16-230921-0006 21/09/2023 22/09/2023 25/09/2023
Trễ hạn 1 ngày.
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐÀN HƯƠNG VIỆT NAM Phòng tiếp TN&TKQ lĩnh vực TNMT - Trung tâm HCC
62 000.00.12.H16-221021-0002 21/10/2022 14/12/2022 02/03/2023
Trễ hạn 56 ngày.
UBND THÀNH PHỐ GIA NGHĨA Phòng tiếp TN&TKQ lĩnh vực TNMT - Trung tâm HCC
63 000.00.12.H16-230222-0001 22/02/2023 15/03/2023 04/04/2023
Trễ hạn 14 ngày.
CÔNG TY CỔ PHẦN APPOLLO OIL Phòng tiếp TN&TKQ lĩnh vực TNMT - Trung tâm HCC
64 000.00.12.H16-230222-0002 22/02/2023 15/03/2023 04/04/2023
Trễ hạn 14 ngày.
CÔNG TY CỔ PHẦN APPOLLO OIL Phòng tiếp TN&TKQ lĩnh vực TNMT - Trung tâm HCC
65 000.00.12.H16-230222-0003 22/02/2023 15/03/2023 04/04/2023
Trễ hạn 14 ngày.
CÔNG TY CỔ PHẦN APPOLLO OIL Phòng tiếp TN&TKQ lĩnh vực TNMT - Trung tâm HCC
66 000.00.12.H16-230322-0002 22/03/2023 12/04/2023 20/04/2023
Trễ hạn 6 ngày.
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VĂN DUNG Phòng tiếp TN&TKQ lĩnh vực TNMT - Trung tâm HCC
67 000.00.12.H16-230322-0003 22/03/2023 23/03/2023 27/03/2023
Trễ hạn 2 ngày.
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VĂN DUNG Phòng tiếp TN&TKQ lĩnh vực TNMT - Trung tâm HCC
68 000.00.12.H16-230522-0002 22/05/2023 23/05/2023 24/05/2023
Trễ hạn 1 ngày.
TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN ĐẮK MIL Phòng tiếp TN&TKQ lĩnh vực TNMT - Trung tâm HCC
69 000.00.12.H16-230223-0002 23/02/2023 24/02/2023 27/02/2023
Trễ hạn 1 ngày.
HỒ THỊ TÂM Phòng tiếp TN&TKQ lĩnh vực TNMT - Trung tâm HCC
70 000.00.12.H16-230823-0001 23/08/2023 24/08/2023 05/09/2023
Trễ hạn 8 ngày.
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN VÀ ĐO ĐẠC BẢN ĐỒ ĐẠI NAM Phòng tiếp TN&TKQ lĩnh vực TNMT - Trung tâm HCC
71 000.00.12.H16-230525-0005 25/05/2023 26/05/2023 29/05/2023
Trễ hạn 1 ngày.
Y BÌNH NIÊ Phòng tiếp TN&TKQ lĩnh vực TNMT - Trung tâm HCC
72 000.00.12.H16-230725-0003 25/07/2023 26/07/2023 27/07/2023
Trễ hạn 1 ngày.
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KHẢO SÁT THIẾT KẾ VÀ ĐO ĐẠC BẢN ĐỒ SỐ 36 Phòng tiếp TN&TKQ lĩnh vực TNMT - Trung tâm HCC
73 000.00.12.H16-230529-0004 29/05/2023 27/06/2023 10/11/2023
Trễ hạn 98 ngày.
BƯU ĐIỆN TỈNH ĐẮK NÔNG Phòng tiếp TN&TKQ lĩnh vực TNMT - Trung tâm HCC
74 000.00.12.H16-220830-0002 30/08/2022 25/10/2022 02/03/2023
Trễ hạn 92 ngày.
UBND HUYỆN ĐẮK SONG Phòng tiếp TN&TKQ lĩnh vực TNMT - Trung tâm HCC
75 000.00.12.H16-230531-0002 31/05/2023 21/09/2023 02/11/2023
Trễ hạn 30 ngày.
UBND HUYỆN KRÔNG NÔ Phòng tiếp TN&TKQ lĩnh vực TNMT - Trung tâm HCC