STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 000.00.06.H16-230912-0002 12/09/2023 19/09/2023 20/09/2023
Trễ hạn 1 ngày.
TRUNG TÂM THÔNG TIN, KỸ THUẬT VÀ ỨNG DỤNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ