STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 000.00.05.H16-221109-0002 09/11/2022 01/06/2023 26/06/2023
Trễ hạn 17 ngày.
CÔNG TY CỔ PHẦN GIA VỊ ĐÔNG DƯƠNG Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực KHĐT - Trung Tâm HCC
2 000.00.05.H16-230410-0001 10/04/2023 09/05/2023 15/05/2023
Trễ hạn 4 ngày.
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BỆNH VIỆN XUYÊN Á Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực KHĐT - Trung Tâm HCC
3 000.00.05.H16-230411-0002 11/04/2023 11/05/2023 15/05/2023
Trễ hạn 2 ngày.
CÔNG TY TNHH DU LỊCH LONG TÀI PHÁT TÂY NGUYÊN Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực KHĐT - Trung Tâm HCC
4 000.00.05.H16-230712-0001 12/07/2023 10/08/2023 16/08/2023
Trễ hạn 4 ngày.
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ ĐẮK LẮK Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực KHĐT - Trung Tâm HCC
5 000.00.05.H16-230713-0001 13/07/2023 10/08/2023 16/08/2023
Trễ hạn 4 ngày.
TRẦN ĐẠI ĐỨC Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực KHĐT - Trung Tâm HCC
6 000.00.05.H16-230517-0001 17/05/2023 15/06/2023 27/06/2023
Trễ hạn 8 ngày.
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN PHƯƠNG THẢO Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực KHĐT - Trung Tâm HCC
7 000.00.05.H16-221208-0001 08/12/2022 22/12/2022 03/01/2023
Trễ hạn 8 ngày.
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG LÂM NGHIỆP TRƯỜNG THÀNH Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực KHĐT - Trung Tâm HCC