STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 000.00.07.H16-230404-0002 04/04/2023 25/04/2023 04/05/2023
Trễ hạn 6 ngày.
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN NHÀ MÁY ALUMINA NHÂN CƠ - VINACOMIN Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực LĐTB&XH - Trung tâm HCC
2 000.00.07.H16-230105-0001 05/01/2023 02/02/2023 02/03/2023
Trễ hạn 20 ngày.
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TƯ THỤC SAO MAI Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực LĐTB&XH - Trung tâm HCC
3 000.00.07.H16-230207-0002 07/02/2023 28/02/2023 02/03/2023
Trễ hạn 2 ngày.
CÔNG TY TNHH VIỆT HƯNG - ĐẮK NÔNG Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực LĐTB&XH - Trung tâm HCC
4 000.00.07.H16-230207-0003 07/02/2023 28/02/2023 02/03/2023
Trễ hạn 2 ngày.
CÔNG TY TNHH OLAM VIỆT NAM Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực LĐTB&XH - Trung tâm HCC
5 000.00.07.H16-221208-0001 08/12/2022 29/12/2022 02/03/2023
Trễ hạn 45 ngày.
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC TẬP ĐOÀN AI Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực LĐTB&XH - Trung tâm HCC
6 000.00.07.H16-230309-0001 09/03/2023 30/03/2023 04/05/2023
Trễ hạn 24 ngày.
CÔNG TY TNHH MTV NĂNG LƯỢNG ĐẮK NDRUNG ĐẮK NÔNGN Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực LĐTB&XH - Trung tâm HCC
7 000.00.07.H16-230310-0001 10/03/2023 31/03/2023 04/05/2023
Trễ hạn 23 ngày.
CÔNG TY TNHH SX ĐÁ BAZAN ĐẮK MIL Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực LĐTB&XH - Trung tâm HCC
8 000.00.07.H16-230407-0002 10/04/2023 02/05/2023 04/05/2023
Trễ hạn 2 ngày.
TRUNG TÂM ANH NGỮ SUNRISE Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực LĐTB&XH - Trung tâm HCC
9 000.00.07.H16-230311-0001 13/03/2023 03/04/2023 04/05/2023
Trễ hạn 22 ngày.
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN GIÁO DỤC Á ÂU Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực LĐTB&XH - Trung tâm HCC
10 000.00.07.H16-230330-0002 30/03/2023 20/04/2023 15/06/2023
Trễ hạn 39 ngày.
CÔNG TY TNHH MTV KHAI THÁC CTTL TỈNH ĐẮK NÔNG Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực LĐTB&XH - Trung tâm HCC
11 000.00.07.H16-230330-0003 30/03/2023 20/04/2023 15/06/2023
Trễ hạn 39 ngày.
CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT ĐẮK NÔNG Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực LĐTB&XH - Trung tâm HCC